Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina ieviest jaunus e-komercijas noteikumus, kas patērētājiem un uzņēmumiem palīdzēs pilnvērtīgi izmantot vienotā tirgus radītās priekšrocības

Briselē, 2016. gada 25. maijā

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar pasākumu kopumu, kas patērētājiem un uzņēmumiem ļaus vienkāršāk un paļāvīgāk pirkt un pārdot ražojumus un pakalpojumus tiešsaistē visā ES.

Eiropas Komisija, īstenojot digitālā vienotā tirgus un vienotā tirgus stratēģiju, ir izstrādājusi trīsvirzienu plānu e-komercijas atbalstam, kas paredz novērst ģeogrāfisko bloķēšanu, samazināt pārrobežu pasta sūtījumu piegādes cenas un veicināt tās efektivitāti, kā arī, uzlabojot aizsardzību un izpildi, vairot klientu uzticēšanos.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: "Iepērkoties tiešsaistē, pārāk bieži tiek bloķēta pircēju piekļuve labākajiem piedāvājumiem, vai arī pircēji izvēlas neveikt pirkumus no ārvalstīm, jo ir pārāk augstas piegādes cenas vai māc šaubas par iespējām izmantot savas tiesības, ja kaut kas noies greizi. Mēs vēlamies novērst problēmas, kas neļauj patērētājiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot iespējas, ko dod ražojumu un pakalpojumu pirkšana un pārdošana tiešsaistē."

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters H. Etingers uzsvēra: "Ģeogrāfiskās bloķēšanas novēršanas iniciatīva rada līdzsvaru starp pircēju vēlmi iepirkties tiešsaistē bez robežām un pietiekamu juridisko noteiktību uzņēmumiem. Esmu pārliecināts, ka ierosinātā pieeja, kas pienācīgi ņem vērā konkrētu nozaru īpatnības, būs īstais dzinulis pārrobežu e-komercijas uzplaukumam ES."

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska piebilda: "Vienotajā tirgū nav vietas ES patērētāju diskriminācijai, kuras pamatā ir nolūks sašķelt tirgus pa valstu robežām. Ja tiks ieviesti skaidrāki noteikumi, nodrošināta labāka izpilde un pārrobežu pasta sūtījumu piegādes cenas būs pieņemamas, patērētājiem un uzņēmumiem, it sevišķi MVU, būs vienkāršāk maksimāli izmantot ES vienotā tirgus un pārrobežu e-komercijas dotās iespējas."

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: "Pārāk daudzi Eiropas iedzīvotāji nesteidzas iepirkties tiešsaistē, jo nezina savas tiesības vai domā, ka šīs tiesības ir grūti īstenot. Ir jānodrošina, lai patērētāji varētu iepirkties tiešsaistē ar tādu pašu pārliecību kā veikalā. Tāpēc patērētāju tiesību aizsardzības iestādes tiks apbruņotas ar līdzekļiem labākai patērētāju tiesību aizsardzībai tiešsaistē un krāpniecības apkarošanai. Šodien ierosinātais pasākumu kopums ir svarīgs solis, kas ļaus patērētāju tiesību aizsardzībai neatpalikt no virtuālās pasaules attīstības tempa un dos tirgotājiem juridisko noteiktību."

Šodien klajā laistajā e-komercijas pasākumu kopumā ietilpst:

  • tiesību akta priekšlikums, kas pievēršas nepamatotai ģeogrāfiskajai bloķēšanai un citiem diskriminācijas veidiem uz valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas pamata;
  • tiesību akta priekšlikums par pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumiem, kura mērķis ir uzlabot cenu pārredzamību un regulatīvo uzraudzību;  
  • tiesību akta priekšlikums, kura mērķis ir pastiprināt patērētāju tiesību īstenošanu un cita starpā precizēt, kas digitālajā pasaulē uzskatāms par negodīgu komercpraksi.

Ģeogrāfiskās bloķēšanas un citu tādu diskriminācijas veidu novēršana, kuri pamatojas uz valstspiederību vai dzīvesvietu

Komisija ierosina pieņemt tiesību aktu, kas nodrošinās, ka patērētāji, kuri vēlas pirkt ražojumus un pakalpojumus citā ES valstī – gan tiešsaistē, gan personīgi – netiek diskriminēti cenu, tirdzniecības vai maksājumu nosacījumu pieejamības ziņā, ja vien tam nav objektīva pamata, piemēram, PVN vai konkrētas tiesību normas, kas skar sabiedrības interešu aizsardzību.

Kad pircējs ieiet veikalā citā ES valstī, veikala īpašnieks nelūdz uzrādīt pircēja personas apliecību, pirms pieņem lēmumu pārdot preci vai koriģē cenu vai nosacījumus. Taču virtuālajā pasaulē patērētājiem pārāk bieži tiek liegts piekļūt piedāvājumiem citās valstīs, piemēram, maršrutējot patērētāju atpakaļ uz konkrētai valstij paredzētu tīmekļa vietni vai prasot norēķināties ar konkrētā valstī izdotu debetkarti vai kredītkarti. Šādai diskriminācijai nav vietas vienotajā tirgū.

Lai gan nediskriminācijas princips jau ir noteikts Pakalpojumu direktīvā un Komisija to ir piemērojusi tādās pakalpojumu nozarēs kā automobiļu noma vai atrakciju parki, tiklab uzņēmumiem, kā patērētājiem nāks par labu lielāka juridiskā noteiktība par to, kāda prakse ir atļauta, bet kāda – nav. Regula nodrošinās šo juridisko noteiktību un izpildāmību attiecībā uz ražojumu un pakalpojumu iegādi tiešsaistē vai klātienē.

Lai uzņēmumiem neuzliktu nesamērīgu slogu, regulā nav noteikta prasība veikt piegādes visā ES un mazajiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas valsts PVN slieksnis, ir paredzēts atbrīvojums no konkrētiem noteikumiem.

Pārrobežu pasta sūtījumu piegādes cenu pazemināšana un efektivitātes uzlabošana

Šodien ierosinātā regula uzlabos pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumu cenu pārredzamību un regulatīvo uzraudzību tā, lai patērētāji un mazumtirgotāji varētu izmantot piegādi par pieejamām cenām un izdevīgas atgriešanas iespējas, arī uz un no nomaļākiem reģioniem.

Patērētāji un mazie uzņēmumi sūdzas, ka pasta sūtījumu piegādes problēmas, it sevišķi piegādes augstā maksa pārrobežu sūtījumiem, attur tos vairāk pārdot vai pirkt visā ES. Maksa, ko pasta pakalpojumu uzņēmumi iekasē par neliela sūtījuma piegādi citā dalībvalstī, bieži vien ir pat pieckārt lielāka nekā maksa par vietējo sūtījumu piegādi, un nav nepārprotamas korelācijas ar faktiskajām izmaksām.

Uzlabojot cenu pārredzamību, Regula veicinās konkurenci. Komisija neierosina piegādes cenu ierobežojumu. Cenu regulēšana ir galējais līdzeklis, pie kura ķerties, kad konkurence nedod apmierinošus rezultātus. Komisija 2019. gadā novērtēs gūtos panākumus un to, vai vajadzīgi papildu pasākumi.

Regula sniegs valstu pasta pakalpojumu regulatoriem informāciju, kas tiem vajadzīga, lai uzraudzītu pārrobežu tirgus un pārbaudītu cenu pieejamību un to, cik tās pamatotas ar izmaksām. Tā arī rosinās konkurenci, prasot, lai trešām personām būtu pārredzami un nediskriminējoši pieejami pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumi un infrastruktūra. Lai paplašinātu konkurenci starp līdzīgiem uzņēmumiem un uzlabotu tarifu pārredzamību, Komisija publicēs universālā pakalpojuma sniedzēju publiski pieejamos cenrāžus.

Priekšlikums papildina pasta pakalpojumu uzņēmumu pieņemtās pašregulējuma iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumu kvalitāti un ērtumu.

Plašāka patērētāju uzticēšanās e-komercijai

Ierosinātā Regulas par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā pārskatīšana valstu iestādēm dos plašākas pilnvaras patērētāju tiesību sekmīgākai īstenošanai. Iestādēm būs iespējams:

  • pārbaudīt, vai tīmekļa vietnes veic patērētāju ģeogrāfisko bloķēšanu vai piedāvā pēcpārdošanas nosacījumus, kas neatbilst ES noteikumiem (piemēram, par atteikuma tiesībām);
  • likt nekavējoties slēgt tīmekļa vietnes, kurās izmitinātas krāpnieciskas shēmas;
  • pieprasīt no domēnu nosaukumu reģistrētājiem un bankām informāciju, kas ļauj noteikt atbildīgā tirgotāja identitāti.

Ja patērētāju tiesību pārkāpumi notiks ES mērogā, Komisijai būs iespējams koordinēt ar valstu izpildiestādēm kopīgu rīcību, lai izbeigtu šādu praksi. Regula nodrošinās patērētājiem ātrāk pieejamu aizsardzību, vienlaikus taupot dalībvalstu un uzņēmumu laiku un resursus.

Lai cita starpā reaģētu uz digitālās pasaules mestajiem izaicinājumiem, Komisija arī publicē atjauninātus norādījumus par negodīgu komercpraksi. Tā precizē Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanu. Piemēram, jebkurai tiešsaistes platformai, kas kvalificēta kā "tirgotājs" un reklamē vai pārdod patērētājiem preces, pakalpojumus vai digitālo saturu, jānodrošina, ka tās komercprakse pilnībā atbilst ES tiesību aktiem patērētāju tiesību jomā. Platformām skaidri jānorāda, ka noteikumi par negodīgu komercpraksi neattiecas uz privātpersonām, kuras pārdod preces, un meklētājprogrammām tiks prasīts skaidri nošķirt apmaksātu reklāmu no īstiem meklēšanas rezultātiem.

Pārskatītajos norādījumos ietvertas arī divas pašregulēšanas principu kopas, par kurām vienojušās ieinteresētās personas: viena atbalstīs salīdzināšanas rīkus direktīvas sekmīgākai izpildei, bet otra palīdzēs izpildīt negodīgas komercprakses apkarošanas noteikumus, lai vērstos pret maldinošiem un nepamatotiem apgalvojumiem par ekoloģiskumu.

Konteksts

Šodien ierosinātais e-komercijas pasākumu kopums papildina divus tiesību aktu priekšlikumus par digitālā satura piegādi un par preču pārdošanu tiešsaistē un citu veidu tālpārdošanu, kurus Komisija ierosināja 2015. gada decembrī, un gaidāmo PVN vienkāršošanas priekšlikumu, kuru plānots laist klajā 2016. gada rudenī.

Līdztekus e-komercijas pasākumu kopuma pieņemšanai Komisija šodien laida klajā atjauninātus ES audiovizuālās nozares noteikumus un tās pieeju attiecībā uz tiešsaistes platformām.  

Plašāka informācija

Paziņojums “Visaptveroša pieeja, lai veicinātu pārrobežu e-komerciju Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem”

Jautājumi un atbildes: e-komercijas veicināšana ES

Priekšlikums — regula par vēršanos pret nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citiem diskriminācijas veidiem uz dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas, vai valstspiederības pamata vienotajā tirgū

Priekšlikums — regula par pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumiem

Priekšlikums par Regulas par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā pārskatīšanu

Norādījumi par Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanu  

 

IP/16/1887

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar