Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Plan ulaganja za Europu: nakon uspješne prve godine produljuje se djelovanje Europskog fonda za strateška ulaganja

Bruxelles, 1. lipnja 2016.

Godinu dana nakon početka djelovanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Komisija je razmotrila dobre aspekte provedbe Plana ulaganja, dijelove koje treba poboljšati i mogućnosti budućeg djelovanje.

Osamnaest mjeseci nakon što je Predsjednik Jean-Claude Juncker pokrenuo Plan ulaganja za Europu i godinu dana od početka djelovanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Komisija procjenjuje njihovu dosadašnju uspješnost. Danas Komisija predstavlja stečena iskustva i iznosi jasne prijedloge za ambiciozno buduće djelovanje EFSU-a.

 „Plan ulaganja, unatoč prognozama pesimista, djeluje. Europski fond za strateška ulaganja svakodnevno stvara radna mjesta i potiče ulaganja u realnom gospodarstvu. Zbog toga predlažemo nastavak njegova djelovanja i nakon 2018. Budimo ambiciozni i potaknimo Europu da ponovo počne ulagati,” izjavio je Predsjednik Europske komisije Juncker.

Jyrki Katainen, potpredsjednik nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, dodao je: „Tijekom posljednjih 12 mjeseci ostvarili smo puno toga u suradnji s EIB-om. Dali smo potporu inovativnim energetskim projektima, zdravstvenim centrima, urbanom razvoju i širokopojasnom internetu velike brzine. Oko 150 000 MSP-ova dobilo je pristup novom financiranju. Stvorili smo središte za pružanje savjetodavnih usluga i tehničke podrške promotorima projekata. Pokrenuli smo novi portal za promotore kako bi svoje projekte predstavili ulagačima u cijelom svijetu. No čeka nas još posla: moramo i dalje jačati jedinstveno tržište, koje čini jedinstvenu prednost Europske unije, a države članice moraju raditi na uklanjanju prepreka ulaganjima.”

Dosadašnja postignuća

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) u središtu je Plana ulaganja ove Komisije. Pod upravom grupe EIB-a EFSU je na dobrom putu da ostvari planove o mobiliziranju najmanje 315 milijardi eura dodatnih ulaganja u realno gospodarstvo do sredine 2018. EFSU pruža jamstva u slučaju prvog gubitka, tako da je EIB mogao uložiti u veći broj projekata, ponekad u rizičnije projekte te brže nego što bi to bio slučaj bez EFSU-a. U cjelini EFSU već djeluje u 26 država članica te se očekuje da će na temelju dosadašnjih odobrenja pokrenuti ulaganja u iznosu od 100 milijardi eura. Osobitu su korist od EFSU-a dosad ostvarila mala i srednja poduzeća (MSP-ovi). Kako bi potaknule jačanje aktivnosti EFSU-a u državama članicama koje u tom pogledu zaostaju, EIB i Komisija ojačat će aktivnosti lokalnog informiranja.

Danas smo službeno pokrenuli još jedan element Plana ulaganja, Europski portal projekata ulaganja (EPPU), internetsku platformu koja okuplja europske promicatelje projekata i ulagače iz EU-a i šire. Portal će povećati vidljivost projekata za ulaganje diljem Europe. Ulagači su to tražili, a Komisija ostvarila. (Video o novom portalu dostupan je ovdje.)

Europski savjetodavni centar za ulaganja (EIAH) pruža tehničku potporu i prilagođene savjete promotorima privatnih i javnih projekata. Centar je dosad obradio više od 160 zahtjeva. Premda takav početak obećava, Komisija i EIB surađuju kako bi se savjetodavne usluge bolje prilagodile lokalnim potrebama i približile onim poduzećima kojima su potrebne.

Komisija je u veljači izdala smjernice o mogućnostima udruživanja sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) sa sredstvima Europskog fonda za strateška ulaganja kako bi se omogućila najveća moguća razina ulaganja. Prednosti udruživanja već su se pokazale u praksi na prvoj skupini projekata te će se one dodatno pojednostavniti.

Konačno, Komisija je već poduzela više mjera kako bi poboljšala poslovno okruženje i uvjete financiranja u okviru trećeg stupa Plana ulaganja, među ostalim snižavanjem kapitalnih zahtjeva društvima za osiguranje i reosiguranje. Osiguravateljske kuće obavijestile su Komisiju da ih neka pravila u okviru Direktive Solventnost II priječe da ulažu u infrastrukturu, a ta je prepreka sada uklonjena. Komisija će procijeniti je li primjereno na sličan način bankama sniziti kapitalne zahtjeve za izloženosti pri infrastrukturnim ulaganjima, uzimajući u obzir rasprave o tretmanu izloženosti banaka u vezi s kapitalom. Kako bi se olakšala ulaganja rizičnog kapitala u Europi, Komisija će predložiti i određene izmjene regulatornog okvira za rizični kapital. U suradnji s Eurostatom Komisija će dodatno pojasniti i prema potrebi revidirati mjerodavne smjernice u pogledu računovodstva javno-privatnih partnerstava. Kako bi se ulagačima ponudila dodatna pravna sigurnost pri ulaganjima u infrastrukturu, Komisija je u obliku Komunikacije Komisije o pojmu državne potpore osigurala praktične smjernice o tome što čini državnu potporu.

U Komunikaciji o provedbi programa jedinstvenog digitalnog tržišta, koja je također objavljena danas, opisane su mnoge aktivnosti koje su provedene ili će se provesti na razini EU-a radi stvaranja poticajnog poslovnog okruženja kako bi se poticale inovacije i ulaganja u ljude. Tim su aktivnostima obuhvaćeni: stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, ostvarivanje tržišta usluga bez granica u praksi, pojednostavnjivanje pravila o PDV-u, bolji pristup rizičnom kapitalu za novoosnovana poduzeća te ulaganje u vještine ljudi. Komisija surađuje i s Europskim investicijskim fondom (EIF) radi osnivanja paneuropskog krovnog fonda za rizični kapital u kojem bi se objedinila javna sredstva i privatni kapital, čime bi se novoosnovanim društvima osiguralo dodatni poticaj i povećanje razmjera. Nadalje, države članice trebaju nastaviti s provedbom strukturnih reformi kako bi se uklonila uska grla i birokracija koji priječe ulaganja.

Budućnost EFSU-a

Komisija na temelju pozitivnih rezultata fonda predlaže sljedeće daljnje korake. 

  • Temeljeći se na dosadašnjem uspjehu, osnaženi EFSU nastavlja s djelovanjem nakon početnog trogodišnjeg razdoblja radi rješavanja preostalih tržišnih jazova i nedostataka te daljnjeg poticanja privatnog sektora na ulaganja ključna za budući rast, konkurentnost i stvaranje novih radnih mjesta u Europi, uz jačanje načela „dodatnosti”. Komisija će na jesen iznijeti zakonodavne prijedloge za produljenje djelovanja EFSU-a, uzimajući pritom u obzir nedostatak proračunskih sredstava.
  •  Jedan je od najvećih uspjeha EFSU-a snažno zanimanje i sudjelovanje posredničkih banaka širom EU-a u financiranju MSP-ova, tzv. EFSU-ov „šalter za MSP-ove”. Taj će se instrument brzo ojačati, unutar sadašnjeg ustroja, na korist MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije u svim državama članicama. Komisija će surađivati s Upravnim odborom EFSU-a kako bi se iskoristile sve postojeće mogućnosti u skladu s Uredbom o Europskom fondu za strateška ulaganja u cilju jačanja „šaltera za MSP-ove”.
  • Komisija će istražiti mogućnost primjene modela ulaganja utemeljenog na EFSU-u u trećim zemljama u razvoju.
  • Udruživanje potpore EFSU-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova dodatno će se pojednostavniti te će se ukloniti zakonodavne i druge prepreke takvom udruživanju.
  • Ojačat će se lokalno djelovanje Savjetodavnog centra radi bolje suradnje s nacionalnim razvojnim bankama.
  • Dodatno će se poticati osnivanje platformi za ulaganje, uz snažnu potporu Komisije, grupe EIB-a, nacionalnih razvojnih banaka i ostalih važnih sudionika. To je osobito važno kako bi mali projekti ojačali do potrebne razine.
  • Energetska učinkovitost nesumnjivo je jedan od najuspješnijih sektora u okviru EFSU-a. EFSU će i dalje pridonositi razvoju tržišta za održive/zelene projekte poticanjem razvoja tržišta zelenih obveznica u Europi i boljom koordinacijom postojećeg djelovanja.
  • Komisija će i dalje raditi na ostvarivanju prioriteta jedinstvenog tržišta. U suradnji s Eurostatom Komisija će dodatno pojasniti i prema potrebi revidirati mjerodavne smjernice u pogledu računovodstvenih aspekata javno-privatnih partnerstava.
  • Nadalje, države članice trebaju odrediti jasne prioritete, uz pomoć Savjetodavnog centra pripremiti konkretne projekte ulaganja, posebno za prekogranične projekte, te optimalno ustrojiti projekte kako bi se osigurala šira upotreba financijskih instrumenata. U kontekstu postupka europskog semestra države članice trebaju provesti preporuke za pojedine države kako bi uklonile nacionalne prepreke ulaganjima.

Dodatne informacije

Za više informacija o današnjem priopćenju za javnost pogledajte sljedeću obavijest.

Za cjelovit popis projekata za koje je odobreno financiranje u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kliknite ovdje.

Za cjelovit popis ugovora o financiranju MSP-ova odobrenih u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kliknite ovdje.

Za najnovije podatke o EFSU-u, uključujući pregled po sektorima i državama, kliknite ovdje.

Za više informacija o Planu ulaganja općenito pogledajte najčešća pitanja.

Kontekst

Gospodarska kriza prouzročila je naglo smanjenje ulaganja diljem Europe. Zbog toga su potrebni zajednički i usklađeni napori na europskoj razini kako bi se taj negativni trend promijenio i kako bi Europa počela bilježiti stabilan gospodarski oporavak. Dostupne su odgovarajuće razine sredstava te se one trebaju mobilizirati unutar EU-a kao potpora ulaganjima. Ne postoji jednostavno jedinstveno rješenje niti gumb
kojim bi se potaknuo rast. Gospodarski pristup Komisije temelji se na tri stupa: strukturnim reformama za poticanje novog rasta u Europi, fiskalnoj odgovornosti za ponovnu uspostavu stabilnosti javnih financija i učvršćivanja financijske stabilnosti te ulaganjima za pokretanje i održanje rasta.

Plan ulaganja za Europu u središtu je te strategije. Usmjeren je na uklanjanje prepreka ulaganjima, osiguravanje vidljivosti i tehničke pomoći investicijskim projektima te pametnije iskorištavanje novih i postojećih financijskih sredstava. Nakon jednogodišnjeg djelovanja Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) već ostvaruje rezultate.

Financiranje u okviru EFSU-a – najnoviji podatci

Dosad je Europska investicijska banka (EIB) odobrila 64 projekta za financiranje u okviru EFSU-a u iznosu od 9,3 milijarde eura. Europski investicijski fond (EIF) odobrio je 185 ugovora o financiranju MSP-ova u okviru EFSU-a u ukupnom iznosu od 3,5 milijardi eura. Očekuje se da će koristi od toga imati oko 141 800 MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Te se operacije provode u 26 država članica, a očekuje se da će pokrenuti ukupna ulaganja veća od 100 milijardi eura.

IP/16/1933

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar