Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Käytännesäännöt verkossa esiintyvän vihapuheen torjumiseksi

Bryssel 31. toukokuuta 2016

Euroopan komissio sekä tietotekniikkayritykset Facebook, Twitter, YouTube ja Microsoft julkistavat tänään käytännesäännöt, jotka sisältävät joukon sitoumuksia verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi Euroopassa.

Tietotekniikkayritykset tukevat komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä ratkaista ongelma varmistamalla, että verkkofoorumit eivät tarjoa laittomalle vihapuheelle tilaisuutta levitä nopeasti verkossa.  Ne ovat yhdessä muiden verkkofoorumien ja sosiaalisen median yritysten kanssa vastuussa sananvapauden edistämisestä ja helpottamisesta verkossa ympäri maailmaa. Ne ovat myös ylpeitä tästä tehtävästään. Komissio ja tietotekniikkayritykset ovat tietoisia, että verkossa esiintyvä laiton vihapuhe vaikuttaa kielteisesti sen kohteena olevien ryhmien ja yksilöiden lisäksi kaikkiin, jotka puolustavat sananvapautta, suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä avoimissa yhteiskunnissa. Lisäksi se tukahduttaa demokraattisen vuoropuhelun verkkofoorumeilla.

Pyrittäessä estämään laittoman vihapuheen leviäminen on olennaista varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat kaikilta osin rasismin ja muukalaisvihan torjumista koskevan neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi annettuja kansallisia säännöksiä sekä verkossa että sen ulkopuolella. Jotta vihapuheen kriminalisoivia säännöksiä voitaisiin soveltaa tuloksekkaasti, tarvitaan vankkaa täytäntöönpanojärjestelmää rikosoikeudellisten seuraamusten määräämiseksi vihapuheeseen syyllistyville henkilöille. Lisäksi tarvitaan toimia, joilla varmistetaan asianmukaisessa aikataulussa, että verkkovälittäjät ja sosiaalisen median foorumit puuttuvat nopeasti verkossa esiintyvään laittomaan vihapuheeseen saatuaan ensin siitä asianmukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen on oltava riittävän tarkka ja perusteltu.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan viimeaikaiset terrori-iskut ovat muistutus siitä, että verkossa esiintyvään vihapuheeseen on kiireesti puututtava."Sosiaalinen media on valitettavasti yksi keinoista, joita terroristiryhmät käyttävät nuorten radikalisoimiseen ja rasistit väkivallan ja vihan levittämiseen. Sopimus verkossa esiintyvän vihapuheen poistamisesta on tärkeä askel sen varmistamisessa, että internet pysyy vapaana ja demokraattisena vaikuttamiskanavana, jossa noudatetaan eurooppalaisia arvoja ja lakeja. Olen tyytyväinen, että tietotekniikkayritykset sitoutuvat käsittelemään useimmat laittoman vihapuheen poistamista koskevat asianmukaiset ilmoitukset 24 tunnin kuluessa ja tarvittaessa poistamaan tällaisen sisällön tai estämään pääsyn siihen."

Karen White, Head of Public Policy for Europe,Twitter, toteaa, että Twitterissä ei hyväksytä vihamielistä käytöstä.  "Torjumme tätä ongelmaa päättäväisesti yhdessä alan kumppaniemme ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tviittien on saatava virrata. Sananvapauden ja väkivaltaa ja vihaa lietsovan käytöksen välillä on kuitenkin selkeä ero. Sen lisäksi, että puutumme vihamieliseen käytökseen, joka rikkoo Twitterin sääntöjä, hyödynnämme foorumin huimia mahdollisuuksia nostaa esiin positiivisia kannanottoja, haastaa ennakkoluuloja ja torjua suvaitsemattomuuden perimmäisiä syitä. Haluamme myös jatkaa rakentavaa vuoropuhelua Euroopan komission, EU-maiden, kansalaisyhteiskunnan kumppaniemme ja teknologia-alan kollegoidemme kanssa tästä aiheesta”, sanoo White.

Lie Junius, Public Policy and Government Relations Director, Google, toteaa: "Olemme sitoutuneet tarjoamaan ihmisille pääsyn tietoihin palvelujemme kautta, mutta olemme aina kieltäneet laittoman vihapuheen foorumeillamme. Tehokkaiden järjestelmiemme ansiosta voimme tutkia asianmukaiset ilmoitukset alle 24 tunnissa ja poistaa laittoman sisällön. Kehittämme mielellämme komission kanssa yhteis- ja itsesääntelyratkaisuja verkossa esiintyvän vihapuheen torjumiseksi.”

Monika Bickert, Head of Global Policy Management, Facebook, iloitsee tämänpäiväisestä julkistamisesta. "Teemme mielellämme yhteistyötä komission ja teknologia-alan kanssa vihapuheen torjumiseksi. Meillä on 1,6 miljardin ihmisen maailmanlaajuinen yhteisö, ja me teemme paljon töitä, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus ilmaista itseään toisia kunnioittavassa ympäristössä. Yhteisömme normeissa ilmaistaan selkeästi, että vihapuheella ei ole sijaa Facebookissa. Kehotamme ihmisiä ilmoittamaan sisällöstä, joka heidän mielestään rikkoo normejamme, jotta voimme puuttua asiaan. Tiimimme tutkivat näitä ilmoituksia eri puolilla maailmaa ympärivuorokautisesti ja ryhtyvät nopeasti toimiin.”

John Frank, Vice President EU Government Affairs, Microsoft, kertoo Microsoftin arvostavan toisten huomioon ottamista ja sananvapautta. "Käyttöehdoissamme kielletään väkivaltaan yllyttäminen ja vihapuhe Microsoftin tarjoamissa kuluttajapalveluissa. Uutisoimme hiljattain lisätoimista, joilla kielletään erityisesti terrorismiin liittyvän sisällön lähettäminen. Käyttäjämme voivat jatkossakin ilmoittaa meille, jos he katsovat sääntöjämme rikotun. Käytännesääntöjen käyttöönotto vahvistaa sitoutumisemme tähän tärkeään asiaan”, toteaa Frank.

Käytännesäännöt allekirjoittamalla tietotekniikkayritykset sitoutuvat jatkamaan ponnistelujaan internetissä esiintyvään vihapuheeseen puuttumiseksi. Ne kehittävät jatkuvasti sisäisiä menettelyjä ja kouluttavat henkilöstöään sen varmistamiseksi, että suurin osa laittoman vihapuheen poistamista koskevista asianmukaisista ilmoituksista tutkitaan 24 tunnin kuluessa ja että tarvittaessa tällainen sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään. Lisäksi tietotekniikkayritykset pyrkivät lisäämään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Järjestöt ilmoittavat väkivaltaan ja vihamieliseen käytökseen yllyttävästä sisällöstä, Tietotekniikkayritykset ja komissio pyrkivät jatkossakin havaitsemaan vihapuheen vastaiset riippumattomat viestit, uudet ajatukset ja aloitteet ja edistämään niitä sekä tukemaan koulutusohjelmia, jotka kannustavat ihmisiä kriittiseen ajatteluun.

Tietotekniikkayritykset korostavat myös, että nämä käytännesäännöt on tarkoitettu niiden oman toiminnan ohjaamiseen ja hyvien toimintatapojen vaihtamiseen muiden internetyritysten ja -foorumien sekä sosiaalisen median toimijoiden kanssa.

Käytännesäännöissä vahvistetaan seuraavat julkiset sitoumukset:                                                                     

 • Tietotekniikkayritykset aikovat olla eturintamassa torjumassa verkossa leviävää laitonta vihapuhetta. Ne ovat sopineet Euroopan komission kanssa käytännesäännöistä, joissa vahvistetaan seuraavat julkiset sitoumukset:                                                                                                                      
 • Tietotekniikkayritykset ottavat käyttöön selkeät ja vaikuttavat menettelyt, joiden mukaisesti ne käsittelevät ilmoitukset palveluissaan esiintyvästä laittomasta vihapuheesta ja voivat sen jälkeen poistaa tällaisen sisällön tai estää pääsyn siihen. Tietotekniikkayritykset ottavat käyttöön säännöt tai yhteiset suuntaviivat, joissa selkeästi kielletään edistämästä väkivaltaan tai vihaan yllyttämistä.
 • Saatuaan asianmukaisen poistamisilmoituksen tietotekniikkayritykset käsittelevät tällaiset pyynnöt ottaen huomioon omat sääntönsä ja yhteiset suuntaviivat sekä tarvittaessa puitepäätöksen 2008/913/YOS täytäntöönpanemiseksi annetut kansalliset säännökset. Lisäksi varta vasten nimetyt työryhmät tarkistavat nämä pyynnöt.
 • Tietotekniikkayritykset käsittelevät useimmat laittoman vihapuheen poistamista koskevat asianmukaiset ilmoitukset 24 tunnin kuluessa ja tarvittaessa poistavat tällaisen sisällön tai estävät pääsyn siihen.
 • Tietotekniikkayritykset tiedottavat käyttäjilleen siitä, millainen sisältö on kielletty niiden sääntöjen ja yhteisten suuntaviivojen mukaisesti. Tässä voidaan hyödyntää ilmoitusjärjestelmää.
 • Tietotekniikkayritykset tarjoavat tietoa ilmoituksen tekomenettelyistä nopeuttaakseen ja tehostaakseen viestintää jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa erityisesti kun on kyse ilmoituksista ja verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen poistamisesta tai pääsyn estämisestä siihen. Tiedottamisessa on tarkoitus hyödyntää tietotekniikkayritysten ja jäsenvaltioiden nimeämiä kansallisia yhteyspisteitä. Lisäksi näin voidaan auttaa jäsenvaltioita ja erityisesti niiden lainvalvontaviranomaisia saamaan enemmän tietoa keinoista tunnistaa verkossa esiintyvä laiton vihapuhe ja ilmoittaa siitä yrityksille.
 • Tietotekniikkayritykset kannustavat asiantuntijoita tekemään ilmoituksia ja merkitsemään sisältöä, joka yllyttää väkivaltaan ja vihaan, erityisesti luomalla kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen kanssa ja tarjoamalla selkeässä muodossa tietoa yrityksiä koskevista säännöistä ja yhteisistä suuntaviivoista sekä raportointi- ja ilmoitusmenettelyihin sovellettavista säännöistä. Tietotekniikkayritykset pyrkivät lujittamaan kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen kanssa laajentamalla kumppanuuksien maantieteellistä levinneisyyttä ja tarvittaessa tarjoamalla tukea ja koulutusta, jotta kansalaisjärjestöt voivat toimia luotettavina tarkkailijoina, ottaen kuitenkin asianmukaisesti huomioon tarve turvata niiden riippumattomuus ja uskottavuus.
 • Tietotekniikkayritykset varmistavat jäsenvaltioiden ja Euroopan komission tuella, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytettävissä edustava kansalaisjärjestöjen ja muiden luotettavien tarkkailijoiden verkosto, jolta saadaan hyvätasoisia ilmoituksia. Tietotekniikkayritykset julkaisevat tietoa luotetuista tarkkailijoista verkkosivuillaan.
 • Tietotekniikkayritykset järjestävät henkilöstölleen säännöllisesti koulutusta ajankohtaisista yhteiskunnallisista tapahtumista ja vaihtavat näkemyksiä jatkokehitysmahdollisuuksista.
 • Tietotekniikkayritykset tehostavat yhteistyötä keskenään sekä muiden foorumien ja sosiaalisen median yritysten kanssa edistääkseen parhaiden toimintatapojen vaihtamista.
 • Tietotekniikkayritykset ja Euroopan komissio tunnustavat vihapuhetta ja ennakkoluuloja vastustavien yksittäisten viestien merkityksen ja pyrkivät jatkossakin havaitsemaan vihapuheen vastaiset riippumattomat viestit, uudet ajatukset ja aloitteet ja edistämään niitä sekä tukemaan koulutusohjelmia, jotka kannustavat ihmisiä kriittiseen ajatteluun.
 • Tietotekniikkayritykset tehostavat yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa järjestääkseen koulutusta vihapuheen ja ennakkoluulojen torjumista koskevista parhaista toimintatavoista. Lisäksi ne pyrkivät entistä aktiivisemmin tavoittamaan kansalaisjärjestöt ja auttavat niitä järjestämään vihapuhetta vastustavia tiedotuskampanjoita. Euroopan komissio edistää näitä toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kartoittamalla kansalaisjärjestöjen erityisiä tarpeita ja toiveita tällä alalla.
 • Euroopan komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa saamaan myös muut keskeiset foorumit ja sosiaalisen median yritykset sitoutumaan näissä käytännesäännöissä esitettyihin sitoumuksiin.

Tietotekniikkayritykset ja Euroopan komissio arvioivat säännöllisesti näihin käytännesääntöihin sisältyviä julkisia sitoumuksia ja niiden vaikutusta. Lisäksi ne jatkavat keskusteluja keinoista edistää avoimuutta ja tukea vihapuhetta vastustavia ja vaihtoehtoisia viestejä. Sitä tarkoitusta varten järjestetään säännöllisesti kokouksia ja laaditaan alustava arviointi, joka annetaan tiedoksi rasismia, muukalaisvihaa ja muita suvaitsemattomuuden muotoja käsittelevälle EU:n korkean tason työryhmälle ennen vuoden 2016 loppua.

Tausta

Komissio on tehnyt yhteistyötä sosiaalisen median yritysten kanssa, jotta verkossa esiintyvää vihapuhetta torjuttaisiin muiden tiedotuskanavien lailla.

Sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi (14 artikla) on perustana poistamismenettelyjen kehittämiselle, mutta siinä ei säännellä niitä yksityiskohtaisesti. Ilmoitus- ja toimintamenettely alkaa, kun säilytyspalvelun tarjoajalle – esim. sosiaaliselle verkostolle, verkkokaupan toimijalle tai verkkosivustoja ylläpitävälle yritykselle – ilmoitetaan internetissä olevasta laittomasta sisällöstä (esim. rasistisesta tai lasten hyväksikäyttöön liittyvästä sisällöstä tai roskapostista), ja päättyy, kun säilytyspalvelun tarjoaja puuttuu laittomaan sisältöön.

Lokakuussa 2015 järjestettiin perusoikeuksia koskeva EU:n keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli”Suvaitsevaisuus ja kunnioitus:juutalais- ja muslimivihan ehkäiseminen ja torjuminen Euroopassa”. Tilaisuuden jälkeen komissio käynnisti yhteistyössä jäsenmaiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa vuoropuhelun tietotekniikkayritysten kanssa selvittääkseen, miten verkossa esiintyvään vihapuheeseen voitaisiin parhaiten puuttua.

Viimeaikaiset terrori-iskut ja sosiaalisen median käyttäminen nuorten radikalisoimiseen ovat tehneet ongelman ratkaisemisesta entistä kiireellisemmän.

Komissio käynnisti jo joulukuussa 2015 EU:n Internet-foorumin suojellakseen kansalaisia terroristiselta verkkoaineistolta ja ehkäistäkseen terroristeja käyttämästä viestintäkanavia toimintansa helpottamiseen ja ohjaamiseen. EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvosto antoi Brysselin terrori-iskujen jälkeen pitämässään ylimääräisessä istunnossa yhteisen lausuman, jossa se painotti toimien kiireellisyyttä ja hyväksyi verkossa esiintyvää vihapuhetta koskevat käytännesäännöt.

Puitepäätöksessä rasismin ja muukalaisvihan torjumisesta kriminalisoidaan julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Laiton verkkosisältö määritellään tämän oikeusperustan mukaisesti.

Sananvapaus on eurooppalainen ydinarvo, jota on vaalittava. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin erottelee toisistaan sisällön, joka loukkaa, järkyttää tai häiritsee valtiota tai jotakin väestön osaa, ja sisällön, joka yllyttää todellisella ja vakavalla tavalla väkivaltaan ja vihaan. Tuomioistuin on tehnyt selväksi, että valtiot voivat torjua vihaan yllyttävää sisältöä ja määrätä siitä seuraamuksia.

Lisätietoja:

Käytännesäännöt

Puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

 

IP/16/1937

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar