Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Intressiryhmien tasapaino ja toiminnan avoimuus – komissio hyväksyy asiantuntijaryhmiä koskevat uudet säännöt

Bryssel 30. toukokuuta 2016

Komissio on tänään hyväksynyt uudet säännöt, jotka koskevat sen käyttämien ulkopuolisten neuvoa-antavien asiantuntijaryhmien valintamenettelyjä.

Komissio on tänään hyväksynyt uudet säännöt, jotka koskevat komission päätöksenteon tukena käytettävien ulkopuolisten neuvoa-antavien asiantuntijaryhmien kokoonpanoa ja toimintaa. Yhtenäisten sääntöjen ja periaatteiden tavoitteena on lisätä asiantuntijaryhmien toiminnan avoimuutta, välttää eturistiriitoja ja varmistaa, että eri intressiryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina. Uudet säännöt sitovat kaikkia komission yksiköitä.

Kun komissio laatii sääntöjä ja toimintapolitiikkoja, se käyttää myös ulkopuolista asiantuntija-apua, toteaa komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. Kansalaiset odottavat aivan oikeutetusti, että ulkopuolisen tuen suhteen toimitaan avoimesti ja tasapuolisesti. Tänään hyväksytyt uudet säännöt auttavat komissiota hyödyntämään korkeatasoista asiantuntemusta ja välttämään mahdolliset eturistiriidat. Niiden ansiosta myös kansalaiset voivat valvoa ja seurata asiantuntijaryhmien toimintaa. Tämänpäiväinen päätös on jatkoa niille hedelmällisille keskusteluille, joita komissio on käynyt Euroopan parlamentin jäsenten, Euroopan oikeusasiamiehen ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Näillä tahoilla on keskeinen rooli, kun halutaan varmistaa eurooppalaisen toimintapolitiikan avoimuus. Uudet säännöt edistävät uudenlaisia toimintatapoja.

Uusien sääntöjen mukaan komission on valittava kaikki asiantuntijaryhmien jäsenet julkisen hakumenettelyn avulla. Poikkeuksena ovat vain EU-maiden, EU:n ulkopuolisten maiden sekä EU-elinten ja kansainvälisten elinten edustajat. Hakuilmoitukset on julkaistava asiantuntijaryhmien rekisterissä, ja niissä on selvästi ilmoitettava valintaperusteet, kuten tarvittava asiantuntemus ja mille intressiryhmille haku on suunnattu.

Tasapuolinen edustus pyritään varmistamaan monin tavoin. Esimerkiksi asiantuntijoiden edustamien erityisalojen ja intressien on oltava keskenään tasapainossa, ja huomiota kiinnitetään myös heidän sukupuolijakaumaansa ja maantieteelliseen edustavuuteensa. Myös asiantuntijaryhmän mandaatin on oltava tasapuolinen. On tärkeää lisätä valintaprosessin avoimuutta, jotta päästään tasapainoiseen tulokseen.

Tarkistetut säännöt lisäävät asiantuntijaryhmien työskentelyn avoimuutta, koska niissä edellytetään, että komission yksiköt julkistavat kaikki työskentelyn kannalta oleelliset asiakirjat, kuten esityslistat, pöytäkirjat ja asiantuntijalausunnot. Jos asiantuntijaryhmä on päätynyt kantaansa äänestyksen jälkeen, myös vähemmistöön jääneiden asiantuntijoiden kanta on ilmaistava, jos he niin haluavat.

Tarkistetut säännöt parantavat merkittävästi eturistiriitojen hallintaa sellaisissa tapauksissa, joissa asiantuntijajäsenon nimitetty ryhmään henkilökohtaisessa ominaisuudessa ja hänen odotetaan toimivan riippumattomasti yleisen edun mukaisesti. Komission yksiköiden on erikseen arvioitava tällaisten asiantuntijoiden mahdolliset eturistiriidat. Arviointi tehdään kunkin asiantuntijan tekemän sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen perusteella. Nämä ilmoitukset julkaistaan komission asiantuntijaryhmien rekisterissä yleisesti nähtäviksi.

Uusien avoimuusvaatimusten mukainen asiantuntijaryhmien rekisteri, joka julkaistaan tänään verkossa, varmistaa synergian avoimuusrekisterin kanssa. Asiantuntija, joka hakee intressiryhmän tai organisaation edustajaksi, voidaan valita asiantuntijaryhmän jäseneksi vain jos hän on rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin. Tätä edellytystä aletaan vuoden 2016 loppuun mennessä soveltaa takautuvasti kaikkiin nykyisiin asiantuntijaryhmän jäseniin.

Lisäksi asiantuntijaryhmän organisaatioita parannetaan, ja jäsenten uusi luokittelujärjestelmä lisää selkeyttä ja avoimuutta. Uudessa luokittelussa yritysten, kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen kaltaiset organisaatiot esitetään erillään julkisyhteisöistä, joiden kanssa ne aiemmin olivat yhdessä. Lisäksi perustetaan uusia alaryhmiä, jotta intressiryhmien tasapainoa voidaan seurata tarkemmin.

Taustaa

Komissiota avustaa eri politiikan aloilla noin 800 neuvoa-antavaa asiantuntijaryhmää. Asiantuntijaryhmän jäsen voidaan nimittää yksityishenkilönä tai hän voi olla EU-maan, EU:n ulkopuolisen maan, EU-elimen, kansainvälisen elimen, liikeyrityksen, ammattiliiton, kansalaisyhteiskunnan, tiedemaailman tai muun intressiryhmän edustaja.

Asiantuntijaryhmien tukea käytetään uuden lainsäädännön, delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten valmistelussa, nykyisten lakien täytäntöönpanossa sekä yleisemmin strategisten suuntaviivojen laadinnassa. Asiantuntijaryhmät eivät tee päätöksiä, vaan niiden asema on puhtaasti neuvoa-antava, mutta ne voivat antaa lausuntoja ja suosituksia sekä raportteja komissiolle. Komissio ja sen virkamiehet ovat täysin riippumattomia sen suhteen, miten asiantuntijaryhmien näkemykset otetaan huomioon. Komission päätökset tehdään aina koko EU:n edun mukaisesti.

Junckerin komissio on sitoutunut avoimuuden lisäämiseen kaikilla työnsä osa-alueilla. Asiantuntijaryhmien hyödyntäminen on yksi monista tavoista, joilla komissio kerää ulkopuolisia lausuntoja ja asiantuntemusta tukemaan työtään. Niiden lisäksi esimerkiksi julkiset kuulemiset, sidosryhmien kuulemiset, konferenssit ja tutkimukset ovat myös arvokkaita välineitä, joilla täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytävää toimielinten välistä vuoropuhelua.

Ensimmäiset asiantuntijaryhmiä koskevat horisontaaliset säännöt otettiin käyttöön vuonna 2005, ja niitä on tarkistettu viimeksi vuonna 2010. Tämänpäiväisen päätöksen taustalla on useita Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisen tutkinnan yhteydessä tekemiä suosituksia ja Euroopan parlamentin jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien ehdotuksia.

Lisätietoa

Komission päätös

Päätöksen liitteet

Asiantuntijaryhmien rekisteri

Avoimuusrekisteri

Julkinen kuuleminen avoimuusrekisterin uudistamisesta

IP/16/1923

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar