Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeisk agenda för delningsekonomin

Bryssel den 2 juni 2016

Vägledning från EU-kommissionen ska öka konsumenters, företags och myndigheters förtroende för delningsekonomin.

De nya affärsmodeller som uppstår kan, om de uppmuntras och utvecklas på ett ansvarsfullt sätt, ge sysselsättningen och tillväxten en skjuts i EU.

Delningsekonomin växer snabbt. Den får allt starkare fotfäste i EU, men gensvaret från de nationella och lokala myndigheterna är ett lapptäcke av olika regler. Det fragmenterade förhållningssättet till nya affärsmodeller innebär en osäkerhet för traditionella operatörer, nya tjänsteleverantörer samt konsumenter och kan bromsa innovation, nya arbetstillfällen och tillväxt. Kommissionens vägledning till EU-länderna ska därför bidra till en balanserad utveckling av delningsekonomin, i enlighet med strategin för den inre marknaden.

– I en konkurrenskraftig europeisk ekonomi behövs det innovation. EU:s nästa enhörning kan uppstå i delningsekonomin. Vår uppgift är att stödja regelverk som möjliggör nya affärsmodeller, men också att skydda konsumenter och se till att skatter och arbetsvillkor är rättvisa, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Delningsekonomin innebär en möjlighet för konsumenter, företagare och företag – förutsatt att vi tar vara på den. Om den inre marknaden är splittrad mellan olika länder eller t.o.m. olika regioner finns det risk för att hela EU förlorar. Vi ger i dag rättslig vägledning till myndigheter och marknadsaktörer för att de nya affärsmodellerna ska kunna utvecklas i en hållbar och balanserad riktning. Vi uppmanar EU-länderna att se över sina regelverk i ljuset av vägledningen och vi är beredda att stödja dem i detta arbete, säger kommissionären Elżbieta Bieńkowska, som ansvarar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

I meddelandet En europeisk agenda för delningsekonomin beskrivs hur EU:s befintliga lagstiftning ska tillämpas på denna dynamiska och snabbt växande sektor. Dessutom diskuteras de största problemen för marknadsaktörer och myndigheter:

  • Hurdana krav för marknadstillträde får ställas? Tjänsteleverantörer ska endast behöva ha näringstillstånd eller licens om det är absolut nödvändigt för att uppnå mål av allmänt intresse. Förbud mot en verksamhet bör endast utfärdas som en sista utväg. Näringstillstånd eller licenser bör inte krävas för delningsplattformar om dessa endast fungerar som mellanhand mellan konsumenter och dem som erbjuder själva tjänsten (t.ex. transport eller boende). EU-länderna bör också göra åtskillnad mellan enskilda personer som erbjuder tjänster ibland och leverantörer som tillhandahåller tjänster i egenskap av näringsidkare. De kan t.ex. införa tröskelvärden baserade på verksamhetsnivån.
  • Vem bär ansvaret vid eventuella problem? Delningsplattformar kan befrias från ansvaret för den information de lagrar för tjänsteleverantörernas del. De kan dock inte befrias från ansvar när det gäller tjänster de själva erbjuder, t.ex. betaltjänster. Kommissionen uppmanar delningsplattformar att fortsätta vidta frivilliga åtgärder för att motverka olagligt innehåll på nätet och öka konsumenternas förtroende.
  • Hur skyddar EU:s konsumentlagstiftning användarna? EU-länderna bör se till att konsumenterna skyddas mot otillbörliga affärsmetoder, men de bör inte införa orimliga skyldigheter för enskilda personer som tillhandahåller tjänster på tillfällig basis.
  • När rör det sig om anställningsförhållanden? De flesta arbetsrättsliga frågor hör till medlemsstaternas behörighet, men dessutom gäller EU:s sociala minimikrav och rättspraxis. När EU-länderna ska avgöra om en person ska betraktas som anställd av en plattform kan de ta hänsyn till faktorer som underordning, arbetets art och ersättning.
  • Vilka skatteregler gäller? Delningsplattformar och leverantörer av delningstjänster måste betala skatt precis som alla andra ekonomiska aktörer. Detta gäller såväl inkomstskatt som bolagsskatt och moms. EU-länderna uppmanas fortsätta att förenkla och förtydliga tillämpningen av skattereglerna på delningsekonomin. Delningsplattformar bör samarbeta med de nationella myndigheterna för att registrera ekonomisk aktivitet och underlätta skatteuppbörden.

I meddelandet uppmanas EU-länderna att se över och vid behov ändra befintlig lagstiftning i enlighet med den vägledning som ges i det. Kommissionen kommer att övervaka lagstiftningens, ekonomins och näringslivets utveckling. Den kommer även att följa tendenserna i fråga om tjänsternas pris och kvalitet samt kartlägga eventuella hinder och problem som beror på olika nationella bestämmelser eller luckor i lagstiftningen.

Mer information

Vanliga frågor

Meddelandet En europeisk agenda för delningsekonomin

Arbetsdokument: Europeisk agenda för delningsekonomin – Bakgrundsanalyser

Läs mer om delningsekonomi på kommissionens webbplats

Sammanfattning av det offentliga samrådet om delningsekonomin

Eurobarometerundersökning: Användning av delningsplattformar

 

 

IP/16/2001


Side Bar