Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

INVESTERINGSPLANEN FÖR EUROPA: EUROPEISKA FONDEN FÖR STRATEGISKA INVESTERINGAR BÖR FÖRLÄNGAS EFTER SITT FRAMGÅNGSRIKA FÖRSTA ÅR

Bryssel den 1 juni 2016

Europeiska fonden för strategiska investeringar inrättades för ett år sedan och nu går kommissionen igenom vilka delar av investeringsplanen som fungerar väl, vad som kan förbättras och hur man kan gå vidare.

Det är ett och ett halvt år sedan kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lanserade investeringsplanen för Europa och ett år sedan Europeiska fonden för strategiska investeringar (strategifonden) startades, och nu sammanfattar kommissionen de hittills uppnådda resultaten. I dag delar kommissionen med sig av erfarenheterna och lämnar förslag till en ambitiös framtida strategifond.

– Investeringsplanen fungerar och pessimisternas invändningar har kommit på skam. Strategifonden ger arbetstillfällen och får dagligen igång investeringar i den reala ekonomin. Därför föreslår vi nu att den förlängs efter 2018. Vi måste vara ambitiösa för att få Europa investera igen, säger Europeiska kommissionens ordförande Juncker.

– Tillsammans med Europeiska investeringsbanken har vi åstadkommit mycket under det senaste året, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Vi har lämnat stöd till innovativa energiprojekt, vårdcentraler, stadsutveckling och höghastighetsbredband. Närmare 150 000 små och medelstora företag har fått tillgång till nya finansieringsmöjligheter. Vi har inrättat ett centrum som förser projektansvariga med rådgivning och tekniskt stöd. Vi har öppnat en ny portal som projektansvariga kan använda för att visa upp sina projekt för investerare världen runt. Men mycket återstår ändå att göra. Vi måste fortsätta att fördjupa den inre marknaden – som är ett unikt argument för EU – och medlemsstaterna måste arbeta för att avlägsna investeringshinder, avslutar Jyrki Katainen.

Vad har fonden levererat?

Europeiska fonden för strategiska investeringar utgör kärnan i investeringsplanen för Europa. Fonden, som förvaltas av EIB-gruppen, kommer senast i mitten av 2018 att ha mobiliserat minst 315 miljarder euro i ytterligare investeringar i den reala ekonomin. Genom strategifonden lämnas en första förlustgaranti, så att EIB kan investera i fler och ibland mer riskfyllda projekt samt göra investeringar snabbare än om strategifonden inte varit tillgänglig. Fonden är redan verksam i totalt 26 medlemsstater och väntas med hittillsvarande godkännanden ge 100 miljarder euro i investeringar. Hittills har särskilt små och medelstora företag dragit nytta av fonden. För att uppmuntra ytterligare fondsatsningar i de medlemsstater som släpar efter, kommer EIB och kommissionen att satsa mer på lokala kontakter.

I dag lanserar vi officiellt ännu ett inslag i investeringsplanen, nämligen portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå, en internetplattform som sammanför projektansvariga och investerare i länder inom och utanför EU. Portalen gör det lättare att hitta europeiska projekt att investera i. Detta är något som investerare efterlyst och som kommissionen levererat. (Ett videoklipp från den nya portalen finns här.)

Europeiskt centrum för investeringsrådgivning erbjuder privata och offentliga projektansvariga tekniskt stöd och skräddarsydd rådgivning. Över 160 förfrågningar har redan handlagts. Även om detta är en lovande start, arbetar kommissionen och EIB vidare för att rådgivningstjänsterna ska bli mer lokala och närma sig de lokala företag kan få stöd.

I februari lade kommissionen fram en vägledning om hur de europeiska struktur- och investeringsfonderna kan kombineras med strategifonden för att ge maximala investeringar. En första omgång projekt har redan dragit praktisk nytta av den här kombinationen som kommer att förenklas ännu mer.

Slutligen har kommissionen redan vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra företagsklimatet och finansieringsvillkoren inom ramen för investeringsplanens tredje pelare. Initiativen omfattar en sänkning av kapitalkraven för försäkringsbolag och återförsäkringsbolag. Försäkringsgivarna hade informerat kommissionen om att en del av Solvens II-reglerna avhöll dem ifrån att investera i infrastruktur, men nu är detta hinder undanröjt. Kommissionen kommer att undersöka om det vore lämpligt att på ett liknande sätt sänka bankernas kapitalkrav vid infrastrukturexponering, mot bakgrund av diskussionen om hur kapitalkravet för starkt exponerade banker ska hanteras. För att underlätta riskkapitalinvesteringar i Europa, avser kommissionen också att föreslå vissa ändringar av regelverket för riskkapital. Tillsammans med Eurostat kommer kommissionen att lämna klara och tydliga uppgifter om utvecklingen samt vid behov se över relevant vägledningsmaterial om redovisning av offentlig-privata partnerskap. För att investerare ska få bättre rättslig förutsebarhet i samband med finansiering av infrastruktur, har kommissionen sammanställt en praktisk handledning om vad som utgör statligt stöd i form av ett meddelande om begreppet statligt stöd.

I meddelandet om agendan för den inre marknaden, som också offentliggörs i dag, redogörs för de många olika insatser som gjorts eller kommer att göras på EU-nivå för att skapa ett företagsvänligt klimat för att därigenom uppmuntra till innovation och investera i människor. Arbetet omfattar allt från att inrätta en digital inre marknad, förverkliga en inre marknad för tjänster och förenkla momsregler till att förbättra tillgången till riskkapital för nystartade företag och investera i kompetens. Kommissionen samarbetar också med Europeiska investeringsfonden för att inrätta en europeisk fondandelsfond för riskkapital för att kombinera offentlig finansiering med privatkapital för att ge nya företag extra stimulans och skaleffekter. Medlemsstaterna måste också fortsätta med sina strukturreformer för att undanröja flaskhalsar och byråkrati som hindrar investeringar.

Framtiden för strategifonden

För att bygga vidare på dessa positiva resultat föreslår kommissionen följande väg framåt.

  • Som en förlängning av de framsteg som hittills gjorts kommer strategifonden i förstärkt form att fortsätta efter den inledande treårsperioden för att kunna ta itu med återstående marknadsluckor och marknadsmisslyckanden och fortsätta att mobilisera finansiering från den privata sektorn i investeringar som är avgörande för att i framtidens Europa skapa arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft med ett tydlig mervärde. Kommissionen kommer att lägga fram lagförslag under hösten för att, trots de knappa budgetresurserna, förlänga strategifonden.
  • En av strategifondens största framgångar har varit SMF-satsningen, där förmedlande banker inom hela EU visat ett starkt intresse och engagemang för att förse små och medelstora företag med finansiering. Detta kommer att byggas ut i snabb takt inom ramen för det nuvarande regelverket. Detta sker till förmån för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag i alla medlemsstater. Kommissionen kommer att samararbeta med strategifondens styrelse för att inom ramen för förordningen om strategifonden.
  • Alla möjligheter att stärka SMF-satsningen kommer att utnyttjas.
  • Kommissionen kommer att undersöka möjligheten att använda en strategifondsmodell för investeringar i tredjeländer under utveckling.
  • Kombinationen av stöd från strategifonden och struktur- och investeringsfonderna kommer att förenklas ytterligare. Rättsliga och andra hinder för sådana kombinationer kommer dessutom att avlägsnas.
  • Europeiskt rådgivningscentrum kommer att förstärkas för att kunna arbeta mer lokalt och fördjupa sitt samarbete med nationella utvecklingsbanker.
  • Inrättande av investeringsplattformar kommer att främjas ytterligare tack vare ett starkt engagemang från kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och andra berörda aktörer. Detta är särskilt viktigt för att små projekt ska uppnå stordriftsfördelar.
  • Energieffektiviteten är tveklöst en av strategifondens mest framgångsrika sektorer. Strategifonden kommer fortsatt att bidra till utvecklingen av marknaden för hållbara och miljövänliga projekt genom att uppmuntra utvecklingen av en grön obligationsmarknad i Europa och förbättra samordningen av befintliga insatser.
  • Kommissionen kommer att fullfölja sina prioriteringar för den inre marknaden. Tillsammans med Eurostat kommer kommissionen att lämna tydliga uppgifter om utvecklingen och vid behov se över relevant vägledningsmaterial om redovisning av offentlig-privata partnerskap.
  • Medlemsstaterna bör också fastställa tydliga prioriteringar, utarbeta konkreta investeringsprojekt med hjälp av Europeiskt rådgivningscentrum – särskilt om gränsöverskridande projekt – och strukturera sina projekt på ett optimalt sätt för ett bättre utnyttjande av de finansiella instrumenten. Inom ramen för den europeiska planeringsterminen bör medlemsstaterna följa och genomföra de landsspecifika rekommendationerna för att avhjälpa nationella hinder för investeringar.

Närmare upplysningar

För närmare upplysningar om dagens pressmeddelande, se denna sammanfattning.

En fullständig förteckning över projekt som fått finansiering godkänd inom ramen för strategifonden hittar du här.

En fullständig förteckning över avtal med små och medelstora företag som fått finansiering godkänd inom ramen för strategifonden hittar du här.

Den senaste statistiken om strategifonden, med en uppdelning efter bransch och land, finns här.

För närmare uppgifter om investeringsplanen i allmänhet, se FoS.

Bakgrund

I kölvattnet efter av den ekonomiska krisen minskade investeringarna kraftigt i hela Europa. Detta är också skälet till att det behövs kollektiva och samordnade insatser på EU-nivå för att vända den nedåtgående trenden och få fart på den ekonomiska återhämtningen i Europa. Det finns tillräckliga resurser som måste utnyttjas i hela EU för att stödja investeringar. Men det finns inga enkla svar, ingen tillväxtknapp att trycka på och heller inga patentlösningar. Kommissionens ekonomiska strategi är rest på tre pelare: Strukturreformer för att EU:s tillväxt ska få fart på nytt, budgetansvar för att återställa sunda offentliga finanser och befästa finansiell stabilitet och investeringar för att få fart på tillväxten och se till att den blir långvarig.

Investeringsplanen för Europa är en central del av denna strategi. Den syftar till att undanröja hinder för investeringar, öka synligheten för och ge tekniskt stöd till investeringsprojekt samt använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt. Europeiska fonden för strategiska investeringar har varit i kraft ett år och har redan gett resultat.

Finansiering inom strategifonden i nuläget

Hittills har Europeiska investeringsbanken godkänt 64 projekt för finansiering inom ramen för strategifonden, som utgör en finansieringsvolym på 9,3 miljarder euro. Europeiska investeringsfonden har godkänt 185 avtal om finansiering av små och medelstora företag, med en total finansiering från strategifonden på 3,5 miljarder euro. Det förväntas att omkring 141 800 små och medelstora företag och små marknadsnoterade företag kommer att kunna dra nytta av insatserna. Dessa insatser görs i 26 medlemsstater och förväntas sammantaget leda till totala investeringar som överstiger 100 miljarder euro. 

IP/16/1933

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar