Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pārredzamāka un līdzsvarotāka interešu pārstāvība — Komisija pieņem jaunus noteikumus par ekspertu grupām

Briselē, 2016. gada 30. maijā

Šodien Komisija pieņēma jaunus noteikumus par to, kā veicama atlase, veidojot ekspertu grupas, no kurām tiek saņemti ārēju speciālistu atzinumi, kas palīdz politikas veidošanas procesā.

Šodien Komisija pieņēma jaunus noteikumus par ekspertu grupu, no kurām tiek saņemti politikas veidošanas procesā noderīgi ārēju speciālistu atzinumi, izveidi un darbību. Lēmumā paredzēts vienots noteikumu un principu kopums, kuru mērķis ir palielināt pārredzamību, novērst interešu konfliktus un nodrošināt interešu līdzsvarotu pārstāvību. Jaunie noteikumi ir saistoši visiem Komisijas dienestiem.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: "Lai noteikumu izstrāde un politikas veidošana patiešām izdotos, mums ir nepieciešams lūgt ārēju ekspertu palīdzību. Iedzīvotāji pamatoti cer, ka tas tiek veikts pārskatāmā un līdzsvarotā veidā. Pateicoties šodien pieņemtajiem pasākumiem, Komisija varēs saņemt kvalitatīvas ekspertu zināšanas, vienlaikus izvairoties no iespējamiem interešu konfliktiem, un sabiedrībai būs iespēja mūs saukt pie atbildības. Šodienas lēmums tika pieņemts pēc auglīgām konsultācijām ar Eiropas Parlamenta deputātiem, Eiropas Ombudu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kas ir galvenie partneri darbā, lai panāktu pārredzamu pieeju ES politikas veidošanā. Tas ir vēl viens solis uz priekšu, lai mainītu veidu, kā strādā "Brisele"."

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Komisijas dienestiem visu ekspertu grupu dalībnieku atlasei tagad būs obligāti jāizmanto publiski uzaicinājumi iesniegt pieteikumus — izņemot attiecībā uz ekspertiem, kas pārstāv dalībvalstis, trešās valstis, ES un starptautiskas struktūras. Šie uzaicinājumi ir jāpublicē Ekspertu grupu reģistrā, un tajos skaidri jānorāda atlases kritēriji, tostarp vajadzīgās specializētās zināšanas un interešu mērķgrupas. Tiks darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu līdzsvarotu pārstāvību, ņemot vērā specializēto zināšanu un interešu jomas, dzimumu un ģeogrāfisko izcelsmi, kā arī ekspertu grupu pilnvaras. Labāka pārredzamība atlases procesā ir būtisks faktors, lai panāktu ekspertu grupu līdzsvarotu sastāvu.

Ar pārskatītajiem noteikumiem tiek panākta vēl lielāka pārredzamība attiecībā uz grupu darbu, skaidri nosakot Komisijas dienestiem prasību darīt pieejamus attiecīgos dokumentus, tostarp sanāksmju darba kārtību, pilnīgu un jēgpilnu protokolu un ekspertu paustos viedokļus. Ja ekspertu grupas nostāja tiek pieņemta balsojot, pēc pašu ekspertu vēlēšanās var tikt publiskoti arī paustie mazākuma viedokļi.

Ar pārskatītajiem noteikumiem ir ievērojami uzlabota interešu konfliktu pārvaldība attiecībā uz atsevišķiem ekspertiem, kuri iecelti amatā kā privātpersonas un kuriem jārīkojas neatkarīgi un sabiedrības interesēs. Komisijas dienestiem attiecībā uz šiem ekspertiem būs jāveic īpaši interešu konflikta novērtējumi, pamatojoties uz to iesniegto standartizēto interešu deklarāciju. Šīs deklarācijas pēc tam publicēs Ekspertu grupu reģistrā, lai būtu iespējama publiska uzraudzība.

Saskaņā ar jaunajām pārredzamības prasībām pārskatīts Ekspertu grupu reģistrs no šodienas būs pieejams tiešsaistē, un tiks nodrošināta sinerģija ar Pārredzamības reģistru. Eksperti, kas iesniedz pieteikumu, lai pārstāvētu noteiktas intereses vai organizācijas, tiks izraudzīti par ekspertu grupas dalībniekiem tikai tad, ja būs reģistrēti Pārredzamības reģistrā. Šo noteikumu līdz 2016. gada beigām piemēros ar atpakaļejošu spēku visiem pašreizējiem ekspertu grupu dalībniekiem. Lai panāktu lielāku skaidrību un pārredzamību, tiks arī labāk organizēta Ekspertu grupu reģistra darbība, ieviešot jaunu ekspertu grupu dalībnieku klasificēšanas sistēmu. Ar jaunā veida dalījumu kategorijās organizācijas, piemēram, uzņēmumi, NVO un arodbiedrības, tiks nodalītas atsevišķi no publiskām struktūrām, kuras sākotnēji ietilpa tajā pašā kategorijā. Lai nodrošinātu labāku publisko uzraudzību pār interešu līdzsvaru, tiks izveidotas jaunas apakškategorijas.

Pamatinformācija

Patlaban konsultācijas visās politikas jomās Komisijai sniedz aptuveni 800 ekspertu grupas. Ekspertu grupu dalībniekus var iecelt kā individuālus ekspertus vai kā dalībvalstu, trešo valstu, ES un starptautisku struktūru, uzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās sabiedrības, akadēmisko aprindu un citu pušu interešu pārstāvjus.

Ekspertu grupas izmanto, sagatavojot jaunus tiesību aktus vai deleģētos un īstenošanas aktus, īstenojot jau esošos tiesību aktus vai izstrādājot vispārīgākus stratēģiskos politikas virzienus. Šīs grupas nepieņem lēmumus — to uzdevums ir tikai sniegt konsultācijas, — bet tās var formulēt viedokļus un ieteikumus vai sniegt ziņojumus Komisijai. Komisija un tās ierēdņi joprojām pilnīgi neatkarīgi izlemj to, cik lielā mērā ņemt vērā no šīm ekspertu grupām iegūto informāciju un viedokļus. Komisijas lēmumi vienmēr tiek pieņemti Eiropas Savienības vispārējās interesēs.

Junkera vadītā Komisija ir apņēmusies uzlabot pārredzamību visās savas darbības jomās. Sadarbība ar ekspertu grupām ir viens no daudzajiem veidiem, kādos Komisija iegūst savam darbam nepieciešamus ārējos atzinumus un specializētās zināšanas. Sabiedriskās apspriešanas, mērķtiecīgas apspriedes ar ieinteresētajām aprindām, atklātas uzklausīšanas, konferences un pētījumi ir daļa no vērtīgajiem instrumentiem, kas papildina institucionālo dialogu ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

Horizontālu institucionālo satvaru ekspertu grupām pirmo reizi ieviesa 2005. gadā, un nesenākā pārskatīšana notika 2010. gadā. Šodienas lēmums ir pozitīva atbilde uz daudzajiem Eiropas Ombuda sniegtajiem ieteikumiem pēc pašas iniciatīvas veiktās izmeklēšanas rezultātā, un tajā ir ņemti vērā Eiropas Parlamenta deputātu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvju ierosinājumi.

Plašāka informācija

Komisijas Lēmums

Lēmuma pielikumi

Ekspertu grupu reģistrs

Pārredzamības reģistrs

Sabiedriskā apspriešana par Pārredzamības reģistra pārskatīšanu

IP/16/1923

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar