Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija ir IT bendrovės skelbia Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą

Briuselis, 2016 m. gegužės 31 d.

Komisija drauge su Facebook, Twitter, YouTube ir Microsoft (toliau – IT bendrovės) šiandien paviešina Elgesio kodeksą, kuriuo prisiimama įvairių įsipareigojimų, padedančių kovoti su neapykantos kurstymo internete sklaida Europoje.

IT bendrovės prisideda prie Europos Komisijos ir ES valstybių narių pastangų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad interneto platformose nebūtų galimybių plačiai paskleisti neteisėtą neapykantos kurstymą.  Jos, drauge su kitomis platformomis ir socialinės žiniasklaidos kompanijomis, dalijasi atsakomybe ir didžiuojasi galimybe skleisti ir puoselėti saviraiškos laisvę visoje interneto erdvėje. Tačiau tiek Komisija, tiek IT bendrovės pripažįsta, kad neapykantos kurstymas internete daro neigiamą poveikį ne tik toms grupėms ar individams, kuriems jos skirtos, bet ir tiems, kurie kovoja už laisvę, toleranciją ir nediskriminavimą mūsų atviroje visuomenėje, ir atgrasomai veikia demokratinį diskursą interneto platformose.

Kad būtų užkirstas kelias neteisėto neapykantos kurstymo sklaidai, būtina užtikrinti, kad valstybės narės tiek internete, tiek už jo ribų visapusiškai įgyvendintų nacionalinius teisės aktus, kuriais buvo perkeltas Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija. Nuostatų, kuriomis kriminalizuojamas neapykantos kurstymas, taikymo veiksmingumas priklauso nuo baudžiamosios teisės sankcijų taikymo pavieniams neapykantos kurstytojams sistemos tvirtumo, o šią veiklą turėtų papildyti veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad interneto tarpininkai ir socialinės žiniasklaidos atstovai, gavę tinkamą pranešimą, į neapykantos kurstymą internete reaguotų operatyviai ir per pagrįstą laiką. Tinkamais turėtų būti laikomi tik pakankamai išsamūs ir adekvačiai pagrįsti pranešimai.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai priminė, kad turime skubiai imtis veiksmų prieš neapykantos kurstymą. Socialinė žiniasklaida – viena iš tų priemonių, kuriomis naudodamosi teroristinės grupės radikalizuoja jaunuolius, o rasistinės grupuotės skleidžia smurtą ir neapykantą. Todėl šis susitarimas – svarbus žingsnis užtikrinant, kad internetas ir toliau būtų laisvos ir demokratiškos raiškos erdvė, kurioje gerbiamos Europos vertybės ir teisės normos. Džiaugiuosi pasaulinių IT bendrovių įsipareigojimu didžiąją dalį tinkamų pranešimų apie šalintiną neapykantą kurstantį turinį įvertinti per 24 valandas ir prireikus jį pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo.“

Twitter viešosios politikos Europai skyriaus vadovė Karen White kalbėjo: „Neapykantos kurstymui Twitter vietos nėra. Mes ir toliau sieksime spręsti šią problemą drauge su mūsų sektoriaus ir pilietinės visuomenės partneriais. Twitter įrašai ir toliau gyvuos. Tačiau būtina atskirti raiškos laisvę nuo turinio, kuriuo skatinamas smurtas ir neapykanta. Imdamiesi veiksmų prieš Twitter taisyklių neatitinkantį neapykantą kurstantį turinį didiname ir taip neįtikėtinus mūsų pajėgumus paviešinti pozityvias mintis, įveikti prietarus ir šalinti esmines netolerancijos priežastis. Laukiame tolesnio konstruktyvaus dialogo su Europos Komisija, valstybėmis narėmis, pilietinės visuomenės partneriais ir technologijų sektoriaus kolegomis.“

Google Viešosios politikos ir ryšių su valdžios institucijomis skyriaus vadovė Lie Junius pridūrė: „Mūsų darbas – suteikti žmonėms prieigą prie informacijos, tačiau neapykantą kurstantis turinys mūsų platformose visada buvo draudžiamas. Turime veiksmingų sistemų, padedančių per 24 valandas įvertinti ir pašalinti tokį turinį. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Komisija ir prisidėti prie kovos su neapykantos kurstymu internete metodų rengimo.“

Facebook Visuotinės politikos valdymo skyriaus vadovė Monika Bickert kalbėjo: „Džiaugiamės šiandien paskelbtu Elgesio kodeksu ir galimybe bendradarbiauti su Komisija bei technologijų pramonės atstovais. Mūsų bendruomenei priklauso 1,6 mlrd. žmonių iš viso pasaulio, todėl užtikrinti tiek raiškos laisvę, tiek pagarbią aplinką nėra lengvas uždavinys. Facebook standartuose nustatyta, kad neapykantos kurstymas yra draudžiamas. Raginame savo narius naudotis galimybe pranešti apie turinį, kuris, jų nuomone, pažeidžia nustatytus standartus, kad galėtume atlikti tyrimą. Mūsų komandos įvairiuose pasaulio kampeliuose tikrina šiuos pranešimus ir imasi skubių veiksmų.“

Microsoft ES vyriausybinių reikalų skyriaus vadovo pavaduotojas Johnas Frankas sakė: Civilizuotumą ir raiškos laisvę laikome vertybėmis, todėl draudžiame bet kokį turinį, kuriuo Microsoft internetinės prieglobos subjektai galėtų kurstyti smurtą ir neapykantą. Neseniai paskelbėme apie papildomus veiksmus, kuriais siekiama uždrausti skelbti su terorizmu susijusį turinį. Savo vartotojams ir toliau teiksime galimybę pranešti apie mūsų politikos neatitinkantį turinį. Tai, kad prisijungiame prie Elgesio kodekso, dar kartą patvirtina mūsų ryžtą spręsti šią svarbią problemą.“

Pasirašydamos šį Elgesio kodeksą IT bendrovės įsipareigoja ir toliau sparčiai ir veiksmingai užkirsti kelią neapykantą kurstančiam turiniui internete. Be kita ko, bus nustatyta vidaus tvarka, o darbuotojai bus parengti didžiąją dalį pranešimų apie šalintiną neapykantą kurstantį turinį įvertinti per 24 valandas ir prireikus jį pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo. Be to, IT bendrovės sieks sustiprinti partnerystę su pilietinės visuomenės organizacijomis, padėsiančiomis nustatyti turinį, kuriuo siekiama kurstyti smurtą ir neapykantą. IT bendrovės ir Europos Komisija tęs nepriklausomos atsvaros, naujų idėjų ir iniciatyvų nustatymo ir skatinimo darbą ir rems švietimo programas, kuriomis ugdomas kritinis mąstymas.

IT bendrovės taip pat pabrėžia, kad dabartiniu Elgesio kodeksu siekiama ne tik nustatyti veiklos orientyrus, bet ir dalytis gerąja patirtimi su kitomis interneto bendrovėmis, platformomis ir socialinės žiniasklaidos subjektais.

Elgesio kodekse nustatyta įvairių įsipareigojimų.                                                                     

 • IT bendrovės, kovos su neapykantos kurstymo internete sklaida lyderės, susitarė su Europos Komisija dėl Elgesio kodekso, kuriuo nustatomi tokie vieši įsipareigojimai:                                                                                                                      
 • IT bendrovės turi nustatyti aiškią ir veiksmingą pranešimų apie neapykantos kurstymą jų portaluose nagrinėjimo tvarką, kad galėtų pašalinti tokį turinį arba apriboti prieigą prie jo. IT bendrovės turi parengti taisykles ar gaires, kuriose aiškinama, kad skatinti kurstyti smurtą ir neapykantą yra draudžiama.
 • Gavusios tinkamą pranešimą, kad reikia pašalinti tam tikrą turinį, IT bendrovės turi jį įvertinti vadovaudamosi savo taisyklėmis ir gairėmis ir prireikus nacionaliniais teisės aktais, kuriais buvo perkeltas Pamatinis sprendimas 2008/913/TVR. Prašymų vertinimą turi atlikti specialios darbo grupės.
 • IT bendrovės didžiąją dalį tinkamų pranešimų apie šalintiną neapykantą kurstantį turinį turi įvertinti per 24 valandas ir prireikus jį pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo.
 • Be to, IT bendrovės turi išaiškinti vartotojams, kokio tipo turinys pagal jų taisykles ir gaires yra draudžiamas, ir didinti jų sąmoningumą. Priemonė siekti šių tikslų galėtų būti pranešimų sistema.
 • IT bendrovės turi teikti informaciją apie pranešimų teikimo tvarką, kad valstybių narių institucijų ir IT bendrovių komunikacija, visų pirma susijusi su pranešimais apie neapykantos kurstymą ir tokio turinio pašalinimu ar prieigos panaikinimu, būtų spartesnė ir veiksmingesnė. Informacija turi būti perduodama per nacionalinius kontaktinius centrus, kuriuos nustato IT bendrovės ir atitinkama valstybė narė. Taip valstybėms narėms ir visų pirma jų teisėsaugos tarnyboms būtų suteikta galimybė dar geriau susipažinti su neapykantos kurstymo internete nustatymo metodais ir pranešti apie tai bendrovėms.
 • Viešindamos aiškią informaciją apie bendrovės taisykles bei gaires ir pranešimų teikimo tvarką, IT bendrovės, visų pirma puoselėdamos partnerystę su pilietinės visuomenės organizacijomis, turi skatinti ekspertus teikti pranešimus ir žymėti turinį, kuriuo siekiama kurstyti smurtą ir neapykantą. IT bendrovės turi siekti stiprinti partnerystę su pilietinės visuomenės organizacijomis plėsdamos geografinę tokios partnerystės aprėptį ir prireikus remti ir rengti pilietinės visuomenės organizacijų partnerius, kad jie galėtų atlikti patikimo pranešėjo ar lygiavertį vaidmenį, visapusiškai užtikrinant jų nepriklausomumą ir patikimumą.
 • IT bendrovėms reikia valstybių narių ir Europos Komisijos paramos, kad būtų užtikrinta prieiga prie pilietinės visuomenės organizacijų partnerių ir patikimų pranešėjų iš visų valstybių narių reprezentatyvaus tinklo, kad jie galėtų teikti kokybiškus pranešimus. IT bendrovės turi savo svetainėse paviešinti informaciją apie patikimus pranešėjus.
 • IT bendrovės turi reguliariai mokyti savo darbuotojus apie naujausius visuomenės raidos pokyčius ir dalytis nuomone apie galimus tolesnius patobulinimus.
 • IT bendrovės turi aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje ir su kitomis platformomis bei socialinės žiniasklaidos bendrovėmis, kad būtų kuo plačiau dalijamasi gerąja patirtimi.
 • IT bendrovės ir Europos Komisija, pripažindamos nepriklausomo pasipriešinimo neapykantą kurstančiai retorikai ir prietarams vertę, turi tęsti nepriklausomos atsvaros, naujų idėjų ir iniciatyvų nustatymo ir skatinimo darbą ir remti švietimo programas, kuriomis ugdomas kritinis mąstymas.
 • IT bendrovės turi aktyviau bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis ir dalytis gerąja patirtimi kovos su neapykantą kurstančia retorika ir prietarais srityje, taip pat aktyviau imtis pilietinės visuomenės organizacijų informavimo veiklos, kad jos galėtų vykdyti veiksmingesnes pasipriešinimo kampanijas. Europos Komisija drauge su valstybėmis narėmis turi prisidėti imdamasi veiksmų politinės visuomenės organizacijų specifinėms reikmėms ir reikalavimams nustatyti.
 • Europos Komisija, koordinuodama veiksmus su valstybėmis narėmis, turi siekti, kad šiame kodekse išdėstytų įsipareigojimų laikytųsi ir kitos svarbios platformos ir socialinės žiniasklaidos bendrovės.

IT bendrovės ir Europos Komisija susitaria reguliariai vertinti šiame Elgesio kodekse nustatytus viešuosius įsipareigojimus ir jų poveikį. Jos taip pat susitaria toliau diskutuoti, kaip būtų galima didinti skaidrumą ir skatinti atsvaros ir alternatyvų naratyvą. Todėl bus rengiami reguliarūs susitikimai, o iki 2016 m. pabaigos Kovos su rasizmu, ksenofobija ir kitų formų netolerancija aukšto lygio grupei bus pateiktas preliminarus vertinimas.

Pagrindiniai faktai

Komisija bendradarbiauja su socialinės žiniasklaidos bendrovėmis, kad užtikrintų neapykantą kurstančio turinio pašalinimą iš interneto, kaip tai daroma kituose žiniasklaidos kanaluose.

Elektroninės komercijos direktyvos 14 straipsnyje nustatyta, kad reikia parengti turinio šalinimo tvarką, tačiau išsamesnių nurodymų nepateikta. Pranešimo ir veiksmų procedūra pradedama, kai prieglobos paslaugų teikėjas (pavyzdžiui, socialinis tinklas, e. komercijos platforma ar interneto prieglobos bendrovė) informuojamas apie neteisėtą internetinį turinį (kaip antai rasistinį turinį, smurto prieš vaikus turinį ar brukalus). Ji baigiama, kai prieglobos paslaugų teikėjas imasi veiksmų, kad toks turinys būtų pašalintas.

Pasibaigus 2015 m. spalio mėn. vykusiam ES pagrindinių teisių kolokviumui Tolerancija ir pagarba. Antisemitinės ir antimusulmoniškos neapykantos prevencija ir kova su ja Europoje, Komisija drauge su valstybėmis narėmis ir pilietine visuomene pradėjo dialogą su IT bendrovėmis, kad nustatytų geriausius kovos su neapykantos ir smurto kurstymu internete būdus.

Neseni teroristiniai išpuoliai ir tai, kad teroristinės grupės jaunuolius radikalizuoja socialiniuose tinkluose, rodo, kad šį klausimą reikia spręsti kuo skubiau.

2015 m. gruodžio mėn. Komisija sukūrė ES interneto forumą, kurio tikslas – apsaugoti visuomenę nuo teroristinės medžiagos sklaidos ir užkirsti kelią teroristams naudotis komunikacijos kanalais nelegalios veiklos tikslais. ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų bendrame pareiškime, paskelbtame po Briuselio teroristinių išpuolių, pabrėžta reikmė spartinti darbą šioje srityje ir susitarti dėl Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodekso.

Pamatiniame sprendime dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija nustatyta, kad bet kokia veika, kuria kurstomas viešas smurtas ar neapykanta, nukreipti prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, įskaitant tautinę ir etninę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, yra laikoma nusikaltimu. Šis sprendimas – teisinis nelegalaus interneto turinio nustatymo pagrindas.

Saviraiškos laisvė – svarbi Europos vertybė, kurią būtina toliau puoselėti. Europos Žmogaus Teisių Teismas atskyrė turinį, kuris kelia pavojų, sukrečia ar kelia nerimą valstybei arba tam tikrai visuomenės daliai, nuo turinio, kuriuo iš tiesų rimtai kurstomas smurtas ir neapykanta. Teismas aiškiai nustatė, kad pastarojo turinio atžvilgiu šalys gali imtis sankcijų ir užkirsti jam kelią.

Daugiau informacijos

Elgesio kodeksas

Pamatinis sprendimas dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis

 

IP/16/1937

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar