Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen uppdaterar EU-bestämmelserna för audiovisuella medier och lägger fram en strategi för onlineplattformar

Bryssel den 25 maj 2016

EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag med uppdaterade EU-bestämmelser för audiovisuella medier. Målet är att skapa rättvisare villkor för alla aktörer, främja europeiska filmer, skydda barn och bekämpa hatspråk på bättre sätt. Förslaget speglar en ny syn på onlineplattformar och angriper utmaningar på olika områden.

Som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden lägger EU-kommissionen i dag fram ett moderniserat direktiv om audiovisuella medietjänster. De gemensamma bestämmelserna har reglerat audiovisuella medier och garanterat den kulturella mångfalden och den fria rörligheten för innehåll i EU i nästan 30 år. I dag konsumerar tittare inte bara videoinnehåll via traditionella tv-kanaler utan allt oftare via beställvideotjänster (som Netflix och Mubi) och videodelningsplattformar (som YouTube och Dailymotion). Därför vill EU-kommissionen uppnå en bättre balans i de bestämmelser som i dag gäller för traditionella programföretag, leverantörer av beställvideotjänster och videodelningsplattformar, särskilt när det gäller att skydda barn. Det ändrade direktivet stärker också främjandet av den europeiska kulturella mångfalden, säkrar regleringsmyndigheternas oberoende och ger programföretagen större flexibilitet när det gäller reklam.

Förslaget speglar EU-kommissionens nya strategi för onlineplattformar – exempelvis marknadsplatser online, sökmotorer, betalningssystem, sociala medier och webbplatser där man kan dela videoklipp och innehåll. Sedan strategin för den digitala inre marknaden lades fram i maj 2015 har EU-kommissionen gjort en övergripande analys av dessa nya aktörers sociala och ekonomiska betydelse. EU-kommissionen kom fram till att en enda standardmetod inte räckte för att ge konsumenterna möjlighet att utnyttja alla möjligheter och för att bestämmelserna ska klara alla de utmaningar som de många olika typerna av onlineplattformar erbjuder. På denna grundval kommer EU-kommissionen att titta på varje enskilt område där den kan agera, från telebestämmelser till upphovsrättsbestämmelser, för att åtgärda eventuella specifika problem på ett framtidsinriktat sätt för alla marknadsaktörer.

– Jag vill se onlineplattformarna och de audiovisuella och kreativa sektorerna fungera som tillväxtmotorer i den digitala ekonomin och inte tynga ner dem med onödiga regler, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. De behöver säkerhet genom moderna och rättvisa villkor, och det är det som vi ordnar i dag. Det betyder att vi inte ändrar bestämmelser som fungerar, som till exempel ansvarsbestämmelserna för onlineleverantörer. – Det kan också betyda avreglering, vid behov, av traditionella sektorer som sändningsverksamhet, eller att vissa skyldigheter utvidgas till plattformar och andra digitala aktörer för att förbättra skyddet av användare och ge alla samma spelregler.

–Vårt sätt att titta på tv eller videofilmer må ha ändrats, men våra värderingar är desamma, säger Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Med dessa nya bestämmelser försvarar vi mångfalden i medierna, regleringsmyndigheternas oberoende och ser till att uppvigling till hat inte har någon plats på videodelningsplattformar. Vi vill också skapa lika villkor, ett ansvarsfullt beteende, förtroende och rättvisa på onlineplattformarna, och med dagens meddelande presenterar vi vår vision för detta.

Ett regelverk för 2000-talets medier

EU-kommissionen har gjort en utvärdering av direktivet om audiovisuella medietjänster från 2010. Med den som underlag föreslår kommissionen följande:

 • Ansvarsfulla videodelningsplattformar: Plattformar som organiserar och taggar en stor mängd videofilmer måste skydda minderåriga från skadligt innehåll (som pornografi och våld) och alla medborgare från uppvigling till hat. Det handlar bl.a. om verktyg som hjälper användare att rapportera och flagga skadligt innehåll samt system för ålderskontroll eller föräldrakontroll. För att se till att åtgärderna är framtidsinriktade och effektiva kommer EU-kommissionen att bjuda in alla videodelningsplattformar till att arbeta tillsammans i sammanslutningen för skydd av minderåriga, Alliance to better protect minors online, för att ta fram en uppförandekod för branschen. Självregleringen kompletteras med att de nationella regleringsmyndigheterna på det audiovisuella området ges befogenhet att se till att bestämmelserna följs. Beroende på nationell lagstiftning kan överträdelser också medföra böter.
 • En stärkt roll för regleringsmyndigheterna på det audiovisuella området: Direktivet kommer nu att garantera att regleringsmyndigheterna är helt oberoende från regeringar och näringsliv. Det är viktigt för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt och se till att audiovisuella medier handlar i enlighet med tittarnas intressen. EU-lagstiftning kommer att fastställa vilka uppgifter som gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga) ska ha, och Erga består av alla de 28 regleringsmyndigheterna. Erga kommer att göra en bedömning av uppförandekoderna och ge EU-kommissionen råd.
 • Mer europeisk kreativitet: I dag investerar europeiska tv-bolag omkring 20 % av sina intäkter i europeiska produktioner medan onlineleverantörer satsar under 1 %. EU-kommissionen vill att tv-bolagen ska fortsätta att lägga minst halva programtiden på europeiska produktioner och kommer att ålägga leverantörer av beställtjänster att se till att deras programkataloger innehåller minst 20 % europeiska produktioner. Förslaget klargör också att EU-länderna har rätt att begära att beställtjänster som finns tillgängliga i deras land bidrar ekonomiskt till europeiska produktioner.
 • Ökad flexibilitet för tv-bolag: Tittare som irriterar sig på för mycket tv-reklam kan byta till ett reklamfritt onlineutbud som inte existerade för tio år sedan. De ändrade audiovisuella bestämmelserna är en anpassning till detta och till andra förändringar. Det ändrade direktivet ger programföretagen större flexibilitet att själva bestämma när reklam ska visas. Man behåller en övre gräns som innebär att högst 20 % av sändningstiden får utgöras av reklam närsomhelst mellan 7.00 och 23.00, i stället för en gräns på tolv minuter per timme som i dag. Det här innebär att programföretagen har större frihet att välja vid vilken tid som de vill sända reklam. Programföretag och leverantörer av beställtjänster kommer också att ha större frihet att använda produktplacering och sponsring, samtidigt som tittarna hålls informerade.

Dessa olika åtgärder väntas ge positiva ekonomiska effekter för leverantörer av medietjänster – framför allt tv-bolag – och öka deras förmåga att investera i audiovisuellt innehåll. Detta är viktigt för den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft.

Onlineplattformar: möjligheter och utmaningar för Europa

Onlineplattformar har stor betydelse för innovation och tillväxt på den digitala inre marknaden. De har revolutionerat tillgången till information och kopplat samman köpare och säljare på ett bättre och effektivare sätt. EU-åtgärder behövs för att skapa rätt förutsättningar för att locka, behålla och skapa nya innovatörer av onlineplattformar.

EU-kommissionen beskriver en målinriktad, principbaserad metod för att åtgärda problem som deltagarna belyste under det offentliga samrådet under den årslånga analysen av plattformar (se frågor och svar). Kommissionen kommer att stödja branschens och intressenternas arbete med självreglering och samreglering så att det sker på ett flexibelt och uppdaterat sätt. De områden som är aktuella för åtgärder är:

 • Jämförbara bestämmelser för jämförbara digitala tjänster: Jämförbara digitala tjänster bör följa samma eller liknande bestämmelser och kommissionen bör, i möjligaste mån minska räckvidden och omfattningen av befintlig lagstiftning. EU-kommissionen kommer att tillämpa dessa principer i den pågående översynen av EU:s telelagstiftning och av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, t.ex. när den tar ställning till om konfidentialitetsbestämmelserna ska gälla både för leverantörer av kommunikationstjänster online och för traditionella teleföretag.
 • Skyldighet för onlineplattformar att agera ansvarsfullt: Den befintliga ansvarsordningen för förmedlare, som fastställs i direktivet om e-handel, bör behållas. Specifika problem kommer att åtgärdas genom särskilda instrument, som audiovisuella bestämmelser eller upphovsrättsliga bestämmelser (pressmeddelande) eller utökade frivilliga åtgärder som vidtas av branschen.
  EU-kommissionen arbetar t.ex. intensivt tillsammans med de viktigaste onlineplattformarna för att ta fram en uppförandekod för att bekämpa hatspråk på nätet. Resultaten kommer att läggas fram inom kort.
 • Förtroende är ett måste: Genom samarbete för gränsöverskridande kontroll av efterlevnaden kan man se till att plattformarna fullgör sina skyldigheter avseende konsumenträttigheter, som t.ex. att tydligt ange sponsrade sökresultat (pressmeddelande). EU-kommissionen kommer också att uppmuntra branschen att intensifiera sina frivilliga åtgärder för att få bort oönskad praxis, som falska eller vilseledande onlinerecensioner. EU-kommissionen kommer att uppmuntra onlineplattformar att erkänna olika typer av säker elektronisk identifikation (e-id), som erbjuder samma säkerhet som deras egna e-id-system.
 • Öppna marknader för en databaserad ekonomi:Det initiativ för fria dataflöden som planeras till slutet av 2016 kommer att underlätta byten och dataportabilitet mellan olika onlineplattformar och molntjänster.
 • Ett sunt och innovationsvänligt företagsklimat: EU-kommissionen kommer att göra en undersökning om de frågor som togs upp i det offentliga samrådet av företag och leverantörer som har direktkontakt med plattformar. Det handlar om oro över orimliga villkor, i synnerhet när det gäller tillgång till viktiga databaser, marknadstillträde och allmän brist på öppenhet. På grundval av detta kommer EU-kommissionen senast våren 2017 att ta ställning till om ytterligare EU-åtgärder behövs på det här området.

I sin kommande europeiska agenda för delningsekonomin kommer EU-kommissionen att ge vägledning om tillämplig EU-lagstiftning och utfärda rekommendationer för medlemsländerna.

Bakgrund

Dessa nya initiativ inom ramen strategin för den digitala inre marknaden presenteras i dag, tillsammans med ett paket som ska öka e-handeln i EU (pressmeddelande).

Det här följer på ett antal initiativ som redan vidtagits för att digitalisera det europeiska näringslivet (pressmeddelande) samt förslag om upphovsrätt (pressmeddelande) och digitala avtal (press release) och ett förslag till beslut om spektrumsamordning (pressmeddelande). Strategin för den digitala inre marknaden omfattar 16 initiativ som kommer läggas fram i slutet av året.

Mer information

Frågor och svar om onlineplattformar och EU:s bestämmelser för det audiovisuella området.

Dokument som antas i dag:

Förslag till ändrat direktiv om audiovisuella medietjänster.

Meddelande om onlineplattformar och den digitala inre marknaden,

Arbetsdokument om onlineplattformar och den digitala inre marknaden,

På sociala medier

#DigitalSingleMarket

#AVMSD

#Platforms

IP/16/1873

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar