Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen fremlægger handlingsplan for at styrke bekæmpelsen af terrorfinansiering

Strasbourg, den 2. februar 2016

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en handlingsplan for at styrke bekæmpelsen af terrorfinansiering.

De seneste terrorangreb i og uden for Den Europæiske Union viser, at der er behov for en stærk og koordineret europæisk indsats i kampen mod terrorisme. Den europæiske dagsorden om sikkerhed afdækkede en række områder, hvor bekæmpelsen af terrorfinansiering kan forbedres. Den handlingsplan, som fremlægges i dag, vil muliggøre en solid og hurtig reaktion på de nuværende udfordringer på grundlag af eksisterende EU-regler, som den om nødvendigt også vil supplere. Gennem konkrete tiltag vil handlingsplanen tilpasse eller foreslå yderligere regler for at imødegå de nye trusler.

Europa-Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, udtaler: "Vi er nødt til at afskære de midler, som terroristerne bruger til at begå deres afskyelige forbrydelser. Ved at afdække og afbryde finansieringen af terrornetværk kan vi reducere deres evne til at rejse, købe våben og sprængstoffer, planlægge angreb og til at sprede had og frygt online. I de kommende måneder vil Kommissionen, med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder, ajourføre og udvikle EU’s regler og værktøjer ved hjælp af hensigtsmæssige tiltag, som har til formål at håndtere nye trusler og hjælpe nationale myndigheder med henblik på at optrappe bekæmpelsen af terrorfinansiering og forbedre samarbejdet. Det er afgørende, at vi arbejder sammen på terrorfinansieringsområdet for at levere resultater og beskytte de europæiske borgeres sikkerhed."

Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen med ansvar for euroen og den sociale dialog, udtaler: "Med den handlingsplan, som fremlægges i dag, handler vi hurtigt for at slå ned på terrorfinansiering, og vi begynder med lovgivningsforslag i de kommende måneder. Vi skal afskære terroristernes adgang til midler, gøre myndighederne bedre i stand til at spore finansielle strømme for at forhindre ødelæggende angreb som dem i Paris sidste år og sikre, at hvidvask af penge og terrorfinansiering sanktioneres i alle medlemsstater. Vi vil forbedre tilsynet med de mange finansielle midler, som bruges af terroristerne, fra kontanter og kulturgenstande til virtuelle valutaer og anonyme forudbetalte betalingskort samtidig med, at vi undgår at skabe unødvendige hindringer for, at betalinger og finansielle markeder kan fungere korrekt for almindelige lovlydige borgere.

Handlingsplanen vil fokusere på to hovedindsatsområder:

 • at spore terrorister gennem finansielle bevægelser og forhindre dem i at flytte midler eller andre aktiver
 • at afbryde de indtægtskilder, der anvendes af terrororganisationer, ved at gå målrettet efter deres evne til at rejse midler.

Hindring af overførsler af midler og afdækning af terrorfinansiering

Terroristerne er involveret i en vifte af både lovlige og ulovlige aktiviteter for at finansiere terrorhandlinger. Sporing af finansielle strømme kan være med til at afdække og forfølge terrornetværk. Nye finansielle værktøjer og betalingsmåder skaber nye sårbarheder, som skal håndteres. Det er afgørende for sikkerheden at lukke af for mulighederne for terrorfinansiering, men tiltag på dette område kan også komme til at berøre borgernes og virksomhedernes liv og økonomiske aktiviteter i hele EU. Derfor vil Kommissionens forslag afbalancere behovet for at øge sikkerheden med behovet for at beskytte grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelse og økonomiske friheder. 

Vedtagelsen af den fjerde pakke til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i maj 2015 udgjorde et vigtigt skridt i retning af at forbedre effektiviteten af EU’s indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge fra kriminelle aktiviteter og finansiering af terrorisme. Pakken skal nu gennemføres hurtigt af medlemsstaterne. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at forpligte sig til at gøre dette inden udgangen af 2016. I december 2015 foreslog Kommissionen et direktiv om terrorbekæmpelse, som kriminaliserer terrorfinansiering og finansiering af rekruttering, træning og rejser med terrorisme for øje. Kommissionen foreslår nu yderligere måder, hvorpå man kan tackle misbrug af det finansielle system med henblik på finansiering af terrorisme.

Vi vil senest ved udgangen af andet kvartal 2016 foreslå et antal målrettede ændringer af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge på følgende områder:

 • sikring af et højt sikkerhedsniveau for finansielle strømme fra højrisikotredjelande: Kommissionen vil ændre direktivet så det kommer til at omfatte en liste over alle obligatoriske kontroller (due dilligence-foranstaltninger), som finansielle institutioner skal udføre af finansielle strømme fra lande, der har strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering. Ved at anvende de samme tiltag i alle medlemsstater undgås smuthuller i Europa, hvor terrorister ville være i stand til at operere i lande med et lavere beskyttelsesniveau.
 • styrkelse af EU’s finansielle efterretningsenheders beføjelser og fremme af samarbejdet mellem dem: omfanget af de oplysninger, der er tilgængelige for de finansielle efterretningsenheder, vil blive udvidet i overensstemmelse med de seneste internationale standarder.
 • centraliserede registre over nationale bank- og betalingskonti eller centrale systemer for dataudtræk i alle medlemsstater: direktivet vil blive ændret for at give finansielle efterretningsenheder lettere og hurtigere adgang til oplysninger om indehavere af bankkonti og betalingskonti.
 • bekæmpelse af terrorismefinansiering i forbindelse med virtuelle valutaer: for at forhindre, at platforme til omveksling af virtuelle valutaer bliver misbrugt til at hvidvaske penge og finansiere terrorisme foreslår Kommissionen, at disse platforme bliver omfattet af direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge således, at de skal anvende kontroller af kundelegitimation i forbindelse med omveksling af virtuelle valutaer til egentlige valutaer, hvorved der sættes en stopper for den anonymitet, som er forbundet med denne type omvekslinger.
 • håndtering af risici i forbindelse med anonyme forudbetalte instrumenter (f.eks. forudbetalte kort): Kommissionen foreslår at sænke tærsklerne for identifikation og at udvide kravene om kundekontrol. Der vil blive taget behørigt hensyn til proportionalitet, navnlig for så vidt angår finansielt sårbare borgeres anvendelse af disse kort.

Andre tiltag vil omfatte:

 • forbedring af effektiviteten af EU’s gennemførelse af FN’s indefrysningsforanstaltninger for at forbedre EU's finansielle institutioners og økonomiske aktørers adgang til FN-opførelser inden udgangen af 2016. Kommissionen vil også vurdere behovet for en særlig EU-ordning for indefrysning af terroristernes aktiver.
 • kriminalisering af hvidvask af penge: EU vil med en samlet fælles definition af strafbare handlinger og sanktioner forbundet med hvidvask af penge undgå hindringer for det grænseoverskridende rets- og politisamarbejde om at tackle hvidvask af penge.
 • begrænsning af risici forbundet med kontantbetalinger: ved at fremsætte et lovgivningsforslag om ulovlige kontantbevægelser vil Kommissionen udvide anvendelsesområdet for den eksisterende forordning til at omfatte kontanter, som sendes med fragt eller post, og give myndighederne mulighed for at reagere på mindre kontantbeløb, når der er mistanke om ulovlig aktivitet.
 • vurdering af yderligere tiltag til sporing af terrorfinansiering: Kommissionen vil undersøge, om der er behov for et supplerende EU-system til sporing af terrorfinansiering, f.eks. for at dække betalinger inden for EU, som ikke er omfattet af EU’s og USA’s program til sporing af terrorfinansiering (TFTP).

Afbrydelse af terrororganisationernes indtægtskilder

Ulovlig handel fra besatte områder er i øjeblikket den vigtigste indtægtskilde for terrororganisationer, herunder handel med kulturgoder og ulovlig handel med vilde dyr og planter. Disse organisationer kan også tjene på handel med lovlige varer. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten vil yde teknisk bistand til lande i Mellemøsten og Nordafrika med henblik på at bekæmpe den ulovlige handel med kulturgoder og hjælpe tredjelande til at opfylde FN’s Sikkerhedsråds resolutioner på dette område. Lande i Mellemøsten, Nordafrika og Sydøstasien vil også modtage støtte til forbedring af bekæmpelsen af terrorfinansiering.

I 2017 vil Kommissionen fremlægge et lovgivningsforslag om at styrke toldmyndighedernes beføjelser for at tackle terrorfinansiering gennem handel med varer, for eksempel ved at tackle ulovlige gevinster gennem dissimulering af handelstransaktioner, misvisende fremstilling af varers værdi og fiktive fakturaer.

Et andet forslag vil tage fat på den ulovlige handel med kulturgoder for at udvide anvendelsesområdet for den nuværende lovgivning til et større antal lande.

De næste skridt

Handlingsplanen indeholder en række konkrete tiltag, som vil blive gennemført af Kommissionen med det samme. Andre vil følge i de kommende måneder. Alle de tiltag, som fremlægges i dag, bør være gennemført ved udgangen af 2017 (se detaljeret tidsplan i faktablad).

Baggrund

I Den europæiske dagsorden om sikkerhed understregedes behovet for tiltag til at tackle finansiering af terrorisme på en mere effektiv og samlet måde. De skridt, der er taget i løbet af det seneste år, omfatter indførelsen af strafferetlige sanktioner for finansiering af terrorisme gennem et forslag til direktiv om bekæmpelse af terrorisme og Den Europæiske Unions undertegnelse af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme. Konklusionerne fra Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 20. november, Rådet for Økonomi og Finans den 8. december og Det Europæiske Råd den 18. december 2015 understregede behovet for at intensivere arbejdet yderligere på dette område. Samtidig viste den resolution, som blev vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 17. december 2015, som går målrettet efter midler til Da'esh og forlængelse af den tidligere sanktionsordning mod al-Qaeda, at der er bred global enighed om at gribe ind overfor finansiering af terrorisme.

Yderligere oplysninger

FAKTABLAD: Bekæmpelse af terrorfinansiering

Europa-Kommissionens handlingsplan for at styrke bekæmpelsen af terrorfinansiering

Spørgsmål og svar

Den europæiske dagsorden om sikkerhed

 

IP/16/202

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar