Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за икономика на споделянето

Брюксел, 2 юни 2016 r.

Днес Европейската комисия представи насоки, чиято цел е да се помогне на потребителите, предприятията и обществените органи да се включат уверено в икономиката на споделянето.

Тези нови бизнес модели могат да допринесат значително за заетостта и растежа в Европейския съюз, ако бъдат насърчавани и развивани по отговорен начин.

Икономиката на споделянето расте бързо. Докато тя пуска корени в ЕС, националните и местните органи реагират с множество различни регулаторни мерки. Този фрагментарен подход към новите бизнес модели създава несигурност за традиционните оператори, новите доставчици на услуги и потребителите и може да възпрепятства иновациите, създаването на работни места и растежа. Както бе оповестено в нейната стратегия за единния пазар, Комисията днес публикува насоки за страните членки, за да се подпомогне балансираното развитие на икономиката на споделянето.

Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Една конкурентоспособна европейска икономика изисква иновации, независимо дали в сферата на продуктите или на услугите. Следващото икономическо чудо в Европа може да се роди в контекста на икономиката на споделянето. Нашата роля е да насърчаваме регулаторна среда, която позволява развитието на нови бизнес модели, като в същото време защитава потребителите и гарантира справедливо данъчно облагане и условия на труд“.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, каза: „Икономиката на споделянето дава възможности на потребителите, предприемачите и предприятията, при условие че се възползваме правилно от нея. Ако допуснем нашият вътрешен пазар да бъде фрагментиран по национални или местни граници, Европа като цяло рискува да се окаже в губеща позиция. Днес ние предоставяме правни насоки за обществените органи и участниците на пазара с цел балансирано и устойчиво развитие на тези нови бизнес модели. Приканваме страните членки да преразгледат разпоредбите си в светлината на тези насоки и сме готови да ги подкрепим в този процес“.

В съобщението „Европейска програма за икономика на споделянето“ се предоставят насоки за това как съществуващото право на ЕС следва да се прилага към този динамичен и бързо променящ се сектор, като се поясняват основни въпроси пред участниците на пазара и публичните органи:

  • Какъв вид изисквания за пазарен достъп могат да бъдат налагани? Доставчиците на услуги трябва да бъдат задължени да получават разрешителни за упражняване на дейности или лицензи само когато това е абсолютно необходимо с оглед на постигането на съответните цели от обществен интерес. Абсолютната забрана за дадена дейност следва да бъде единствено крайна мярка. От платформите не бива да се изискват разрешения за упражняване на дейности или лицензи, когато те действат само като посредници между потребителите и лицата, предлагащи реалната услуга (например услуга в областта на транспорта или настаняването). Държавите членки трябва също така да правят разлика между отделни граждани, които предоставят услуги в отделни случаи, и доставчици, действащи в изпълнение на професионалните си задължения, например като определят прагове въз основа на равнището на активност.
  • Кой носи отговорност, ако възникне проблем? Платформите за сътрудничество могат да бъдат освободени от отговорност за информацията, съхранявана от тях от името на предлагащите дадена услуга. Те не следва да бъдат освобождавани от отговорност за услугите, предоставяни от самите тях, като например платежни услуги. Комисията насърчава платформите за сътрудничество да продължат да предприемат доброволни действия за борба с нелегалното съдържание онлайн и за повишаване на доверието.
  • Как потребителското право на ЕС защитава потребителите? Страните членки трябва да гарантират, че потребителите се ползват с високо равнище на защита от нелоялни търговски практики, като в същото време не налагат непропорционални задължения на физически лица, които предоставят услуги само в отделни случаи.
  • Кога съществува трудово правоотношение? Трудовото право до голяма степен попада в обхвата на националните компетенции, като се допълва от минималните социални стандарти и съдебната практика на ЕС. Държавите членки по желание могат да вземат предвид критерии, като отношение на подчинение на платформата, естество на работата и възнаграждение, когато решават дали някой може да бъде считан за наето от дадена платформа лице.
  • Какви данъчни правила са в сила? Доставчиците на услуги и платформите в контекста на икономиката на споделянето трябва да плащат данъци като всички други участници в нея. Става дума за данък общ доход, данък върху корпоративните приходи и данък добавена стойност. Държавите членки се насърчават да продължат да опростяват и поясняват прилагането на данъчните правила в условията на икономика на споделянето. В икономиката на споделянето платформите трябва да сътрудничат в пълна степен на националните органи за регистриране на икономическата активност и улесняване на събирането на данъци.

В съобщението се приканват страните членки да преразгледат и, когато е уместно, да променят съществуващото законодателство в съответствие с тези насоки. Комисията ще следи бързо променящата се регулаторна среда, както и развитията в сферата на бизнеса и икономиката. Тя ще следи тенденциите във връзка с цените и качеството на услугите и ще открива евентуални пречки и проблеми, произтичащи от различаващи се национални разпоредби или регулаторни пропуски.

За повече информация

Често задавани въпроси

Съобщение за европейската програма за икономика на споделянето

Работен документ на службите на Комисията: Европейска програма за икономика на споделянето — допълващ анализ

Икономиката на споделянето на сайта на Комисията

Обобщаващ доклад за обществената консултация във връзка с икономиката на споделянето

Евробарометър: Използване на платформи за сътрудничество

 

 

IP/16/2001


Side Bar