Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionen och IT-företagen lägger fram en uppförandekod om olaglig hatpropaganda på nätet

Bryssel den 31 maj 2016

Kommissionen lägger idag, tillsammans med Facebook, Twitter, Youtube och Microsoft (nedan kallade IT-företagen) fram uppförandekod med flera riktlinjer för hur spridningen av hatpropaganda på internet ska bekämpas i Europa.

It-företagen stöder Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i deras arbete att se till att webbplattformar inte medverkar till att viralt sprida olaglig hatpropaganda på nätet.  Tillsammans med andra plattformar och företag inom sociala medier delar de ett gemensamt ansvar, och sätter en ära i främjande och underlättande av yttrandefrihet överallt på nätet. Kommissionen och IT-företagen inser också att spridning av olaglig hatpropaganda på nätet inte bara påverkar de grupper eller enskilda som avses utan också de som står upp för frihet, tolerans och icke-diskriminering i våra öppna samhällen, och har en avkylande effekt på det demokratiska samtalet på webbplattformar.

För att förhindra spridningen av olaglig hatpropaganda på nätet är det av avgörande betydelse att säkerställa att relevant nationell lagstiftning som införlivar rådets rambeslut om bekämpning av rasism och främlingshat tillämpas fullt ut av medlemsstaterna både på och utanför nätet. En effektiv tillämpning av de bestämmelser som kriminaliserar hatpropaganda är beroende av ett gediget system för verkställighet av straffrättsliga påföljder mot enskilda förövare som sprider hatpropaganda, men det arbetet måste kompletteras med insatser för att säkerställa att olaglig hatpropaganda på nätet snabbt ses över av värdtjänster och sociala medieplattformar, efter mottagande av en giltig anmälan, inom rimlig tid. En anmälan måste också vara tillräckligt exakt och välgrundad för att betraktas som giltig.

Den senaste tidens terrordåd har påmint oss om hur brådskande det är att komma åt olaglig hatpropaganda på nätet, säger Vĕra Jourová, EU:s konsumentkommissionär och fortsätter:Sociala medier är dessvärre ett av de verktyg som terroristgrupper använder för att radikalisera ungdomar och rasister utnyttjar för att sprida våld och hat. Överenskommelsen är ett viktigt steg framåt mot ett internet som fortsatt är en plats där människor fritt och demokratiskt kan uttrycka sig och där europeiska värderingar och EU-lagstiftningen respekteras. Jag välkomnar det åtagande som It-företagen gjort runt om i världen, att granska majoriteten av de giltiga anmälningarna om olaglig hatpropaganda inom mindre än 24 timmar och ta bort eller vid behov blockera innehållet.

- Det finns ingen plats för hat på Twitter, och vi kommer att fortsätta att resolut ta itu med denna fråga tillsammans med våra partner inom näringslivet och det civila samhället. Vårt engagemang är att låta tweeten flöda, men det finns en klar skillnad mellan yttrandefrihet och beteenden som uppmuntrar till våld och hat. Samtidigt som vi kämpar mot uttryck för hat som bryter mot Twitters regler utnyttjar vi också plattformens otroliga förmåga att främja positiva röster, bekämpa fördomar och ta itu med intoleransens djupaste rötter. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog om detta mellan Europeiska kommissionen, medlemsstaterna, våra partner i det civila samhället och våra kollegor inom IT-sektorn, sade Twitters Public policy-chef för Europa, Karen White.

– Vi strävar efter att ge alla tillgång till information genom våra tjänster, men vi har alltid förbjudit olaglig hatpropaganda på våra plattformar. Vi har effektiva system för att kontrollera motiverade anmälningar inom 24 timmar och ta bort olagligt innehåll. Vi är glada över att kunna samarbeta med kommissionen för att utveckla sam- och självreglerande metoder för att bekämpa hatpropaganda på nätet, sade Googles direktör för Public policy and Government Relations, Lie Junius.

– Vi välkomnar dagens meddelande och den möjlighet det ger oss att fortsätta vårt samarbete med kommissionen och IT-branschen som helhet för att bekämpa hatpropaganda. Med en global anhängarskara på 1,6 miljarder människor är det vår strävan att finna en balans mellan att ge människor möjlighet att göra sig hörda och att garantera en respektfull miljö. Som vi påpekar i våra användarstandarder finns det ingen plats för hatpropaganda på Facebook. Vi uppmanar alla att använda våra rapporteringsredskap om de ser något som de tror bryter mot våra normer, så att vi kan undersöka frågan. Våra team runt om i världen ser över dessa anmälningar dygnet runt och agerar omedelbart, sade Facebooks chef för Global Policy Management, Monika Blickert.

– Vi sätter stort värde på hövlighet och yttrandefrihet, och därför förbjuder våra användarregler propaganda för våld och hat på kundtjänster som stöds av Microsoft. Nyligen har vi anmält ytterligare steg för att specifikt förbjuda upplägg med terroristiskt innehåll. Vi kommer att fortsätta att erbjuda användarna möjligheter att kontakta oss om de känner att vår policy missaktas. Genom att ansluta sig till uppförandekoden bekräftar vi vårt engagemang i denna viktiga fråga, tillade Microsofts vice ordförande för EU Government Affairs, John Frank.

Genom att skriva under uppförandekoden åtar sig it-företagen att fortsätta sina satsningar för att ta itu med olaglig hatpropaganda på nätet. Hit hör en fortsatt utveckling av interna förfaranden och fortbildning av personal för att garantera att majoriteten av de giltiga anmälningarna om olaglig hatpropaganda kollas inom mindre än 24 timmar och att innehållet tas bort eller vid behov blockeras. It-företagen kommer också att satsa på att bygga ut sina pågående partnerskap med civilsamhällets organisationer som ska hjälpa att peka ut innehåll som uppmanar till våld och hatiskt beteende. It-företagen och Europeiska kommissionen ska även fortsätta sitt arbete med att identifiera och främja oberoende motbudskap, nya idéer och initiativ och stödja utbildning i kritiskt tänkande.

It-företagen betonar också att denna uppförandekod ska tjäna som vägledning för deras verksamhet och utbytet av bästa praxis med andra internetföretag, plattformar och sociala medieoperatörer.

Uppförandekoden omfattar följande offentliga åtaganden:                                                                     

 • It-företagen, som tar täten i kampen mot olaglig hatpropaganda på nätet, har kommit överens med Europeiska kommissionen om en uppförandekod med följande offentliga åtaganden:                                                                                                                      
 • It-företagen ska ha tydliga och effektiva rutiner för att granska anmälningar om olaglig hatpropaganda på deras plattformar så att de kan ta bort eller blockera sådant innehåll. It-företagen ska ha regler eller riktlinjer för sina forum där det tydligt framgår att uppvigling till våld och hat är förbjudet.
 • It-företag som får en giltig anmälan ska granska den mot bakgrund av sina regler och riktlinjer och om nödvändigt enligt de nationella lagar som införlivar rambeslut 2008/913/RIF, där särskilt utsedda team granskar anmälningarna.
 • It-företagen ska granska majoriteten av de giltiga anmälningarna om olaglig hatpropaganda inom mindre än 24 timmar och ta bort eller vid behov blockera innehållet.
 • Förutom åtgärderna ovan ska it-företagen utbilda och upplysa sina användare om vilka typer av innehåll som är förbjudna enligt deras regler och riktlinjer. Anmälningssystem kan användas som verktyg för detta ändamål.
 • It-företagen ska informera om sina anmälningsförfaranden, för att påskynda och effektivisera kommunikationen mellan medlemsstaternas myndigheter och it-företagen, särskilt när det gäller anmälningar och blockering och borttagning av hatpropaganda på nätet. Informationen ska skickas via de nationella kontaktpunkter som ska utses av it-företagen respektive medlemsstaterna. Därmed kan medlemsstaterna, och särskilt deras brottsbekämpande myndigheter, bättre sätta sig in i metoderna för att känna igen hatbudskap på nätet och anmäla dem till it-företagen.
 • It-företagen ska uppmuntra att experter i stor skala anmäler eller flaggar innehåll som uppviglar våld eller hat, särskilt i form av partnerskap med civilsamhällets organisationer, genom att tydligt informera om enskilda företags regler och föreskifter avseende rapporterings- och anmälningsförfaranden. It-företagen ska sträva efter att stärka partnerskapen med civilsamhällets organisationer genom att utöka den geografiska täckningen för sådana partnerskap och, om det är lämpligt, ge stöd och utbildning så att partnerna kan axla rollen som ”tillförlitliga rapportörer” eller motsvarande, med vederbörlig respekt för deras behov av att upprätthålla sitt oberoende och sin trovärdighet.
 • It-företagen kan förlita sig på stöd från medlemsstaterna och Europeiska kommissionen för att få tillgång till ett representativt nätverk av partner från civilsamhällets organisationer och ”tillförlitliga rapportörer” i alla medlemsstater som kan bidra med anmälningar av hög kvalitet. It-företagen ska informera om de ”tillförlitliga rapportörerna” på sina webbplatser.
 • It-företagen ska regelbundet utbilda sin personal om samhällsutvecklingen och utbyta synpunkter om möjliga förbättringar.
 • It-företagen ska intensifiera sitt samarbete med varandra och andra plattformar och sociala medieföretag för att stärka utbytet om bästa praxis.
 • It-företagen och Europeiska kommissionen, som bekräftar värdet av oberoende motargument mot hatisk retorik och fördomar, ska fortsätta sitt arbete med att identifiera och främja oberoende motbudskap, nya idéer och initiativ och stödja utbildning i kritiskt tänkande.
 • It-företagen ska öka sitt arbete med civilsamhällets organisationer och utbilda dem om bästa praxis för att bemöta hatisk retorik och fördomar och genom sin förmåga att nå användarna hjälpa civilsamhällets organisationer att genomföra ändamålsenliga kampanjer om motbudskap. Europeiska kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna bidra till dessa satsningar genom att vidta åtgärder för att kartlägga vilka särskilda behov och önskemål civilsamhällets organisationer har i detta avseende.
 • Europeiska kommissionen ska i samordning med medlemsstaterna verka för att också andra relevanta plattformar och företag inom sociala medier ansluter sig till åtagandena i denna uppförandekod.

It-företagen och Europeiska kommissionen är överens om att regelbundet utvärdera de offentliga åtagandena i denna uppförandekod, bland annat deras genomslag. De är också överens om att fortsätta att diskutera hur man kan främja öppenhet och uppmuntra motbudskap och alternativa budskap. Därför kommer regelbundna möten att hållas, och i slutet av 2016 ska en preliminär utvärdering läggas fram för EU-högnivågruppen för kampen mot rasism, främlingshat och andra former av intolerans.

Bakgrund

Kommissionen har tillsammans med olika företag som erbjuder sociala medier arbetat för att hatpropaganda ska motverkas på nätet på samma sätt som sker i andra mediekanaler.

Direktivet om elektronisk handel (artikel 14) har lett till rutiner för hur anmält innehåll ska avlägsnas, utan någon detaljreglering. Ett förfarande för anmälning och åtgärd inleds när någon till en tjänsteleverantör – t.ex. ett socialt nätverk eller en plattform för e-handel, ett företag som erbjuder webbplatser – anmäler olagligt innehåll på internet (exempelvis rasistiskt innehåll, övergrepp mot barn eller skräppost) och avslutas när tjänsteleverantören vidtar åtgärder mot det olagliga innehållet.

Efter EU-kollokviet om grundläggande rättigheter i oktober 2015, med temat Tolerans och respekt: Att förebygga och bekämpa antisemitiskt och antimuslimskt hat i Europa, inledde kommissionen en dialog med it-företagen, i samarbete med medlemsländerna och civilsamhället, för att hitta det bästa sättet att bekämpa hatpropaganda på nätet.

Den senaste tidens terrordåd och terroristgruppernas användning av sociala medier för att radikalisera ungdomar gör att det brådskar än mer att komma till rätta med detta problem.

Kommissionen inledde redan i december 2015 EU:s Internetforum för att skydda allmänheten mot spridningen av terrorism och terroristers utnyttjande av materiella kommunikationskanaler för att främja och styra sin verksamhet. Rådets (rättsliga och inrikes frågor) gemensamma uttalande vid det extrainsatta mötet i Bryssel efter terroristattackerna underströk behovet av att intensifiera arbetet inom detta område och även att enas om en uppförandekod avseende hatpropaganda på nätet.

Genomrambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet kriminaliseras offentliga uppmaningar till våld eller hat riktade mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, grundade på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung. Detta är den rättsliga grunden för definitionen av olagligt innehåll på nätet.

Yttrandefriheten är en grundläggande europeisk värdering som måste bevaras. Europadomstolen påpekar att det är viktigt att särskilja mellan innehåll som "sårar, oroar eller stör staten eller någon befolkningsgrupp" och innehåll verkliga och allvarliga uppmaningar till våld och hat. Domstolen har klargjort att staten får bestraffa eller förhindra den sistnämnda typen.

Läs mer:

Uppförandekod

Rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen

 

IP/16/1937

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar