Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija atnaujina ES audiovizualinio sektoriaus taisykles ir pristato tikslinį požiūrį į interneto platformas

Briuselis, 2016 m. gegužės 25 d.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė atnaujintas ES audiovizualinio sektoriaus taisykles, kuriomis siekiama sukurti visiems dalyviams tinkamesnę aplinką, remti Europos filmus, apsaugoti vaikus ir griežčiau kovoti su neapykantos kurstymu. Šis pasiūlymas atspindi ir naują požiūrį į internetines platformas – sprendžiami įvairių sričių uždaviniai.

Įgyvendindama savo bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Komisija šiandien pristatė atnaujintą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą (AVŽPD) – bendras taisykles, kuriomis beveik 30 metų buvo reglamentuojama audiovizualinė žiniasklaida, užtikrinama kultūrinė įvairovė ir laisva audiovizualinio turinio apyvarta ES. Dabar žiūrovai vaizdo medžiagą žiūri ne vien televizijos kanalais – jie vis labiau naudojasi užsakomųjų vaizdo programų paslaugomis (pvz., „Netflix“ ar MUBI) ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformomis (pvz., „YouTube“ ir „Dailymotion“). Todėl Komisija nori geriau suderinti šiuo metu tradiciniams transliuotojams, užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjams ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformoms taikomas taisykles, ypač susijusias su vaikų apsauga. Persvarstyta AŽPD taip pat labiau skatinama Europos kultūrinė įvairovė, užtikrinamas audiovizualinio sektoriaus reguliavimo institucijų nepriklausomumas ir suteikiama daugiau lankstumo televizijos transliuotojams reklamos klausimais.

Pasiūlymas atspindi naują Komisijos požiūrį į internetines platformas, pvz., interneto rinkas, paieškos sistemas, mokėjimo sistemas, socialinę žiniasklaidą, dalijimosi vaizdo medžiaga ir audiovizualiniu turiniu svetaines. 2015 m. gegužės mėn. pradėjusi įgyvendinti bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Komisija visapusiškai įvertino naujųjų dalyvių socialinį ir ekonominį vaidmenį. Šiandien Komisija padarė išvadą, kad vieno visiems tinkamo būdo požiūris netiko vartotojams, norintiems pasinaudoti atsivėrusiomis galimybėmis, ir nepavyko nustatyti taisyklių, kurios padėtų spręsti skirtingus su labai įvairiomis internetinių platformų rūšimis susijusius uždavinius. Į tai atsižvelgdama, Komisija išnagrinės kiekvieną sritį, kurioje ji gali veikti, nuo telekomunikacijų iki autorių teisių taisyklių, kad konkrečios problemos būtų sprendžiamos perspektyviu būdu ir būtų atsižvelgta į visų rinkos dalyvių interesus.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Norime, kad internetinės platformos ir audiovizualinis bei kūrybinis sektoriai būtų skaitmeninės ekonomikos varomosios jėgos – nenorime jų varžyti nereikalingomis taisyklėmis. Jiems būtina patikima šiuolaikiška ir sąžininga teisinė aplinka – būtent tai užtikriname šiandien. Tai reiškia, kad tinkamai veikiančių taisyklių, pvz., internetinių paslaugų teikėjų atsakomybės taisyklių, nekeisime. Tai taip pat reiškia, kad prireikus mažinsime tradicinių sektorių, pvz., transliavimo, reguliavimą arba išplėsime tam tikrų įpareigojimų taikymo sritį – į ją įtrauksime internetines platformas ir kitus skaitmeninės rinkos dalyvius, kad būtų geriau apsaugoti naudotojai ir visiems dalyviams būtų sudarytos vienodos sąlygos.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Nors televizijos programas ar vaizdo medžiagą šiandien žiūrime kitaip, mūsų vertybės nepasikeitė. Naujosiomis taisyklėmis paremsime žiniasklaidos pliuralizmą, audiovizualinio sektoriaus reguliuotojų nepriklausomumą ir užtikrinsime, kad dalijimosi vaizdo medžiaga platformose nebūtų kurstoma neapykanta. Taip pat norime užtikrinti internetinių platformų aplinkoje vienodas sąlygas visiems dalyviams, atsakingą elgesį, pasitikėjimą ir sąžiningumą; šiandieniniame komunikate pateikiame viziją, kaip tai pasiekti.“

Žiniasklaidos sistema XXI amžiuje

Komisija atliko 2010 m. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos vertinimą ir juo remdamasi pasiūlė:

 • Atsakingas dalijimosi vaizdo medžiaga platformas. Platformos, kuriose sutelkiama ir sužymima daug vaizdo medžiagos, turės apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio (pvz., pornografijos ir smurto) ir visus piliečius – nuo neapykantos kurstymo. Tarp detaliai apibrėžtų priemonių – naudotojams skirtos pranešimo apie žalingą turinį ir jo žymėjimo priemonės, amžiaus patikros ar tėvų kontrolės sistemos. Siekdama užtikrinti, kad priemonės būtų perspektyvios ir veiksmingos, Komisija pakvies visas dalijimosi vaizdo medžiaga platformas bendradarbiauti į geresnės nepilnamečių apsaugos internete aliansą, kad būtų parengtas sektoriaus elgesio kodeksas. Be paprastų savivaldos galių, nacionaliniai audiovizualinio sektoriaus reguliuotojai įgis galių užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi, o už pažeidimus galės būti skiriamos ir baudos – tai priklausys nuo nacionalinės teisės aktų.
 • Daugiau galios audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojams. Dabar direktyva užtikrins, kad reguliavimo institucijos būtų išties nepriklausomos nuo vyriausybių ir sektoriaus atstovų ir galėtų geriausiai atlikti savo vaidmenį – užtikrinti, kad audiovizualinės žiniasklaidos veikla atitiktų žiūrovų interesus. Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės, kurią sudaro visų 28 valstybių nacionaliniai audiovizualinio sektoriaus reguliuotojai, vaidmuo bus įtvirtintas ES teisės aktais. Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė įvertins bendro reguliavimo elgesio kodeksus ir patars Europos Komisijai.
 • Daugiau europinio kūrybiškumo. Šiuo metu Europos televizijos transliuotojai į originalų audiovizualinį turinį investuoja maždaug 20 proc. savo pajamų, o užsakomosios žiniasklaidos paslaugų teikėjai – mažiau nei 1 proc. Komisija nori, kad televizijos transliuotojai ir toliau Europos kūriniams skirtų bent pusę peržiūros laiko, o užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus įpareigos užtikrinti, kad jų kataloguose bent 20 proc. sudarytų Europos turinys. Pasiūlyme taip pat aiškiau nustatoma, kad valstybės narės gali prašyti, kad jų šalyje teikiamų užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai finansiškai prisidėtų prie Europos kūrinių.
 • Daugiau lankstumo televizijos transliuotojams. Žiūrovai, kuriuos erzina daugybė televizijos reklamų, gali pereiti prie internetinių pasiūlymų be reklamos, kurių prieš dešimtmetį nebuvo. Persvarstytose audiovizualinės žiniasklaidos taisyklėse atsižvelgta ir į tai, ir kitas naujas realijas. Persvarstyta direktyva transliuotojams suteikia daugiau lankstumo dėl reklamų rodymo laiko – išlieka galioti bendras 20 proc. transliavimo laiko apribojimas nuo 7:00 iki 23:00, tačiau vietoje dabar galiojančio 12 minučių per valandą apribojimo transliuotojai gali laisviau rinktis, kuriuo laiku dieną rodyti reklamas. Transliuotojai ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai taip pat galės lanksčiau naudoti prekių rodymą programose ir rėmimą, tačiau turės informuoti žiūrovus.

Tikimasi, kad šios įvairios priemonės padarys teigiamą ekonominį poveikį žiniasklaidos paslaugų teikėjams, visų pirma televizijos transliuotojams, ir padidins jų galimybes investuoti į audiovizualinį turinį. Tai svarbu ES audiovizualinio sektoriaus konkurencingumui.

Internetinės platformos. Europai atsiveriančios galimybės ir keliami uždaviniai

Internetinės platformos labai svarbios inovacijoms ir bendrosios skaitmeninės rinkos augimui. Jos iš esmės pagerino galimybes gauti informacijos ir užtikrino galimybę pirkėjams ir pardavėjams bendrauti geriau ir veiksmingiau. Siekiant sukurti tinkamą aplinką, kuri pritrauktų ir išlaikytų naujus internetinių platformų novatorius ir leistų jiems tobulėti, būtina imtis ES veiksmų.

Komisija pasiūlė tikslinį principinį metodą, kaip spręsti problemas, kurias respondentai nurodė per Komisijos viešas konsultacijas, surengtas vykdant vienus metus trukusį platformų vertinimą (žr. klausimus ir atsakymus). Komisija rems sektoriaus ir suinteresuotųjų šalių savivaldos ir bendro reguliavimo pastangas, siekdama užtikrinti, kad šis metodas išliktų lankstus ir šiuolaikiškas. Veiksmų sritys apima:

 • Panašias taisykles panašioms skaitmeninėms paslaugoms. Panašios skaitmeninės paslaugos turėtų būti teikiamos laikantis tų pačių arba panašių taisyklių ir, kai įmanoma, Komisija turėtų mažinti dabartinio reguliavimo taikymo sritį ir apimtį. Komisija šiais principais remsis vykdydama ES telekomunikacijų teisės aktų ir E. privatumo direktyvos peržiūrą, pvz., svarstydama, ar konfidencialumo taisyklės turėtų būti taikomos ir internetinių ryšių paslaugų teikėjams, ir tradicinių telekomunikacijų bendrovėms.
 • Įpareigojimą internetinėms platformoms elgtis atsakingai. Dabar galiojanti tarpininkų atsakomybės tvarka, nustatyta Elektroninės prekybos direktyvoje, turėtų būti išlaikyta. Konkrečios problemos bus sprendžiamos tikslinėmis priemonėmis, pvz., audiovizualinio sektoriaus arba autorių teisių taisyklėmis (žr. pranešimą spaudai) arba didesnėmis savanoriškomis sektoriaus pastangomis.
  Pavyzdžiui, Komisija intensyviai bendradarbiauja su pagrindinėmis internetinėmis platformomis dėl elgesio kodekso, kuriuo siekiama pažaboti neapykantos kurstymą internete, ir artimiausiomis savaitėmis paskelbs rezultatus.
 • Pasitikėjimą kaip būtinybę. Tarptautinis vykdymo užtikrinimo bendradarbiavimas užtikrins, kad platformos vykdytų savo įsipareigojimus dėl vartotojų teisių, pvz., aiškiai nurodytų remiamus paieškos rezultatus (žr. pranešimą spaudai). Komisija taip pat skatins sektorių griežčiau kovoti su melagingų arba klaidinančių internetinių atsiliepimų praktika. Komisija ragins internetines platformas pripažinti įvairias saugios elektroninės atpažinties (eID) formas, kurios užtikrina tokį patį pasitikėjimo laipsnį, kaip ir jų nuosavos eID sistemos.
 • Atviras rinkas duomenimis grindžiamai ekonomikai. Laisvo duomenų judėjimo iniciatyva, kurią numatoma įgyvendinti 2016 m. pabaigoje, užtikrins galimybę lengviau pereiti nuo vienos internetinės platformos ar debesijos paslaugos prie kitos ir galimybę perkelti duomenis.
 • Sąžiningą ir inovacijoms palankią verslo aplinką. Komisija atliks tiriamąją analizę, kad išnagrinėtų klausimus, kuriuos per viešas konsultacijas iškėlė tiesiogiai su platformomis bendraujančios įmonės ir tiekėjai. Tarp tiriamųjų klausimų, pvz., susirūpinimas dėl nesąžiningų sąlygų, visų pirma prieigos prie svarbių duomenų bazių, patekimas į rinką ir visuotinis skaidrumo trūkumas. Tuo remdamasi, Komisija iki 2017 m. pavasario nustatys, ar reikia šioje srityje imtis papildomų ES veiksmų.

Būsimoje Europos bendradarbiaujamosios ekonomikos darbotvarkėje Komisija taip pat pateiks rekomendacijų dėl taikomų ES teisės aktų ir rekomendacijas valstybėms narėms.

Pagrindiniai faktai

Be šių naujų iniciatyvų pagal bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, šiandien pateikiamas ir e. prekybos skatinimo Europos Sąjungoje dokumentų rinkinys (žr. pranešimą spaudai).

Šiandieninės priemonės papildo jau pasiūlytas Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvas (žr. pranešimą spaudai), pasiūlymus dėl autorių teisių (žr. pranešimą spaudai) ir skaitmeninių sutarčių (žr. pranešimą spaudai) ir spektro naudojimo koordinavimo sprendimo projektą (žr. pranešimą spaudai). Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją sudaro 16 iniciatyvų – jos turi būti pristatytos iki šių metų pabaigos.

Daugiau informacijos

Interneto platformos ir ES audiovizualinio sektoriaus taisyklės. Klausimai ir atsakymai

Šiandien priimti dokumentai:

Pasiūlymas dėl persvarstytos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos;

Komunikatas dėl internetinių platformų ir bendrosios skaitmeninės rinkos;

Tarnybų darbinis dokumentas dėl internetinių platformų ir bendrosios skaitmeninės rinkos.

Socialiniai tinklai

#DigitalSingleMarket

#AVMSD

#Platforms

IP/16/1873

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar