Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon ajakohastab ELi audiovisuaalteenuste eeskirju ja esitab sihipärase lähenemisviisi veebiplatvormidele

Brüssel, 25. mai 2016

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada ELi audiovisuaalteenuste eeskirju, et luua kõigi osalejate jaoks õiglasem ettevõtluskeskkond, edendada Euroopa päritoluga filme, kaitsta lapsi ja paremini võidelda vihakõne vastu. Kõnealune ettepanek kajastab ka uut lähenemisviisi veebiplatvormidele, võttes arvesse probleeme eri sektorites.

Osana oma digitaalse ühtse turu strateegiast esitas komisjon täna ajakohastatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi. Need audiovisuaalmeediat reguleerinud ühised eeskirjad on taganud kultuurilise mitmekesisuse ja sisu vaba ringluse ELis peaaegu 30 aasta jooksul. Tänapäeval vaatavad vaatajad videosisu lisaks telekanalitele üha enam ka tellitavate videoteenuste (nt Netflix ja MUBI) ja videote jagamise platvormide (nt YouTube, Dailymotion) kaudu. Seepärast soovib komisjon saavutada parema tasakaalu eeskirjade vahel, mis praegu kehtivad tavapäraste ringhäälinguorganisatsioonide, tellitava videoteenuse pakkujate ja videote jagamise platvormide kohta, seda eriti laste kaitsmise seisukohast. Läbivaadatud direktiiviga tõhustatakse Euroopa kultuurilise mitmekesisuse edendamist, tagatakse audiovisuaalvaldkonda reguleerivate asutuste sõltumatus ja suurendatakse ringhäälinguorganisatsioonide paindlikkust seoses reklaamiga.

Kõnealune ettepanek kajastab komisjoni uut lähenemisviisi veebiplatvormidele, nagu internetipõhised kauplemiskohad, otsingumootorid, maksesüsteemid, sotsiaalmeedia, videote ja sisu jagamise saidid. Alates digitaalse ühtse turu strateegia käivitamisest 2015. aasta mais on komisjon põhjalikult analüüsinud nende uute osaliste sotsiaalset ja majanduslikku rolli. Komisjon jõudis täna järeldusele, et kõiki ühetaoliselt käsitlev lähenemisviis ei võimaldanud tarbijatel pakutavaid võimalusi ära kasutada; samuti ei olnud eeskirjad piisavad internetiplatvormide suurest mitmekesisusest tulenevate probleemide lahendamiseks. Seda järeldust aluseks võttes üritab komisjon igas oma pädevusse kuuluvas valdkonnas telekommunikatsioonist autoriõigusteni lahendada mis tahes probleeme kõigi turuosaliste jaoks tulevikukindlal viisil.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Soovin, et internetiplatvormid, audiovisuaal- ja loomesektor oleksid digitaalmajanduse liikumapanevateks jõududeks; tarbetud või aegunud eeskirjad ei tohi nende arengut takistada. Nad vajavad tänapäevasest ja õiglasest õiguskeskkonnast tulenevat kindlust: just seda me täna pakumegi. See ei tähendab, et muudetakse olemasolevaid eeskirju, mis toimivad, näiteks neid, mis on seotud veebiteenuse osutajate vastutusega. See tähendab vajaduse korral ka traditsiooniliste sektorite, nagu ringhääling, vähemat reguleerimist või teatavate kohustuste laiendamist platvormidele ja teistele digitaalsetele osalejatele, et kasutajaid paremini kaitsta ning tagada võrdsed võimalused.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Võib-olla on muutunud viis, kuidas me telerit või videoid vaatame, kuid meie väärtused on jäänud samaks. Uute eeskirjade kohaselt tuleb austada meedia mitmekesisust, audiovisuaalmeediat reguleerivate asutuste sõltumatust ja tagada, et vaenu õhutamisel ei oleks videote jagamise platvormidel kohta. Samuti soovime veebiplatvormide keskkonnas tagada võrdsed võimalused, vastutustundliku käitumise, usaldusväärsuse ja õigluse ning meie tänane teatis seda nägemust kannabki.“

21. sajandi meediaraamistik

Komisjon on hinnanud 2010. aasta 2010. aasta audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ) ning selle põhjal tehti järgmised ettepanekud:

 • Vastutustundlikud videote jagamise platvormid:platvormid, mis haldavad ja märgistavad suurt hulka videoid, peavad kaitsma alaealisi kahjuliku sisu eest (nt pornograafia ja vägivald) ning kõiki kodanikke vaenu õhutamise eest. Üksikasjalikud meetmed hõlmavad vahendeid, millega kasutajad saavad teatada kahjulikust sisust ja seda märgistada, vanuse kontrollimise ja vanemliku kontrolli süsteeme. Et meetmed oleksid tulevikukindlad ja tõhusad, kutsub komisjon kõiki videote jagamise platvorme tegutsema internetti kasutavate alaealiste paremaks kaitsmiseks loodud ühenduse raames eesmärgiga töötada tööstusharu jaos välja tegevusjuhend. Iseregulatsiooni asemel saavad liikmesriikide audiovisuaalvaldkonna reguleerivad asutused volitused eeskirjade jõustamiseks sõltuvalt siseriiklikest õigusaktidest, mis võib viia ka trahvide määramiseni.
 • Audiovisuaalvaldkonna reguleerivate asutuste suurenev roll:direktiiviga tagatakse, et reguleerivad asutused on valitsusest ja tööstusharust täielikult sõltumatud ja saavad anda oma parima selleks, et audiovisuaalmeedia teeniks vaatajate huvisid. Kõigi 28 liikmesriigi audiovisuaalvaldkonna reguleerivaid asutusi hõlmava Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma ülesanded sätestatakse ELi õigusaktides. Töörühm hindab kaasreguleerimise tegevusjuhendeid ning nõustab Euroopa Komisjoni.
 • Rohkem Euroopa loovust:praegu investeerivad Euroopa telesaadete edastajad originaalsisusse umbes 20 % oma tulust ja tellitavate teenuste osutajad alla 1 % oma tulust. Komisjon soovib, et telesaadete edastajad pühendaksid jätkuvalt vähemalt pool eetriajast Euroopa päritoluga teostele ning kohustab tellitavate teenuste osutajaid tagama, et vähemalt 20 % nende filmikataloogist moodustaks Euroopa päritoluga infosisu. Lisaks selgitatakse ettepanekus, et liikmesriigid saavad paluda oma riigis kättesaadavate tellitavate teenuste osutajatel osaleda Euroopa päritoluga teoste rahastamises.
 • Suurem paindlikkus telesaadete edastajate jaoks: vaatajad, keda häirib liigne telereklaam, võivad kasutada veebipõhiseid reklaamivabu pakkumisi, mida kümmekond aastat tagasi veel ei olnud. Audiovisuaalteenuseid reguleerivad läbivaadatud eeskirjad seda ja teisi uusi nähtusi käsitlevadki. Muudetud direktiiv tagab ringhäälinguorganisatsioonide suurema paindlikkuse selles osas, millal reklaame võib näidata – säilitatakse piirang mahus 20 % kogu saateajast kella 7 ja 23 vahel, kuid praeguse 12 minuti asemel tunnis saavad ringhäälinguorganisatsioonid vabamalt kogu päeva lõikes valida, millal reklaami näidata. Lisaks saavad ringhäälinguorganisatsioonid ja tellitava teenuse osutajad rohkem vabadust seoses tootepaigutuse ja sponsorlusega, kui vaatajat sellest teavitatakse.

Nendel erinevatel meetmetel on meediateenuste osutajatele – peamiselt telesaadete edastajatele – eeldatavasti positiivne majanduslik mõju ning need suurendavad nende suutlikkust investeerida audiovisuaalsesse sisusse. See on oluline ELi audiovisuaaltööstuse konkurentsivõime seisukohast.

Veebiplatvormid: Euroopa võimalused ja probleemid

Veebiplatvormidel on oluline roll digitaalse ühtse turu innovatsioonis ja kasvus. Need on põhjalikult muutnud juurdepääsu teabele ning on ostjad ja müüjad paremini ja tulemuslikumalt kokku viinud. Vaja on ELi meetmeid, et luua sobiv keskkond uute veebiplatvormide arendajate ligimeelitamiseks, kinnihoidmiseks ja loomiseks.

Komisjon tutvustas sihipärast põhimõtetele tuginevat lähenemisviisi, mille abil lahendada terve aasta kestnud platvormide hindamise käigus komisjoni avaliku konsultatsiooni raames vastajate poolt tõstatatud probleeme (vt küsimused ja vastused). Komisjon toetab tööstuse ja sidusrühmade ise- ja kaasreguleerimise vallas tehtavaid pingutusi, mille eesmärk on tagada sellise lähenemisviisi paindlikkus ja ajakohasus. Tegevusvaldkonnad on järgmised.

 • Sarnastele digitaalteenustele sarnased eeskirjad:sarnastele digitaalsetele teenustele peavad kehtima samad või sarnased eeskirjad ning võimaluse korral peaks komisjon vähendama olemasoleva määruse kohaldamisala ja ulatust. Komisjon kohaldab neid põhimõtteid ELi telekommunikatsiooni õigusaktide ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi käimasoleval läbivaatamisel, näiteks kaaludes, kas konfidentsiaalsuseeskirjad peaksid kehtima nii internetis sideteenuste pakkujatele kui ka traditsioonilistele telekommunikatsiooniettevõtjatele.
 • Veebiplatvormide kohustus käituda vastutustundlikult: E-kaubanduse direktiiviga kehtestatud olemasolev vahendaja vastutuse kord tuleks säilitada. Konkreetseid probleeme püütakse lahendada sihtotstarbeliste meetmetega, nagu audiovisuaalteenuseid või autoriõigusi reguleerivad eeskirjad (pressiteade)või tööstusharu poolsed suuremad vabatahtlikud jõupingutused.
  Näiteks teeb komisjon aktiivselt koostööd peamiste veebiplatvormidega, et koostada toimimisjuhend veebi vihakõne vastu võitlemiseks ning esitab tulemused lähinädalatel.
 • Usaldusväärsus on kõige alus:piiriülese eeskirjade täitmise tagamise alase koostööga tagatakse, et platvormid täidavad oma kohustusi seoses tarbijate õigustega, näiteks märkides selgelt ära sponsitud otsingutulemused (pressiteade). Lisaks õhutab komisjon tööstusharu tegema vabatahtlikke jõupingutusi, et võidelda selliste nähtuste vastu nagu võltsitud või eksitavad veebihinnangud. Komisjon julgustab internetiplatvorme tunnistama erinevaid turvalise e-identimise vahendeid (eID), mis pakuvad samasugust kindlustunnet nagu nende endi e-identimise süsteemid.
 • Avatud turud andmepõhise majanduse jaoks: 2016. aasta lõpuks kavandatud andmete vaba liikumise algatus hõlbustab andmete vahetamist ja ülekantavust eri internetiplatvormide ja pilvandmetöötlusteenuste vahel.
 • Õiglane ja innovatsioonisõbralik ettevõtluskeskkond: komisjon korraldab andmekogumise küsimustes, mis tõstatati platvormidega vahetult suhtlevate ettevõtjate ja tarnijatega peetud avaliku konsultatsiooni käigus. Siia kuulub näiteks mure ebavõrdsete võimaluste pärast, eelkõige seoses juurdepääsuga olulistele andmebaasidele, turulepääsuga ja läbipaistvuse üldise puudumisega. Selle põhjal otsustab komisjon 2017. aasta kevadeks, kas selles valdkonnas on vaja täiendavaid ELi meetmeid.

Oma tulevases osalustarbimise Euroopa tegevuskavas pakub komisjon juhised kohaldatavate ELi õigusaktide kohta ja annab soovitusi liikmesriikidele.

Taust

Neid digitaalse ühtse turu strateegia raames tehtud uusi algatusi esitletakse täna koos ELis e-kaubanduse ergutamiseks kavandatud paketiga (pressiteade).

Tänasele meetmete paketile järgneb rida algatusi Euroopa tööstuse digitaliseerimiseks (pressiteade), ettepanekud autoriõiguse (pressiteade) ja digitaalsete lepingute kohta (pressiteade) ning raadiospektri koordineerimist käsitleva otsuse eelnõu (pressitede). Digitaalse ühtse turu strateegia hõlmab 16 selle aasta jooksul esitletavat algatust.

Lisateave

Küsimused ja vastused veebiplatvormide ja ELi audiovisuaalteenuste eeskirjade kohta

Täna vastu võetud dokumendid:

ettepanek audiovisuaalmeedia teenuste läbivaadatud direktiivi kohta

teatis veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

komisjoni talituste töödokument veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

Sotsiaalmeedias

(# DigitalSingleMarket)

#AVMSD

#Platforms

IP/16/1873

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar