Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie actualiseert EU-voorschriften voor de audiovisuele sector en presenteert doelgerichte aanpak voor onlineplatforms

Brussel, 25 mei 2016

De Europese Commissie heeft vandaag een update van de EU-voorschriften voor de audiovisuele sector voorgesteld om te zorgen voor eerlijke voorwaarden voor alle spelers, Europese films te bevorderen, kinderen te beschermen en haatzaaiende uitlatingen beter aan te pakken. Het voorstel bevat ook een nieuwe benadering van onlineplatforms, waarmee problemen op verschillende gebieden worden aangepakt.

Als onderdeel van de strategie voor de digitale eengemaakte markt heeft de Commissie vandaag de geactualiseerde richtlijn audiovisuele mediadiensten gepresenteerd. Dit zijn de gemeenschappelijke voorschriften voor audiovisuele media en het vrije verkeer van inhoud die al bijna 30 jaar in de EU gelden. Video's worden tegenwoordig niet alleen via televisiekanalen, maar steeds meer ook via video-on-demanddiensten (zoals Netflix en MUBI) en videoplatforms (zoals YouTube en Dailymotion) bekeken. De Commissie wil daarom de spelregels voor traditionele omroepen, aanbieders van video-on-demand en videoplatforms, met name op het gebied van de bescherming van kinderen, evenwichtiger maken. Met de geactualiseerde richtlijn wordt verder de bevordering van de culturele diversiteit in Europa versterkt, de onafhankelijkheid van de reguleringsinstanties voor de audiovisuele sector gewaarborgd en de flexibiliteit voor omroepen wat betreft reclame vergroot.

Het voorstel vloeit voort uit de nieuwe aanpak van de Commissie ten aanzien van onlineplatforms, waaronder onlinemarktplaatsen, zoekmachines, betalingssystemen, social media en websites voor het delen van video's en inhoud. Sinds de lancering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt in mei 2015 heeft de Commissie grondig onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en economische rol van deze nieuwe spelers. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat een alomvattende benadering niet geschikt is om de consumenten te laten profiteren van de mogelijkheden, noch om ervoor te zorgen dat de voorschriften tegemoet komen aan de verschillende problemen die voortvloeien uit de zeer uiteenlopende soorten onlineplatforms. Daarom zal de Commissie elk onderdeel waarvoor zij bevoegd is apart bekijken, variërend van voorschriften voor de telecomsector tot auteursrechten, en specifieke problemen op toekomstgerichte wijze ten bate van alle marktspelers aanpakken.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: "Ik streef ernaar dat onlineplatforms en de audiovisuele en creatieve sector drijvende krachten achter de digitale economie worden die niet worden belemmerd door onnodige voorschriften. Zij hebben de zekerheid nodig die een moderne en eerlijke juridische omgeving biedt, en daarvoor zorgen wij vandaag. Dat houdt in dat niet wordt geraakt aan bestaande voorschriften die werken, zoals de voorschriften betreffende de aansprakelijkheid van aanbieders van onlinediensten. Verder houdt dat in dat traditionele sectoren, zoals de omroepsector, gedereguleerd kunnen worden, en dat bepaalde verplichtingen worden uitgebreid tot platforms en andere digitale spelers om de bescherming van gebruikers te verbeteren en een gelijk speelveld tot stand te brengen."

Günther H. Oettinger, commissaris voor de digitale economie en samenleving: "De manier waarop we televisie of video's kijken mag dan veranderd zijn, onze waarden zijn dat niet. Met deze nieuwe voorschriften houden we het pluralisme van de media en de onafhankelijkheid van de reguleringsinstanties voor de audiovisuele sector in stand en zorgen we ervoor dat haatzaaiers worden geweerd op videoplatforms. We willen zorgen voor een gelijk speelveld, verantwoord gedrag, vertrouwen en eerlijkheid binnen de omgeving van de onlineplatforms, en deze visie wordt uit de doeken gedaan in onze mededeling van vandaag."

Een mediakader voor de eenentwintigste eeuw

De Commissie heeft een evaluatie van de richtlijn audiovisuele mediadiensten van 2010 uitgevoerd en op basis daarvan de volgende voorstellen gedaan:

 • Verantwoordelijke videoplatforms:Platforms die structuur aanbrengen in een grote hoeveelheid video's en die van tags voorzien, moeten minderjarigen tegen schadelijke inhoud (zoals pornografie en geweld) en de burgers tegen haatzaaiende uitlatingen beschermen. Tot de maatregelen behoren tools waarmee gebruikers schadelijke inhoud kunnen melden en markeren, en systemen voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. Om ervoor te zorgen dat de maatregelen op de toekomst gericht en doeltreffend zijn, zal de Commissie alle videoplatforms verzoeken om samen te werken in het kader van de alliantie voor een betere bescherming van minderjarigen op internet, waarbij het doel is tot een gedragscode voor de hele sector te komen. Anders dan bij zelfregulering zullen de nationale reguleringsinstanties voor de audiovisuele sector de bevoegdheid hebben om de voorschriften te handhaven en, naargelang van de nationale wetgeving, boetes op te leggen.
 • De rol van de reguleringsinstanties voor de audiovisuele sector wordt belangrijker: De richtlijn zorgt ervoor dat de reguleringsinstanties daadwerkelijk onafhankelijk zijn van regeringen en het bedrijfsleven en dat zij hun taak optimaal kunnen uitvoeren, namelijk waarborgen dat de audiovisuele media in het belang van de kijkers te werk gaan. De rol van de Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA), waarvan alle 28 nationale reguleringsinstanties voor de audiovisuele sector deel uitmaken, zal worden verankerd in EU-wetgeving. De ERGA zal codes op basis van coregulering beoordelen en advies aan de Europese Commissie geven.
 • Meer Europese creativiteit:: Momenteel investeren de Europees televisieomroepen ongeveer 20 % van hun inkomsten in oorspronkelijke inhoud, en on-demanddiensten minder dan 1 %. De Commissie wil ervoor zorgen dat televisieomroepen ten minste de helft van de zendtijd blijven uittrekken voor Europese producties en aanbieders van on-demanddiensten ertoe verplichten in hun catalogi ten minste 20 % Europese inhoud op te nemen. Verder houdt het voorstel in dat de lidstaten in hun land beschikbare on-demanddiensten kunnen verzoeken een financiële bijdrage aan Europese producties te leveren.
 • Meer flexibiliteit voor televisieomroepen: Kijkers die zich ergeren aan te veel televisiereclame kunnen online gebruikmaken van een aanbod zonder reclame. Tien jaar geleden was dat nog niet mogelijk. In de geactualiseerde voorschriften voor de audiovisuele sector wordt hiermee, en met andere nieuwe fenomenen, rekening gehouden. In de herziene richtlijn krijgen de omroepen meer flexibiliteit wat betreft het tijdstip waarop reclame mag worden uitgezonden: tussen 7:00 en 23:00 uur wordt de algemene beperking tot 20 % van de zendtijd wel gehandhaafd, maar de omroepen krijgen meer vrijheid om te beslissen wanneer zij verspreid over de dag reclame willen uitzenden, aangezien zij zich niet meer hoeven te beperken tot 12 minuten per uur. Verder krijgen de omroepen en aanbieders van on-demanddiensten meer flexibiliteit wat betreft het gebruik van productplaatsing en sponsoring, waarbij de kijkers wel goed moeten worden ingelicht.

Naar verwachting hebben deze verschillende maatregelen een positief economisch effect voor aanbieders van mediadiensten, en met name voor televisieomroepen, waardoor deze meer kunnen investeren in audiovisuele inhoud. Dit is van belang voor de concurrentiepositie van de audiovisuele sector in de EU.

Onlineplatforms: kansen en uitdagingen voor Europa

Onlineplatforms zijn van doorslaggevend belang voor de innovatie en groei op de digitale eengemaakte markt. Dankzij deze platforms is de toegang tot informatie radicaal veranderd en is de verbinding tussen kopers en verkopers verbeterd en efficiënter geworden. De EU moet actie ondernemen om het juiste klimaat te scheppen en vernieuwende onlineplatforms aan te trekken en ervoor te zorgen dat deze blijven en kunnen groeien.

De Commissie stelt een doelgerichte benadering op basis van beginselen voor om de door de respondenten van de openbare raadpleging tijdens de een jaar durende beoordeling van platforms naar voren gebrachte problemen op te lossen (zie vragen en antwoorden). De Commissie zal inspanningen van de sector en belanghebbenden op het gebied van zelf- en coregulering ondersteunen om te waarborgen dat deze benadering flexibel en up-to-date blijft. De aciepunten zijn onder meer:

 • Vergelijkbare voorschriften voor vergelijkbare digitale diensten: Vergelijkbare digitale diensten moeten zich aan dezelfde of soortgelijke voorschriften houden en de Commissie zorgt ervoor dat de bestaande regelgeving wat betreft de werkingssfeer en de strekking voor zover mogelijk wordt gereduceerd. De Commissie brengt deze werkwijze in de praktijk bij de herziening van de EU-telecomwetgeving en de e-privacyrichtlijn die momenteel plaatsvindt, bijvoorbeeld bij de overweging of de voorschriften op het gebied van vertrouwelijkheid niet alleen op traditionele telecombedrijven, maar ook op aanbieders van online-communicatiediensten van toepassing moeten zijn.
 • Onlineplatforms verplichten verantwoord te werk te gaan: De bestaande tussentijdse aansprakelijkheidsregeling die deel uitmaakt van de richtlijn elektronische handel moet worden gehandhaafd. Specifieke problemen zullen worden aangepakt door middel van doelgerichte instrumenten, zoals voorschriften betreffende de audiovisuele sector of auteursrechten (persbericht), of grotere vrijwillige inspanningen door de sector.
  De Commissie werkt bijvoorbeeld nauw samen met de belangrijkste onlineplatforms aan een gedragscode voor de bestrijding van haatzaaiende uitlatingen op internet en zal de resultaten daarvan over enkele weken presenteren.
 • Vertrouwen is absoluut noodzakelijk: Met grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van handhaving wordt ervoor gezorgd dat platforms aan hun verplichtingen betreffende consumentenrechten voldoen en dat zij bijvoorbeeld duidelijk vermelden of zoekresultaten gesponsord zijn (persbericht). Verder zal de Commissie de sector aanmoedigen meer vrijwillige inspanningen te doen om praktijken als onechte of misleidende onlinebeoordelingen aan te pakken. De Commissie zal onlineplatforms aanmoedigen verschillende soorten beveiligde elektronische identificatie (eID) te erkennen die dezelfde betrouwbaarheid als hun eigen eID-systemen bieden.
 • Open markten voor een data-economie: Dankzij het initiatief voor vrij gegevensverkeer dat voor eind 2016 is gepland, worden het overstappen tussen verschillende onlineplatforms en cloudcomputing-diensten en de daarmee verbonden portabiliteit van data gemakkelijker.
 • Een eerlijk zakelijk klimaat dat bevorderlijk is voor innovatie: De Commissie zal nader onderzoek doen naar de kwesties die tijdens de openbare raadpleging zijn aangekaart door bedrijven en leveranciers die rechtstreeks contact met platforms hebben. Daartoe behoren onder meer oneerlijke voorwaarden, met name wat betreft de toegang tot belangrijke databases, de toegang tot de markt en het algehele gebrek aan transparantie. Op basis daarvan zal de Commissie tegen het voorjaar van 2017 bepalen of aanvullende EU-maatregelen op dit gebied nodig zijn.

De Commissie komt binnenkort met een Europese agenda voor de deeleconomie die richtsnoeren met betrekking tot de toepasselijke EU-wetgeving en adviezen voor de lidstaten bevat.

Achtergrond

Deze nieuwe initiatieven in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt worden vandaag samen met een pakket voor de stimulering van de elektronische handel in de EU (persbericht) gepresenteerd.

De vandaag voorgestelde maatregelen volgen op een reeks initiatieven om de Europese industrie te digitaliseren (persbericht), voorstellen op het gebied van auteursrechten (persbericht) en digitale overeenkomsten (persbericht) en een ontwerpbesluit betreffende de coördinatie van spectrum (persbericht). De strategie voor de digitale eengemaakte markt omvat 16 initiatieven die tegen eind dit jaar zullen worden voorgesteld.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over onlineplatforms en EU-voorschriften op het gebied van audiovisuele media

Vandaag goedgekeurde documenten:

Voorstel voor een herziene richtlijn betreffende audiovisuele mediadiensten

Mededeling over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt

Werkdocument over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt

Sociale media

#DigitalSingleMarket

#AVMSD

#Platforms

IP/16/1873

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar