Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa jagamismajanduse kava

Brüssel, 2. juuni 2016

Euroopa Komisjon esitas täna suunised, mille eesmärk on toetada tarbijate, ettevõtete ja avaliku sektori asutuste kaasaminekut jagamismajandusega.

Kui uusi ärimudeleid vastutustundlikult toetada ja arendada, võivad need märkimisväärselt soodustada töökohtade loomist ja majanduskasvu Euroopa Liidus.

Jagamismajandus on kiiresti laienev sektor, mille reguleerimiseks leiavad ELi liikmesriigid ja kohalikud ametiasutused väga erinevaid lahendusi. Lähenemisviis uutele ärimudelitele on killustatud, mis tekitab ebakindlust nii traditsiooniliste ettevõtjate, uute teenuste pakkujate kui ka tarbijate seas ning võib pidurdada innovatsiooni, töökohtade loomist ja majanduskasvu. Komisjon esitas täna juba ühtse turu strateegias lubatud suunised, mis peavad liikmesriikidel aitama tagada jagamismajanduse tasakaalustatud arengut.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen ütles: „Kui soovime, et Euroopa tooted ja teenused oleksid konkurentsivõimelised, vajab meie majandus innovatsiooni. Euroopa Liidu järgmine suur võimalus võib olla jagamismajandus. Meie ülesanne on kujundada selline regulatiivne keskkond, kus saavad areneda uued ärimudelid, kaitstakse tarbijaid ning tagatakse õiglased maksustamis- ja tööhõivetingimused.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Kui jagamismajandus juhtide õigele rajale, loob see uusi võimalusi nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks. Kui me laseme ühtsel turul riigiti või piirkonniti killustuda, jääb kaotajaks kogu Euroopa. Täna anname me avaliku sektori asutustele ja turuosalistele õiguslikke näpunäiteid uute ärimudelite tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arendamiseks. Kutsume liikmesriike üles oma õigusaktide läbivaatamisel võtma arvesse ka meie soovitusi. Meie omakorda oleme valmis neid selles toetama.“

Teatises „Euroopa jagamismajanduse kava“ on antud juhiseid selle kohta, kuidas olemasolevaid ELi õigusakte tuleks rakendada selle kiiresti areneva sektori suhtes, pakkudes vastuseid olulisimatele küsimustele, millega puutuvad kokku nii ettevõtjad kui ka ametiasutused.

  • Millised peaksid olema turulepääsunõuded? Teenuseosutajatele tuleks kehtestada tegevusloa nõue ainult juhul, kui see on vajalik avalikku huvi silmas pidades. Täieliku keelu kehtestamine peaks olema ainult äärmine abinõu. Tegevusloa nõuet ei ole mõttekas kehtestada sellistele koostööplatvormidele, mis tegutsevad ainult tarbijate ja tegelike teenusepakkujate, näiteks transpordi- või majutusteenuse osutajate vahendajana. Liikmesriigid peaksid vahet tegema kutselistel teenusepakkujatel ja eraisikutel, kes osutavad teenuseid ainult vahetevahel. Nende eristamiseks võib näiteks kehtestada künnise.
  • Kes vastutab juhul, kui tekib probleeme? Koostööplatvorme võib vabastada vastutusest selle teabe eest, mida nad säilitavad teenusepakkujate nimel, kuid neid ei tohiks vabastada vastutusest nende teenuste eest, mida nad ise pakuvad, näiteks makseteenuste eest. Komisjon ergutab ühisplatvorme võitlema omal algatusel internetis ebaseadusliku teabe levitamisega, et suurendada tarbija usaldust.
  • Kuidas kaitseb kasutajaid ELi tarbijaõigus? Liikmesriigid peaksid tagama tarbijatele tõhusa kaitse ebaausate kaubandustavade eest, kehtestamata ebaproportsionaalseid nõudeid eraisikutele, kes osutavad teenuseid ainult vahetevahel.
  • Kas tekib töösuhe? Tööõigus kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse, kuid oma roll on ka ELi kohtulahendeil ja ELi miinimumnormidel sotsiaalküsimustes. Liikmesriikidel võib olla vaja määrata kindlaks, kas koostööplatvormi kaudu teenuse osutajad on platvormi töötajad. Selleks võivad nad kehtestada kriteeriume, näiteks alluvussuhe platvormiga, töö laad ja töötasu saamine.
  • Millistest maksualastest õigusaktidest lähtutakse? Sarnaselt kõigi muude ettevõtjatega tuleb ka jagamismajanduse teenusepakkujatel ja platvormidel maksta makse – üksikisiku tulumaksu, ettevõtte tulumaksu ja käibemaksu. Liikmesriikidel tuleks muuta lihtsamaks ja selgemaks õigusakte, mille alusel jagamismajanduse ettevõtjaid maksustatakse. Ühisplatvormid peaksid majandustegevust dokumenteerima, et aidata riigiasutustel maksusid koguda.

ELi liikmesriike kutsutakse üles neid soovitusi arvesse võtma ja vajaduse korral oma õigusakte täiendama. Komisjon jälgib kiiresti muutuvat regulatiivset keskkonda ning majandus- ja äritegevuse arengut. Ta jälgib hinnatrende ja teenuste kvaliteeti ning selgitab välja riikide regulatsioonide lahknevusest ja õiguslikest lünkadest põhjustatud takistused ja probleemid.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused

Teatis „Euroopa jagamismajanduse kava“

Euroopa jagamismajanduse kava alusanalüüsid (komisjoni talituste töödokument)

Komisjoni jagamismajanduse veebisait

Jagamismajandust käsitleva avaliku konsulteerimise kokkuvõtlik aruanne

Eurobaromeetri uuring ühisplatvormide kasutamise kohta

 

 

IP/16/2001


Side Bar