Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija un IT uzņēmumi paziņo par rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē

Briselē, 2016. gada 31. maijā

Komisija kopā ar Facebook, Twitter, YouTube un Microsoft (“IT uzņēmumi”) šodien publisko rīcības kodeksu, kas ietver virkni saistību nolūkā apkarot nelikumīgu naidīgu izteikumu izplatību tiešsaistē Eiropā.

IT uzņēmumi atbalsta Eiropas Komisiju un ES dalībvalstis centienos nodrošināt, ka tiešsaistes platformas nepiedāvā iespēju tiešsaistē izplatīt nelikumīgus naidīgus izteikumus.  Tās kopā ar citām platformām un sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem ir kolektīvi atbildīgas un lepnas par vārda brīvības sekmēšanu un palielināšanu tiešsaistes vidē. Tomēr IT uzņēmumi un Eiropas Komisija atzīst, ka nelikumīgu naidīgu izteikumu izplatīšana tiešsaistē negatīvi ietekmē ne tikai grupas vai personas, pret kurām tie ir vērsti, bet negatīvi ietekmē arī tos, kas izsakās par brīvību, iecietību un nediskrimināciju mūsu atvērtā sabiedrībā, un nelabvēlīgi ietekmē demokrātisku diskusiju tiešsaistes platformās.

Lai novērstu nelikumīgu naidīgu izteikumu izplatīšanu, ir svarīgi nodrošināt, lai dalībvalstis nodrošina attiecīgo valsts tiesību aktu, ar kuriem transponē Padomes Pamatlēmumu par cīņu pret rasismu un ksenofobiju, pilnīgu ievērošanu tiešsaistes, kā arī bezsaistes vidē. Lai gan to noteikumu efektīva piemērošana, kas paredz kriminālatbildību par naidīgiem izteikumiem, ir atkarīga no stabilas sistēmas krimināltiesību sankciju izpildei pret atsevišķiem naida kurinātājiem, šis darbs ir jāpapildina ar pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt, ka tiešsaistes starpnieki un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas pēc derīga paziņojuma saņemšanas pienācīgā laikposmā ātri izskata nelikumīgus naidīgus izteikumus tiešsaistē. Lai paziņojumu uzskatītu par derīgu šai ziņā, tam vajadzētu būt pietiekami precīzam vai pietiekami pamatotam.

Vera Jourova, ES komisāre tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos sacīja: “Nesenie teroristu uzbrukumi mums ir atgādinājuši par to, ka ir steidzami jārisina jautājums par nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē.Diemžēl sociālie plašsaziņas līdzekļi ir viens no instrumentiem, ko teroristu grupas izmanto jauniešu radikalizēšanai un rasisti – vardarbības un naida izplatīšanai. Šī vienošanās ir svarīgs solis virzībā uz to, lai saglabātu internetu kā vietu brīvām un demokrātiskām izpausmēm, kur tiek ievērotas Eiropas vērtības un tiesību akti. Es atzinīgi vērtēju pasaules IT uzņēmumu apņemšanos mazāk nekā 24 stundu laikā izskatīt lielāko daļu derīgu paziņojumu par nelikumīgu naidīgu izteikumu izņemšanu un, ja nepieciešams, izņemt šādu saturu vai bloķēt piekļuvi tam.

Vietnes Twitter par Eiropas publisko politiku atbildīgā vadītāja Karena Vaita atzina: “Naidīga rīcība Twitter vietnē nav pieļaujama, un mēs kopā ar nozares partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām turpināsim cīnīties pret šo problēmu. Mēs arī turpmāk atbalstīsim tvītu plūsmu. Tomēr vārda brīvība ir skaidri jānodala no rīcības, kas aicina uz vardarbību vai kurina naidu. Novēršot naidīgu rīcību, kas pārkāpj Twitter noteikumus, mēs veicinām platformas lieliskās iespējas pavērt durvis pozitīviem vēstījumiem nolūkā mazināt aizspriedumus un novērst neiecietības pamatcēloņus. Mēs ceram uz turpmāku konstruktīvu dialogu šajā jautājumā ar Eiropas Komisiju, dalībvalstīm un mūsu partneriem no pilsoniskās sabiedrības organizācijām un tehnoloģiju nozarē.”

Uzņēmuma Google par publisko politiku un attiecībām ar valdībām atbildīgā vadītāja Lī Junius sacīja: “Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka cilvēki, izmantojot mūsu pakalpojumus, var piekļūt informācijai, taču nelikumīgi naidīgi izteikumi mūsu platformās ir vienmēr bijuši aizliegti. Mums ir efektīvas sistēmas derīgu paziņojumu izskatīšanai 24 stundu laikā un nelikumīga satura izņemšanai. Mēs esam gandarīti par iespēju sadarboties ar Komisiju, lai izstrādātu kopregulēšanas un pašregulēšanas risinājumus nolūkā cīnīties pret naidīgiem izteikumiem tiešsaistē."

Monika Bikerte, Facebook Globālās politikas nodaļas vadītāja sacīja: “Mēs atzinīgi vērtējam šodienas paziņojumu un iespēju turpināt mūsu sadarbību ar Komisiju un tehnoloģiju nozares pārstāvjiem nolūkā cīnīties pret naidīgiem izteikumiem. Facebook kopienu veido 1,6 miljardi cilvēku, un mēs cītīgi strādājam, lai saglabātu līdzsvaru starp cilvēku iespēju izpausties un cieņpilnas vides nodrošināšanu. Kopienas standartos mēs esam skaidri norādījuši, ka Facebook vietnē naidīgi izteikumi nav pieļaujami. Ja cilvēki sastopas ar saturu, kas viņuprāt ir pretrunā mūsu standartiem, mēs tos mudinām izmantot ziņošanas rīkus, tādējādi ļaujot mums veikt izmeklēšanu. Mūsu komandas visā pasaulē divdesmit četras stundas diennaktī izskata šos ziņojumus un nekavējoties rīkojas.”

Džons Franks, Microsoft ES valdības lietu priekšsēdētāja vietnieks piebilda: Uzskatām, ka cilvēcīga un brīva izpausme ir vērtības, un tādēļ mūsu noteikumi aizliedz vardarbību un naidīgus izteikumus Microsoft mitinātajos patērētāju pakalpojumos. Mēs nesen paziņojām par papildu pasākumiem, ar ko jo īpaši aizliedz ar terorismu saistīta satura publicēšanu. Mēs turpināsim saviem lietotājiem piedāvāt veidus, kā tie var ziņot par gadījumiem, kad viņuprāt tiek pārkāpti mūsu noteikumi. Pievienojoties rīcības kodeksam mēs vēlreiz apstiprinām savu gatavību risināt šo būtisko jautājumu."

Parakstot šo rīcības kodeksu, IT uzņēmumi apņemas turpināt to centienus nolūkā risināt jautājumu par nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē. Tas ietvers iekšējo procedūru izveidi un darbinieku apmācību, lai nodrošinātu, ka mazāk nekā 24 stundu laikā viņi izskatīs lielāko daļu derīgu paziņojumu par nelikumīgu naidīgu izteikumu izņemšanu un, ja nepieciešams, izņems šādu saturu vai bloķēs piekļuvi tam. IT uzņēmumi stiprinās partnerību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras palīdzēs ziņot par saturu, kas ietver kūdīšanu uz vardarbību un naida rīcību. IT uzņēmumi un Eiropas Komisija, arī plāno turpināt savu darbu, nosakot un veicinot neatkarīgus atbildes vēstījumus, jaunas idejas un iniciatīvas, un atbalstot izglītības programmas, kas rosina kritisku domāšanu.

IT uzņēmumi arī uzsver, ka šā rīcības kodeksa mērķis ir virzīt savas darbības, kā arī paraugprakses apmaiņa ar citiem interneta uzņēmumiem, platformām un sociālo plašsaziņas līdzekļu operatoriem.

Rīcības kodekss paredz šādas publiskas saistības.                                                                     

 • IT uzņēmumi, uzņemoties vadību cīņā pret nelikumīgu naidīgu izteikumu izplatīšanos tiešsaistē, ir vienojušās ar Eiropas Komisiju par rīcības kodeksu, kurā noteiktas šādas publiskas saistības.                                                                                                                      
 • IT uzņēmumos ir ieviesti skaidri un efektīvi procesi, lai pārskatītu paziņojumus par nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem to pakalpojumos, lai tie varētu izņemt šādu saturu vai bloķēt piekļuvi tam. IT uzņēmumos ir ieviesti noteikumi vai kopienas vadlīnijas, kurās precizēts, ka tie aizliedz veicināt kūdīšanu uz vardarbību un naidīgu rīcību.
 • Saņemot derīgu dzēšanas/izņemšanas paziņojumu, IT uzņēmumi izskata šādus pieprasījumus, pamatojoties uz saviem noteikumiem un kopienas vadlīnijām, un vajadzības gadījumā valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Pamatlēmumu 2008/913/TI, kopā ar īpašām grupām, kas izskata pieprasījumus.
 • IT uzņēmumi mazāk nekā 24 stundu laikā izskata lielāko daļu derīgu paziņojumu par nelikumīgu naidīgu izteikumu izņemšanu un, ja nepieciešams, izņem šādu saturu vai bloķē piekļuvi tam.
 • Papildus iepriekš minētajam IT uzņēmumi izglīto lietotājus un palielina viņu izpratni par to, kādu veidu saturs nav atļauts saskaņā ar tiesību aktiem un kopienas vadlīnijām. Paziņošanas sistēmu varētu izmantot kā instrumentu, lai to veiktu.
 • IT uzņēmumi sniedz informāciju par procedūrām paziņojumu iesniegšanai nolūkā uzlabot ātrumu un efektivitāti saziņā starp dalībvalstu iestādēm un IT uzņēmumiem, jo īpaši par paziņojumiem un par piekļuves bloķēšanu vai nelikumīgu naidīgu izteikumu tiešsaistē izņemšanu. Informāciju novirza caur valstu kontaktpunktiem, kurus izraudzījušies attiecīgi IT uzņēmumi un dalībvalstis. Tas arī dotu iespēju dalībvalstīm un jo īpaši to tiesībaizsardzības iestādēm sīkāk iepazīties ar metodēm, lai atpazītu nelikumīgus naidīgus izteikumus tiešsaistē un paziņotu par tiem uzņēmumiem.
 • IT uzņēmumi mudina ekspertus sniegt paziņojumus un signalizēt par saturu, kas veicina mudināšanu uz vardarbību un naidīgu rīcību lielā apmērā, jo īpaši sadarbojoties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sniedzot skaidru informāciju par atsevišķu uzņēmumu noteikumiem un kopienas vadlīnijām un noteikumiem par ziņošanas un paziņošanas procesu. IT uzņēmumi cenšas stiprināt partnerību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, paplašinot šādu partnerību ģeogrāfisko izvietojumu, un vajadzības gadījumā sniegt atbalstu un nodrošināt apmācību, lai pilsoniskās sabiedrības organizāciju partneri varētu pildīt "uzticama ziņotāja" vai līdzvērtīgu lomu, pienācīgi ņemot vērā vajadzību saglabāt savu neatkarību un ticamību.
 • IT uzņēmumi paļaujas uz atbalstu no dalībvalstīm un Eiropas Komisijas, lai nodrošinātu piekļuvi pilsoniskās sabiedrības organizāciju partneru un “uzticamu ziņotāju” tīklam visās dalībvalstīs nolūkā palīdzēt nodrošināt kvalitatīvus paziņojumus. IT uzņēmumi informāciju par “uzticamiem ziņotājiem” dara pieejamu savās tīmekļa vietnēs.
 • IT uzņēmumi saviem darbiniekiem nodrošina regulāru apmācību par aktuālām sabiedriskām norisēm un apmainās ar viedokļiem par turpmākas uzlabošanas potenciālu.
 • IT uzņēmumi pastiprina sadarbību savā starpā un ar citām platformām, un sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem, lai veicinātu paraugprakses apmaiņu.
 • IT uzņēmumi un Eiropas Komisija, atzīstot vērtību, kāda piemīt neatkarīgiem atbildes izteikumiem pret naidīgu retoriku un aizspriedumiem, cenšas turpināt savu darbu, nosakot un veicinot neatkarīgus atbildes vēstījumus, jaunas idejas un iniciatīvas, un atbalstot izglītības programmas, kas rosina kritisku domāšanu.
 • IT uzņēmumi pastiprina sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai nodrošinātu paraugprakses apmācību cīņai pret naidīgu retoriku un aizspriedumiem un palielinātu savas proaktīvās iesaistes mērogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām nolūkā palīdzēt tām īstenot efektīvas atbildes izteikumu kampaņas. Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm veicina šos centienus, veicot pasākumus, lai apzinātu pilsoniskās sabiedrības organizāciju konkrētās vajadzības un prasības šai ziņā.
 • Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm veicina šajā rīcības kodeksā izklāstīto saistību ievērošanu arī citās nozīmīgās platformās un sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumos.

IT uzņēmumi un Eiropas Komisija vienojas regulāri novērtēt sabiedrības saistības attiecībā uz šo rīcības kodeksu, tostarp to ietekmi. Tie vienojas arī turpināt apspriest to, kā veicināt pārredzamību un sekmēt atbildes un alternatīvus vēstījumus. Šajā nolūkā notiks regulāras sanāksmes, un līdz 2016. gada beigām Augsta līmeņa darba grupai cīņā pret rasismu, ksenofobiju un visām neiecietības formām tiks sniegts sākotnējs novērtējums.

Pamatinformācija

Komisija ir sadarbojusies ar sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka jautājums par naidīgiem izteikumiem tiešsaistē tiek risināts līdzīgi kā tas tiek darīts attiecībā uz citiem plašsaziņas līdzekļiem.

Pamatojoties uz E-komercijas direktīvu (14. pants) tika izstrādātas izņemšanas procedūras, taču tās netika reglamentētas sīkāk. “Paziņošanas un rīcības” procedūra tiek uzsākta, kad kāda persona informē mitināšanas pakalpojumu sniedzēju, – piemēram, sociālo tīklu, e-komercijas platformu vai uzņēmumu, kas mitina tīmekļa vietnes – par nelikumīgu saturu internetā (piemēram, rasistiska rakstura saturu, saturu, kurā atainota vardarbība pret bērnu, un mēstulēm), un ir pabeigta, kad mitināšanas pakalpojumu sniedzējs nelegālo saturu dzēš.

Pēc 2015. gada oktobrī notikušā ES kolokvija par pamattiesībām “Tolerance un cieņa – kā novērst un apkarot antisemītismu un naidu pret musulmaņiem Eiropā” Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību uzsāka dialogu ar IT uzņēmumiem, lai saprastu, kā vislabāk apkarot nelikumīgus naidīgus izteikumus tiešsaistē.

Šī jautājuma risināšana ir kļuvusi vēl aktuālāka, ņemot vērā nesenos teroristu uzbrukumus un to, ka teroristu grupējumi izmanto sociālos plašsaziņas līdzekļus, lai radikalizētu jauniešus.

Komisija jau 2015. gada decembrī izveidoja ES interneta forumu nolūkā aizsargāt sabiedrību no teroristu materiālu izplatības un saziņas kanālu izmantošanas teroristu aktivitāšu veicināšanai un vadīšanai. Kopīgajā paziņojumā, kas tapa Tieslietu un iekšlietu padomes ārkārtas sanāksmē pēc teroristu uzbrukumiem Briselē, uzsvērta nepieciešamība pastiprināt centienus šajā jomā un vienoties par rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē.

Pamatlēmumā par rasisma un ksenofobijas apkarošanu paredzēta kriminālatbildība par publisku kūdīšanu uz vardarbību vai naida kurināšanu pret personu grupu vai locekli šādā grupā, ko raksturo pēc dzimuma, rases, ādas krāsas, reliģijas, kārtas vai valstiskās vai etniskās izcelsmes. Šis ir juridiskais pamats, ar ko definē nelikumīgu tiešsaistes saturu.

Vārda brīvība ir viena no galvenajām Eiropas vērtībām un tā ir jāsaglabā. Eiropas Cilvēktiesību tiesa noteica, ka pastāv būtiska atšķirība starp saturu, kas “satricina, apgrūtina vai aizskar valsti vai kādu sabiedrības daļu” un saturu, kurš ietver patiesu un nopietnu kūdīšanu uz vardarbību vai naida kurināšanu. Tiesa nepārprotami norādīja, ka pret otrā veida saturu dalībvalstis var īstenot sankcijas vai šādu saturu novērst.

Papildu informācija

Rīcības kodekss

Pamatlēmums par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm

 

IP/16/1937

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar