Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zaproponowane przez Komisję nowe zasady handlu elektronicznego pozwolą konsumentom i przedsiębiorstwom w pełni odczuć korzyści z jednolitego rynku

Bruksela, 25 maja 2016 r.

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj pakiet środków umożliwiających konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejsze i bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów i usług online w całej Unii Europejskiej.

W ramach strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego i realizacji strategii jednolitego rynku Komisja Europejska przedstawiła oparty na trzech filarach plan rozwoju handlu elektronicznego. Jego elementami są: zapobieganie blokowaniu geograficznemu, obniżanie kosztów i zwiększanie skuteczności doręczania paczek zagranicznych oraz budowanie zaufania konsumentów poprzez lepszą ochronę i egzekwowanie prawa.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Zbyt często dostęp obywateli do najlepszych ofert zakupów w internecie jest blokowany lub klienci rezygnują z transgranicznych zakupów z powodu zbyt wysokich opłat za dostarczenie przesyłek lub z powodu obaw związanych z procedurą reklamacji w przypadku problemów. Chcemy rozwiązać problemy, które utrudniają konsumentom i przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie możliwości zakupu i sprzedaży produktów i usług online.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdził: Inicjatywa odnosząca się do blokowania geograficznego zapewnia równowagę między interesami konsumentów, którzy będą mogli dokonywać internetowych zakupów ponad granicami, a zagwarantowaniem przedsiębiorstwom wymaganej pewności prawa. Nie wątpię, że nasza koncepcja, dostosowana do specyfiki poszczególnych sektorów, zdecydowanie pobudzi handel ponad granicami w obrębie Unii.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: Na jednolitym rynku nie ma mowy o dyskryminacji konsumentów unijnych ze względu na miejsce zamieszkania bądź pobytu. Jaśniejsze przepisy, lepsze egzekwowanie prawa i przystępniejsze cenowo dostarczanie przesyłek transgranicznych ułatwią konsumentom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, czerpanie jak największych korzyści z jednolitego rynku unijnego i transgranicznego handlu elektronicznego.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, stwierdziła: Zbyt wielu obywateli w Europie nie odważa się kupować w internecie tylko dlatego, że nie znają oni swoich praw lub sądzą, że trudno je wyegzekwować. Moim celem jest, by konsumenci kupowali w internecie z równym zaufaniem, z jakim czynią to w realnej rzeczywistości. Dajemy organom ochrony konsumentów narzędzia, dzięki którym będą mogły skuteczniej egzekwować prawa konsumentów w internecie i zwalczać oszukańcze praktyki. Przyjęty dziś pakiet jest ważnym etapem dostosowywania ochrony konsumentów do tempa zmian zachodzących w świecie internetu oraz zapewnienia pewności prawa podmiotom gospodarczym.

W skład przyjętego dziś pakietu dotyczącego handlu elektronicznego wchodzą:

  • wniosek ustawodawczy mający na celu rozwiązanie problemu nieuzasadnionego blokowania geograficznego i innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub siedzibę;
  • wniosek ustawodawczy w sprawie transgranicznych usług dostarczania paczek, którego celem jest zwiększane przejrzystości cen i poprawa nadzoru regulacyjnego;  
  • i wniosek ustawodawczy służący wzmocnieniu egzekwowania praw konsumentów oraz ustanowienie wytycznych mających na celu wyjaśnienie m.in. tego, co kwalifikuje się jako nieuczciwa praktyka handlowa w świecie cyfrowym.

Zapobieganie blokowaniu geograficznemu i innym formom dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania

Komisja proponuje przepisy, które mają zagwarantować, że konsumenci, pragnący zakupić towary i usługi w innym kraju UE, przez internet lub osobiście, nie byli dyskryminowani pod względem dostępu do ceny, warunków sprzedaży i warunków płatności, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione z przyczyn takich jak VAT lub niektóre przepisy prawa dotyczące interesu publicznego.

Kiedy klient wchodzi do sklepu w innym kraju UE, sprzedawca nie żąda od niego dowodu tożsamości, aby ustalić, czy może mu coś sprzedać, albo zmienić cenę bądź warunki sprzedaży. Jednak w świecie internetu dostęp konsumentów do ofert w innych krajach zbyt często bywa blokowany, na przykład przez przekierowanie konsumenta na krajową stronę internetową lub domaganie się zapłaty kartą debetową lub kredytową z określonego kraju. Na taką dyskryminację nie ma miejsca na jednolitym rynku.

Ponieważ zasada niedyskryminacji została już ustanowiona na mocy dyrektywy usługowej i Komisja zastosowała ją w sektorach usług takich jak wypożyczalnie samochodów lub parki rozrywki, przedsiębiorcy i konsumenci skorzystają w równym stopniu z większej pewności prawa przy określaniu, które praktyki są dozwolone, a które nie. Rozporządzenie zapewni pewność prawa i usprawni jego egzekwowanie w odniesieniu do produktów i usług kupowanych online bądź offline.

Aby uniknąć wprowadzania nieproporcjonalnych obciążeń dla przedsiębiorstw, rozporządzenie nie nakłada obowiązku dostarczania na terenie całej UE i zwalnia małe przedsiębiorstwa mieszczące się w limicie krajowych progów podatku VAT od stosowania niektórych przepisów.

Przystępniejsze cenowo i sprawniejsze transgraniczne dostarczanie przesyłek

Zaproponowane dzisiaj rozporządzenie zwiększy przejrzystość cenową i wzmocni nadzór regulacyjny nad usługami transgranicznego dostarczania przesyłek, ażeby konsumenci i detaliści mogli korzystać z niedrogich dostaw i dogodnych opcji zwrotu nawet do regionów peryferyjnych i z takich regionów.

Konsumenci i małe przedsiębiorstwa skarżą się, że problemy z dostarczaniem paczek, w szczególności wysokie koszty dostaw transgranicznych, ograniczają ich możliwości sprzedaży lub zakupu w całej UE. Ceny pobierane przez operatorów pocztowych za dostarczanie niewielkich przesyłek do innego państwa członkowskiego nierzadko pięciokrotnie przewyższają ceny krajowe bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami.

Rozporządzenie będzie sprzyjać konkurencji poprzez wprowadzenie większej przejrzystości cen. Komisja nie proponuje maksymalnej opłaty za dostarczenie przesyłki. Regulacja cen jest jedynie środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacji gdy konkurencja nie przynosi zadowalających wyników. W 2019 r. Komisja podsumuje poczynione postępy i oceni, czy konieczne są dalsze działania.

Rozporządzenie zapewni krajowym organom regulacyjnym dane, które są im potrzebne do monitorowania rynków transgranicznych i sprawdzenia przystępności cenowej oraz ustalania cen w zależności od kosztów. Stosowanie rozporządzenia będzie również sprzyjać konkurencji dzięki wprowadzeniu wymogu przejrzystego i niedyskryminacyjnego dostępu stron trzecich do infrastruktury i transgranicznych usług doręczania przesyłek. Komisja będzie podawała do wiadomości publiczne cenniki opłat operatorów świadczących usługę powszechną w celu zwiększenia wzajemnej konkurencji i poprawy przejrzystości taryf.

Wniosek stanowi uzupełnienie inicjatyw dotyczących samoregulacji podjętych przez operatorów pocztowych w celu ułatwienia transgranicznych usług doręczania przesyłek i poprawy ich jakości.

Zwiększenie zaufania konsumentów do handlu elektronicznego

Proponowana zmiana rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększy uprawnienia organów krajowych do skuteczniejszego egzekwowania tych praw. Będą one mogły:

  • sprawdzać, czy strony internetowe stosują geograficzne blokowanie konsumentów lub oferują usługi posprzedażne na warunkach niezgodnych z unijnymi przepisami (np. prawo odstąpienia od umowy);
  • nakazywać natychmiastowe usuwanie stron internetowych zawierających nadużycia;
  • żądać informacji od rejestratorów domen i banków w celu wykrywania tożsamości odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

W przypadku naruszeń praw konsumentów na skalę ogólnounijną Komisja mogłaby koordynować wspólne działania z krajowymi organami egzekwowania prawa w celu powstrzymania tych praktyk. Zapewni to sprawniejszą ochronę konsumentów, jednocześnie oszczędzając czas i zasoby państw członkowskich i przedsiębiorstw.

Komisja publikuje również zaktualizowane wytyczne w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, użyteczne m.in. w celu reagowania na wyzwania stawiane przez cyfrowy świat. Wytyczne te służą objaśnieniu stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych. Przykładowo platforma internetowa, która kwalifikuje się jako „przedsiębiorca” i promuje lub sprzedaje konsumentom towary, usługi lub treści cyfrowe, musi zagwarantować pełną zgodność swoich praktyk handlowych z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów. Platformy muszą wyraźnie stwierdzać, że przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych nie mają zastosowania do prywatnych osób sprzedających towary, a od wyszukiwarek wymaga się wyraźnego rozróżniania opłacanego pozycjonowania od bezpośrednich rezultatów wyszukiwania.

Zmienione wytyczne zawierają również dwa zestawy zasad samoregulacyjnych uzgodnionych między zainteresowanymi stronami: jeden z nich będzie wspomagać narzędzia porównywania cen w celu lepszego przestrzegania dyrektywy, drugi zaś ułatwi egzekwowanie przepisów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe w odniesieniu do wprowadzających w błąd i nieuzasadnionych twierdzeń dotyczących ekologiczności.

Kontekst

Ogłoszony dziś pakiet dotyczący handlu elektronicznego uzupełnia pakiet dwóch wniosków ustawodawczych w sprawie dostarczania treści cyfrowych oraz sprzedaży internetowej i innych form sprzedaży towarów na odległość, który został przedstawiony przez Komisję w grudniu 2015 r., oraz przyszły wniosek w sprawie uproszczenia podatku VAT, którego złożenie zostało zaplanowane na jesień 2016 r.

Równolegle z przyjęciem pakietu o handlu elektronicznym Komisja przedstawiła dzisiaj zaktualizowane przepisy dotyczące unijnego ładu medialnego oraz swoje podejście do platform internetowych.  

Dodatkowe informacje

Komunikat „Kompleksowe podejście na rzecz ożywienia transgranicznego handlu elektronicznego z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw”

Pytania i odpowiedzi: Rozwój handlu elektronicznego w UE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu i innym formom dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby lub narodowość w ramach jednolitego rynku

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania przesyłek

Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów

Wytyczne na temat stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.  

 

IP/16/1887

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar