Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Refitplattformen öppnar – ny form av samarbete för bättre lagstiftning och bättre resultat

Bryssel den 29 januari 2016

Refitplattformen öppnar – ny form av samarbete för bättre lagstiftning och bättre resultat

I dag står kommissionen värd för Refitplattformens första möte i Bryssel. 48 medlemmar från olika intressegrupper, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ländernas regeringar ska tillsammans se till att EU-lagstiftningen och ländernas tillämpning blir mer ändamålsenlig och verkligen når de uppsatta målen. Genom att samla olika experter på EU-reglernas konsekvenser i praktiken bidrar initiativet till ett inkluderande arbete för målet om bättre lagstiftning för bättre resultat.

Så här säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, som leder plattformen:

– För att kunna leverera det invånarna förväntar sig av oss är det lika viktigt att se över och förbättra befintliga EU-regler som att lägga fram nya förslag.EU:s regelverk måste vara ändamålsenligt, aktuellt och så enkelt som möjligt.Därför måste vi få in synpunkter från dem som vet:privatpersoner, småföretagare och myndigheter som varje dag har nytta av EU-reglerna men också drabbas av ineffektiv lagstiftning och bristande tillämpning i EU-länderna.Refitplattformen ska samla in deras synpunkter, utvärdera dem och omvandla dem till pragmatiska och fungerande förslag som EU-kommissionen ska ta ställning till.

Arbetet i Refitplattformen styrs av dess medlemmar, i första hand på grundval av bidrag som allmänheten skickar in via webbformuläret Hjälp oss – tyck till. Den nya webbplatsen är öppen för alla som vill lämna förslag på hur man kan minska onödiga regelbördor som de stöter på i vardagen. Plattformens medlemmar kommer att bedöma bidragen och titta närmare på hur man kan följa upp förslagen utan att äventyra policymålen.

Kommissionen kommer att bemöta alla förslag och förklara för allmänheten hur man tänker följa upp dem. EU-länderna uppmanas att genom sina företrädare i plattformen göra detsamma när förslagen gäller hur länderna införlivar och genomför EU-lagstiftningen. Under sitt första möte i dag diskuterade plattformen sitt arbetsprogram för 2016. Omkring 250 förslag inom 16 politikområden har redan kommit in från allmänheten via webbformuläret.

Bakgrund

Refitplattformen var en av punkterna i 2015 års agenda för bättre lagstiftning. Plattformen består av en intressegrupp med arton medlemmar och två företrädare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, och en regeringsgrupp med en expert från varje EU-land. Arbetet stöds av kommissionens generalsekretariat. Medlemmarna i intressegruppen har valts ut efter en öppen utlysning. Kommissionen har strävat efter en jämn fördelning mellan olika sektorer, intressen, regioner och kön.

Refitprogrammet har sedan starten 2012 gett resultat för företagen på många områden. Företagens kostnader för att uppfylla kemikalielagstiftningen har minskat med upp till 90 %, nya verktyg för e-upphandling har sänkt kostnaderna för upphandling med upp till 20 % och småföretagen har fått olika undantag från särskilt betungande regler. Kommissionens arbetsprogram för 2016 innehåller 40 Refitinitiativ inom olika politikområden.

Kommissionen lade fram sin agenda för bättre lagstiftning den 19 maj 2015 för att ändra både vad EU gör och hur det görs. EU och dess institutioner och regelverk är till för invånarna och företagen, som måste märka det i det dagliga livet och arbetet. Vi måste få dem att känna förtroende för vår förmåga att uppnå resultat. Junckerkommissionen innebär en nystart. Det viktigaste för oss är att ta fram lösningar på stora frågor som medlemsländerna inte kan hantera på egen hand.

Läs mer

Agendan för bättre lagstiftning

Paketet för bättre lagstiftning

Refitprogrammet

Refitplattformens medlemmar

Hjälp oss – tyck till!

IP/16/188

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar