Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon ja IT-ettevõtjad avaldavad internetis leviva vihakõne vastase võitluse tegevusjuhendi

Brüssel, 31. mai 2016

Komisjon avaldab täna koos Facebooki, Twitteri, YouTube'i ja Microsoftiga (IT-ettevõtjad) tegevusjuhendi kohta, mis sisaldab mitmeid kohustusi internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemiseks Euroopas.

IT-ettevõtjad toetavad Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriike püüdlustes tagada, et veebiplatvormid ei pakuks võimalusi internetis leviva ebaseadusliku vihakõne kiireks levikuks.  Nad jagavad koos teiste platvormide ja sotsiaalmeediaettevõtjatega vastutust ning uhkust, mis kaasnevad sõnavabaduse edendamise ja hõlbustamisega kogu veebikeskkonnas. Siiski leiavad komisjon ja IT-ettevõtjad, et internetis leviv ebaseaduslik vihakõne ei avalda negatiivset mõju mitte üksnes selle sihtmärgiks olevatele rühmadele või üksikisikutele, vaid ka meie avatud ühiskondades vabaduse, sallivuse ja mittediskrimineerimise kaitseks sõna võtvatele isikutele. Samuti on sellel halvav mõju veebiplatvormidel toimuvale demokraatlikule arutelule.

Selleks et vältida ebaseadusliku vihakõne levikut, on eriti oluline tagada, et liikmesriigid jõustaksid nii veebikeskkonnas kui ka sellest väljaspool täies mahus neid õigusakte, millega nõukogu raamotsus rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse kohta on siseriiklikku õigusesse üle võetud. Kuigi vihakõnet kriminaliseerivate sätete tõhus kohaldamine sõltub kindlast süsteemist, mis hõlmab kriminaalkaristuste täideviimist vihakõnega seotud kuritegude toimepanijate suhtes, tuleb seda tööd täiendada meetmetega, millega tagatakse, et veebivahendajad ja sotsiaalmeediaplatvormid vaatavad internetis leviva ebaseadusliku vihakõne läbi kiiresti pärast nõuetekohase teate saamist ja asjakohase aja jooksul. Nõuetekohane teade ei tohiks olla ebatäpne ega puudulikult põhjendatud.

ELi õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová ütles, et „hiljuti toimunud terrorirünnakud tuletasid meile meelde tungivat vajadust võtta meetmeid seoses internetis leviva ebaseadusliku vihakõnega.Sotsiaalmeedia on paraku üks vahendeid, mida terrorirühmitused kasutavad noorte inimeste radikaliseerimiseks ja rassistid kasutavad vägivalla ja vihavaenu levitamiseks. Käesolev kokkulepe on oluline samm selleks, et tagada interneti säilimine vaba ja demokraatliku eneseväljenduse kohana, kus austatakse euroopalikke väärtusi ja seadusi. Ma tervitan rahvusvaheliste IT-ettevõtjate võetud kohustust vaadata läbi enamik nõuetekohaseid taotlusi ebaseadusliku vihakõne eemaldamiseks vähem kui 24 tunni jooksul ja vajaduse korral eemaldada selline sisu või takistada sellele juurdepääsu."

Twitteri avalike suhete juhi Euroopas Karen White'i kommentaar: „Vaenulikul käitumisel ei ole Twitteris kohta ja me jätkame koos oma tööstus- ja kodanikuühiskonna partneritega selle vastu võitlemist. Vaba säutsumise võimaldamine jääb meie südameasjaks. Siiski on sõnavabadusel ning vägivallale ja vihkamisele õhutaval käitumisel selge vahe. Twitteri eeskirju rikkuvale vaenulikule käitumisele reageerimisega paralleelselt kasutame ka selle platvormi enneolematuid võimalusi teha kuuldavaks positiivseid sõnumeid, võidelda eelarvamustega ja kõrvaldada sallimatuse sügavamaid põhjusi. Ootame selleteemalist edasist konstruktiivset dialoogi Euroopa Komisjoni, liikmesriikide, kodanikuühiskonna partnerite ja oma kolleegidega tehnoloogiavaldkonnas."

Google'i avaliku poliitika ja valitsussuhete direktor Lie Junius sõnas järgmist: „Me oleme võtnud endale kohustuse teha oma teenuste kaudu info inimestele kättesaadavaks, kuid oleme alati keelanud ebaseadusliku vihakõne oma platvormidel. Meil on tõhusad süsteemid nõuetekohaste teadete läbivaatamiseks vähem kui 24 tunni jooksul ning ebaseadusliku sisu eemaldamiseks. Teeme meeleldi komisjoniga koostööd kaas- ja eneseregulatsiooni lähenemisviiside väljatöötamisel internetis leviva vihakõne vastu võitlemiseks."

Facebooki rahvusvaheliste suhete juht Monika Bickert ütles: „Me tervitame tänast avaldust ning võimalust jätkata koostööd komisjoni ja laiemalt tehnotööstusega võitluses vihakõne vastu. Võttes arvesse 1,6 miljardit inimest hõlmavat kogukonda, teeme ränka tööd, et leida tasakaal inimestele sõnavabaduse võimaldamise ja samas üksteist austava keskkonna tagamise vahel. Oma kogukonna standardites selgitame, et Facebookis ei ole vihakõnele kohta. Me palume tungivalt inimestel kasutada teatamise vahendeid, kui nad leiavad sisu, mis nende arvates on vastuolus meie standarditega, et me saaksime seda uurida. Meie meeskonnad kogu maailmas vaatavad terve ööpäeva jooksul need teated läbi ja reageerivad kiirelt.”

Microsofti ELi ametkondlike suhete asepresident John Frank lisas: „Me väärtustame viisakust ja sõnavabadust ning seega keelavad meie kasutustingimused vägivalla õigustamise ja vihakõne Microsofti tarbijateenuste puhul. Hiljuti tegime teatavaks lisameetmed, et spetsiaalselt keelata terroristliku sisu postitamine. Me pakume jätkuvalt oma kasutajatele võimalust meile teatada, kui nad leiavad, et meie põhimõtteid rikutakse. Tegevusjuhendi allkirjastamisega kinnitame veel kord oma pühendumist sellele olulisele teemale."

Selle tegevusjuhendi allkirjastamisega kohustuvad IT-ettevõtjad jätkama oma jõupingutusi võitluseks vihakõne vastu internetis. See tähendab sisekorra jätkuvat väljatöötamist ja personali koolitamist, tagamaks, et enamik nõuetekohaseid taotlusi ebaseadusliku vihakõne eemaldamiseks vaadatakse läbi vähem kui 24 tunni jooksul ja vajaduse korral eemaldatakse selline sisu või takistatakse sellele juurdepääs. IT-ettevõtjad püüavad ka tugevdada oma olemasolevaid partnerlusi kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kes aitavad kindlaks teha infosisu, mis soodustab vägivalla õhutamist ja vaenulikku käitumist. IT-ettevõtjate ja Euroopa Komisjoni eesmärk on ka teha kindlaks ja edendada sõltumatut vastupropagandat, uusi ideid ja algatusi ning toetada kriitilist mõtlemist toetavaid koolitusprogramme.

IT-ettevõtjad rõhutavad ka, et praegu kehtiva tegevusjuhendiga püütakse suunata nende enda tegevust ning jagada parimaid tavasid teiste internetiettevõtjate, platvormide ja sotsiaalmeediaettevõtjatega.

Tegevusjuhend sisaldab järgmisi avalikke kohustusi:                                                                     

 • IT-ettevõtjad, kes võtavad internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastases võitluses enda kanda juhtrolli, on Euroopa Komisjoniga kokku leppinud tegevusjuhendis, mis hõlmab järgmisi avalikke kohustusi:                                                                                                                      
 • IT-ettevõtjad peavad kehtestama selged ja tõhusad menetlused oma teenustes levivat ebaseaduslikku vihakõnet käsitlevate teadete läbivaatamiseks, et nad saaksid sellise infosisu kõrvaldada või sellele juurdepääsu takistada. IT-ettevõtjad peavad kehtestama eeskirjad või suunised, milles selgitatakse, et nad keelustavad vägivallale ja vaenulikule käitumisele õhutamise.
 • IT-ettevõtjad peavad pärast nõuetekohase kõrvaldamisteate saamist seda võrdlema oma eeskirjade ja suunistega ning vajaduse korral ka riiklike õigusaktidega, millega raamotsus 2008/913/JSK on siseriiklikku õigusesse üle võetud. Taotlusi vaatavad läbi selleks ette nähtud meeskonnad.
 • IT-ettevõtjad peavad enamiku nõuetekohastest teadetest ebaseadusliku vihakõne kõrvaldamiseks läbi vaatama vähem kui 24 tunni jooksul ning vajaduse korral sellise infosisu kõrvaldama või sellele juurdepääsu takistama.
 • Lisaks eespool loetletule peavad IT-ettevõtjad oma teenuste kasutajaid harima ja suurendama nende teadlikkust sellist liiki infosisu kohta, mis ei ole nende eeskirjade ja suuniste alusel lubatud. Selleks saaks kasutada teatamissüsteemi.
 • IT-ettevõtjad peavad esitama teavet teadete esitamise menetluste kohta, et parandada liikmesriikide asutuste ja IT-ettevõtjate vahelise suhtluse kiirust ja tõhusust, eelkõige seoses teadetega ning internetis leviva ebaseadusliku vihakõne kõrvaldamise või sellele juurdepääsu takistamisega. Teave peab liikuma IT-ettevõtjate ja liikmesriikide poolt määratud riiklike kontaktpunktide kaudu. See võimaldaks liikmesriikidel ja eelkõige nende õiguskaitseasutustel end paremini kurssi viia meetoditega internetis leviva ebaseadusliku vihakõne tuvastamiseks ja sellest ettevõtjatele teatamiseks.
 • IT-ettevõtjaid julgustatakse esitama teateid sellise infosisu kohta, mis soodustab vägivalla õhutamist ja vaenulikku käitumist. Seda tuleks teha ekspertide tasandil ja eelkõige kodanikuühiskonna organisatsioonidega loodud partnerluste kaudu, pakkudes selget teavet üksikute ettevõtjate eeskirjade või suuniste ning aruandlus- ja teavitamismenetluste kohta. IT-ettevõtjad peavad püüdma tugevdada partnerlusi kodanikuühiskonna organisatsioonidega, laiendades nende partnerluste geograafilist ulatust ja pakkudes vajaduse korral toetust ja koolitust, et võimaldada kodanikuühiskonna organisatsioonidest partneritel täita oma rolli „usaldusväärse teavitaja“ või samaväärse üksusena, säilitades samas oma sõltumatuse ja usaldusväärsuse.
 • IT-ettevõtjad võivad kindlad olla liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni toetusele, mis aitab tagada juurdepääsu kõigi liikmesriikide kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatest ja „usaldusväärsetest teavitajatest“ koosnevale võrgustikule, et tagada kvaliteetsed teated. IT-ettevõtjad peavad „usaldusväärseid teavitajaid“ käsitleva teabe oma veebisaitidel kättesaadavaks muutma.
 • IT-ettevõtjad peavad oma töötajaile pakkuma korrapäraseid koolitusi sotsiaalsete suundumuste kohta ning arvamuste vahetamiseks tulevase arengupotentsiaali kohta.
 • IT-ettevõtjad peavad tugevdama omavahelist ning teiste platvormide ja sotsiaalmeedia ettevõtjatega tehtavat koostööd, et täiustada parimate tavade jagamist.
 • IT-ettevõtjad ja Euroopa Komisjon tunnustavad vaenulikule retoorikale ja eelarvamustele reageerimiseks kasutatava sõltumatu vastupropaganda väärtust ning nende eesmärk on teha kindlaks ja edendada sõltumatut vastupropagandat, uusi ideid ja algatusi ning toetada kriitilist mõtlemist toetavaid koolitusprogramme.
 • IT-ettevõtjaid on kutsutud üles tugevdama koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et pakkuda parimate tavade alast koolitust vaenuliku retoorika ja eelarvamuste teemalise vastupropaganda valdkonnas ning suurendada oma ennetava tegevuse ulatust kodanikuühiskonna organisatsioonide hulgas, et aidata neil korraldada tõhusaid vastupropaganda kampaaniad. Euroopa Komisjon toetab koos liikmesriikidega neid püüdlusi, võttes meetmeid kodanikuühiskonna organisatsioonide konkreetsete vajaduste ja nõudmiste kindlaks määramiseks asjaomases valdkonnas.
 • Euroopa Komisjon edendab koostöös liikmesriikidega selles tegevusjuhendis sätestatud kohustuste täitmist ka teiste asjakohaste platvormide ja sotsiaalmeedia ettevõtjate poolt.

IT-ettevõtjad ja Euroopa Komisjon lepivad kokku käesolevas tegevusjuhendis sisalduvate avalike kohustuste (sh nende mõju) korrapärases hindamises. Samuti nõustuvad nad täiendavalt arutama seda, kuidas edendada läbipaistvust ning vastu- ja alternatiivset propagandat. Sel eesmärgil korraldatakse korrapäraseid kohtumisi ja 2016. aasta lõpuks esitatakse rassismi, ksenofoobia ja sallimatuse muude vormide vastase võitluse kõrgetasemelisele töörühmale esialgne hinnang.

Taustteave

Komisjon on teinud koostööd sotsiaalmeediaettevõtjatega, tagamaks, et internetis avaldatud vihakõne vastane võitlus oleks sama tõhus kui teistes meediakanalites.

E-kaubanduse direktiivi (artikkel 14) alusel toimub sisu kõrvaldamise menetluste väljatöötamine, kuid ei reguleerita neid üksikasjalikult. Teavitamise ja meetmete võtmise kord käivitub, kui keegi teavitab veebimajutusteenuse osutajat – näiteks sotsiaalmeediat, e-kaubanduse platvormi või veebisaite majutavat ettevõtjat – ebaseaduslikust sisust internetis (näiteks rassistlik sisu, lapsi väärkohtlev sisu või rämpspost ) ja see lõpeb, kui veebimajutusteenuse osutaja võtab ebaseadusliku sisu vastu meetmed.

Pärast oktoobris 2015 toimunud ELi põhiõiguste kollokviumit teemal „Sallivus ja austus: juudi- ja moslemivastase vaenu ennetamine ja selle vastu võitlemine Euroopas“ algatas komisjon koostöös liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga dialoogi suurte IT-ettevõtjatega, et uurida, kuidas saaks kõige tõhusamalt võidelda vihakõne vastu internetis.

Hiljutised terrorirünnakud ja sotsiaalmeedia kasutamine terroristlike rühmituste poolt noorte radikaliseerimiseks on teinud selle küsimuse lahendamise pakilisemaks.

Komisjon käivitas juba 2015. aasta detsembris ELi internetifoorumi, et kaitsta üldsust terroristliku materjali leviku eest ja takistada terroristidel teabekanalite kastutamist oma tegevuse lihtsustamiseks ja juhtimiseks. Brüsseli terrorirünnakute järel toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu erakorralisel istungil vastu võetud ühisavalduses rõhutati vajadust selles valdkonnas tööd intensiivistada ja koostada tegevusjuhend vihakõne vastu võitlemiseks internetis.

Raamotsus rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse kohta kriminaliseerib avaliku kihutamise vägivallale või vihkamisele isiku või isikute vastu, kes kuuluvad rassilise kuuluvuse, nahavärvi, usutunnistuse, sünnipära või rahvuse või etnilise päritolu alusel määratletud rühma. See on õiguslik alus ebaseadusliku veebisisu määratlemisel.

Sõnavabadus on tähtsaim euroopalik väärtus, mida tuleb kaitsta. Euroopa Inimõiguste Kohus on määranud kindlaks olulise vahetegemise sisul, mis solvab, šokeerib või häirib riiki või mõnda elanikkonna osa, ning sisul, mis tähendab tõelist ja tõsist õhutamist vägivallale ja vihkamisele. Euroopa Kohus on selgitanud, et riigid võivad karistada või takistada teisena nimetatut.

Lisateave:

Tegevusjuhend

Raamotsus teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega.

 

IP/16/1937

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar