Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen og IT-virksomheder offentliggør adfærdskodeks mod ulovlig hadefuld tale på internettet

Bruxelles, den 31. maj 2016

Sammen med IT-virksomhederne Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft løfter Kommissionen i dag sløret for en adfærdskodeks med retningslinjer for, hvordan udbredelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet skal bekæmpes i Europa.

IT-virksomhederne støtter Europa-Kommissionens og EU-medlemsstaternes bestræbelser på at tackle den udfordring, der ligger i at sikre, at onlineplatforme ikke giver mulighed for viral spredning af ulovlig hadefuld tale.  De føler sammen med andre platforme og sociale medievirksomheder fælles ansvar for og stolthed over at fremme og gøre det lettere at udøve ytringsfrihed på internettet i hele verden. Kommissionen og IT-virksomhederne erkender imidlertid, at udbredelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet ikke kun har negative virkninger for de grupper eller enkeltpersoner, som er genstand for den, men også for dem, der gør sig til talspersoner for frihed, tolerance og ikkediskrimination i vores åbne samfund, ligesom den virker begrænsende på udfoldelsen af demokratiske ytringer på onlineplatforme.

For at forhindre spredning af ulovlig hadefuld tale er det afgørende at sikre, at den relevante nationale lovgivning til gennemførelse af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad håndhæves fuldt ud af medlemsstaterne både i online- og i offlinemiljøet. En effektiv anvendelse af bestemmelserne om kriminalisering af hadefuld tale afhænger af et robust system til håndhævelse af strafferetlige sanktioner over for de specifikke personer, der gør sig skyldige i hadefuld tale, men skal suppleres med foranstaltninger, der kan sikre, at onlinemellemled og sociale medieplatforme inden for et passende tidsrum effektivt gennemgår ulovlig hadefuld tale på internettet, når de modtager en gyldig anmeldelse. I denne henseende bør en utilstrækkeligt præcis eller utilstrækkeligt underbygget anmeldelse ikke betragtes som gyldig.

Vĕra Jourová, EU's kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Den seneste tids terrorangreb har endnu en gang mindet os om, at der er et presserende behov for at bekæmpe ulovlig hadefuld tale på internettet. Desværre er sociale medier blevet et værktøj, som terrorgrupper bruger til at radikalisere unge, og som racister bruger til at sprede vold og had. Aftalen er et vigtigt skridt fremad og bidrager til, at internettet stadig er et sted, hvor mennesker frit og demokratisk kan give deres mening til kende, og hvor europæiske værdier og europæisk lovgivning respekteres. Jeg er meget tilfreds med, at de globale IT-virksomheder forpligter sig til at gennemgå størstedelen af de gyldige anmeldelser om fjernelse af ulovlig hadefuld tale inden for 24 timer og om nødvendigt fjerne eller blokere adgangen til indholdet."

Karen White, Head of Public Policy for Europe hos Twitter, udtaler: "Hadefuld adfærd hører ikke hjemme på Twitter, og vi vil sammen med vores partnere i branchen og civilsamfundet fortsætte indsatsen for at få løst problemet. Vi er fast besluttede på at lade strømmen af tweets fortsætte, men der er en klar forskel mellem ytringsfrihed og adfærd, der tilskynder til vold og had. Ikke alene vil vi gribe ind over for hadefuld adfærd, der er i strid med Twitters regler, vi vil også udnytte platformens utrolige evne til at lade de positive stemmer blive hørt, til at afkræfte fordomme og til at bekæmpe de dybereliggende årsager til intolerance. Vi ser frem til at fortsætte den konstruktive dialog med Europa-Kommissionen, medlemsstaterne, vores partnere i civilsamfundet og de andre aktører i teknologibranchen om dette spørgsmål."

Lie Junius, Public Policy and Government Relations Director hos Google, udtaler: "Vi er fast besluttede på at give borgerne adgang til oplysninger gennem vores forskellige tjenester, men der har altid været forbud mod ulovlig hadefuld tale på vores platforme. Vi har effektive systemer til at gennemgå gyldige anmeldelser inden for 24 timer og fjerne ulovligt indhold. Vi glæder os til at samarbejde med Kommissionen om at udvikle sam- og selvregulerende tiltag til bekæmpelse af hadefuld tale på internettet."

Monika Bickert, Head of Global Policy Management hos Facebook, udtaler: "Vi er meget tilfredse med dagens nyhed og med at få mulighed for at fortsætte vores samarbejde med Kommissionen og teknologibranchen om at bekæmpe hadefuld tale. Vi gør vores bedste for at give vores 1,6 milliarder brugere mulighed for at udtrykke sig, men vi sørger samtidig for at sikre et respektfuldt onlinemiljø. Af vores retningslinjer fremgår det klart, at hadefuld tale ikke hører hjemme på Facebook. Vi opfordrer brugerne til at benytte sig af muligheden for at indberette indhold, som de mener, krænker vores standarder, så vi kan undersøge dette. Vores teams rundt om i verden står døgnet rundt klar til at gennemgå indberetninger og træffer hurtigt foranstaltninger."

John Frank, Vice President EU Government Affairs hos Microsoft, tilføjer: "Vi værdsætter gode manerer og ytringsfrihed. Vores brugervilkår forbyder derfor tilskyndelse til vold og hadefuld tale på forbrugertjenester, der hostes af Microsoft. Vi har for nylig bebudet yderligere foranstaltninger for specifikt at forbyde, at terrorismerelateret indhold slås op. Vores brugere har altid mulighed for at indberette, hvis de mener, at vores regler bliver overtrådt. At vi har tilsluttet os denne adfærdskodeks gør det tydeligt, hvor vigtigt vi finder dette spørgsmål."

Med underskrivelsen af adfærdskodeksen forpligter IT-virksomhederne sig til at fortsætte deres bestræbelser på at håndtere ulovlig hadefuld tale på internettet. De skal blandt andet udarbejde nye interne procedurer og uddanne deres medarbejdere for at garantere, at de gennemgår størstedelen af de gyldige anmeldelser om fjernelse af ulovlig hadefuld tale inden for 24 timer og om nødvendigt fjerner eller blokerer adgangen til indholdet. IT-virksomhederne skal bestræbe sig på at styrke deres igangværende samarbejde med civilsamfundsorganisationer, der skal hjælpe med at indberette indhold, som opfordrer til vold og hadefuld adfærd. IT-virksomhederne og Kommissionen tilstræber også at fortsætte deres arbejde med at finde og fremme uafhængige modfortællinger, nye idéer og initiativer og at støtte uddannelsesprogrammer, der fremmer kritisk tænkning.

Endvidere ønsker IT-virksomhederne at understrege, at denne adfærdskodeks er udformet som vejledning for deres egne aktiviteter og som en måde at udveksle bedste praksis med andre internetvirksomheder, platforme og sociale medier på.

Adfærdskodeksen indeholder følgende offentlige tilsagn:                                                                     

 • IT-virksomhederne går forrest i bekæmpelsen af udbredelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet, og er blevet enige med Kommissionen om en adfærdskodeks med følgende offentlige tilsagn:                                                                                                                      
 • IT-virksomhederne vil udforme tydelige og effektive processer til gennemgang af anmeldelser vedrørende ulovlig hadefuld tale for deres tjenester, så de kan fjerne eller blokere adgangen til et sådant indhold. IT-virksomhederne vil udforme regler eller retningslinjer for brugerne, der gør det klart, at de forbyder fremme af tilskyndelse til vold og hadefuld adfærd.
 • Når IT-virksomhederne modtager en gyldig anmeldelse om fjernelse, skal deres særlige hold til gennemgang af sådanne anmeldelser sammenholde anmeldelsen med deres regler og retningslinjer for brugerne samt, hvor det er nødvendigt, national lovgivning til gennemførelse af rammeafgørelse 2008/913/JHA.
 • IT-virksomhederne vil gennemgå størstedelen af de gyldige anmeldelser om fjernelse af ulovlig hadefuld tale på mindre end 24 timer og om nødvendigt fjerne eller blokere adgangen til et sådant indhold.
 • I tillæg til ovenstående vil IT-virksomhederne uddanne og skabe øget bevidsthed hos deres brugere om de typer indhold, som ikke er tilladt efter deres regler og retningslinjer for brugerne. Brug af anmeldelsesordningen kan anvendes som et redskab hertil.
 • IT-virksomhederne vil give oplysninger om procedurerne for indgivelse af anmeldelser for at øge hastigheden og effektiviteten af kommunikationen mellem medlemsstaternes myndigheder og IT-virksomhederne, navnlig om anmeldelser og om at hindre adgang til eller fjernelse af ulovlig hadefuld tale på internettet. Oplysningerne skal kanaliseres gennem de nationale kontaktpunkter, der udpeges af henholdsvis virksomhederne og medlemsstaterne. Dette vil også gøre det muligt for medlemsstaterne, og navnlig deres retshåndhævende myndigheder, yderligere at stifte bekendtskab med metoder til at genkende ulovlig hadefuld tale på internettet og underrette virksomhederne herom.
 • IT-virksomhederne vil ved at give klare oplysninger om specifikke virksomheders regler og retningslinjer for brugerne samt regler om indberetnings- og anmeldelsesprocedurer opfordre til, at eksperter, navnlig via partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, i stor skala indleverer anmeldelser og mærker indhold, der tilskynder til vold og hadefuld adfærd. IT-virksomhederne vil bestræbe sig på at styrke partnerskaberne med civilsamfundsorganisationerne ved at øge den geografiske spredning af sådanne partnerskaber og, hvor det er relevant, yde støtte og uddannelse for at sætte civilsamfundspartnerne i stand til at udfylde deres rolle som "betroede indberettere" eller tilsvarende, idet der tages behørigt hensyn til nødvendigheden af at bevare deres uafhængighed og troværdighed.
 • IT-virksomhederne afhænger af medlemsstaternes og Kommissionens støtte til at sikre adgang til et repræsentativt netværk af civilsamfundspartnerorganisationer og "betroede indberettere" i alle medlemsstater, der kan bidrage til, at der indgives anmeldelser af høj kvalitet. IT-virksomhederne vil stille oplysninger om "betroede indberettere" til rådighed på deres websteder.
 • IT-virksomhederne vil sørge for regelmæssig uddannelse af deres medarbejdere i den aktuelle udvikling i samfundet og for at udveksle synspunkter om mulighederne for yderligere forbedringer.
 • IT-virksomhederne vil intensivere samarbejdet mellem dem selv og andre platforme og sociale medievirksomheder om at styrke udveksling af bedste praksis.
 • IT-virksomhederne og Kommissionen, som anerkender værdien af uafhængig tale mod hadefulde ytringer og fordomme, tilstræber at fortsætte deres arbejde med at finde og fremme uafhængige modfortællinger, nye idéer og initiativer og at støtte uddannelsesprogrammer, der fremmer kritisk tænkning.
 • IT-virksomhederne vil intensivere deres arbejde med civilsamfundsorganisationerne for at gennemføre uddannelse efter bedste praksis om bekæmpelse af hadefulde ytringer og fordomme og øge omfanget af deres proaktive kontakt til civilsamfundsorganisationer for at hjælpe dem med at gennemføre effektive kampagner, der kan danne modvægt. Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne bidrage til denne indsats ved at tage initiativ til at kortlægge civilsamfundsorganisationernes specifikke behov og krav i denne henseende.
 • Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne fremme overholdelsen af de forpligtelser, der er fastsat i denne adfærdskodeks, også på andre relevante platforme og i andre sociale medievirksomheder.

IT-virksomhederne og Kommissionen er enige om at evaluere de offentlige tilsagn i denne adfærdskodeks på regelmæssig basis, herunder deres virkning. De er også enige om yderligere at drøfte, hvordan man kan fremme gennemsigtighed og tilskynde til modfortællinger og alternative fortællinger. Med henblik herpå vil der blive afholdt regelmæssige møder, og en foreløbig vurdering vil blive indberettet til gruppen på højt plan om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og alle former for intolerance inden udgangen af 2016.

Baggrund

Kommissionen har sammen med sociale medievirksomheder arbejdet for at sikre, at hadefulde udtalelser på internettet bekæmpes på samme måde, som det sker i andre medier.

Direktivet om elektronisk handel (artikel 14) har ført til fastlæggelsen af procedurer for fjernelse, men regulerer dem ikke i detaljer. En anmeldelses- og fjernelsesprocedure starter, når en hosting-tjenesteyder – f.eks. et socialt netværk, en e-handelsplatform eller en virksomhed, der udbyder websteder – modtager en anmeldelse af ulovligt indhold på internettet (f.eks. racistisk indhold, indhold, som vedrører børnemisbrug, eller spam) og slutter, når en hosting-tjenesteyder griber ind over for det ulovlige indhold.

Efter EU's kollokvium om grundlæggende rettigheder i oktober 2015 med titlen"Tolerance og respekt:forebyggelse og bekæmpelse af antisemitisk og antimuslimsk had i Europa" har Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og civilsamfundet indledt en dialog med IT-virksomheder for at finde frem til, hvordan ulovlig hadefuld tale på internettet – der spreder vold og had – kan bekæmpes bedst muligt.

Den seneste tids terrorangreb og terrorgruppernes anvendelse af sociale medier til at radikalisere unge har gjort det endnu mere presserende at få løst problemet.

Kommissionen lancerede allerede i december 2015 EU's internetforum for at beskytte offentligheden mod spredning af terrormateriale og terrorgruppers udnyttelse af kommunikationskanaler til at lette og tilrettelægge deres aktiviteter. Den fælles erklæring fra det ekstraordinære møde i Rådet (retlige og indre anliggender) i kølvandet på terrorangrebene i Bruxelles understregede nødvendigheden af at intensivere arbejdet på dette område og nå til enighed om en adfærdskodeks mod hadefuld tale på internettet.

Rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad kriminaliserer offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse. Den udgør retsgrundlaget for fastlæggelsen af ulovligt onlineindhold.

Ytringsfrihed er en grundlæggende europæisk værdi, som skal bevares. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol påpeger, at det er vigtigt at sondre mellem indhold, der "krænker, støder eller forstyrrer staten eller en del af befolkningen", og indhold, der indeholder en reel og alvorlig tilskyndelse til vold og had. Domstolen har gjort det klart, at medlemsstaterne er berettigede til at sanktionere eller forhindre den sidstnævnte type.

Flere oplysninger:

Adfærdskodeks

Rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen.

 

IP/16/1937

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar