Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise aktualizovala pravidla EU pro audiovizuální služby a představila cílený přístup k on-line platformám

Brusel 25. května 2016

Evropská komise dnes navrhla aktualizaci pravidel EU pro audiovizuální služby. Účelem návrhu je vytvořit spravedlivější podmínky pro všechny účastníky trhu, podpořit evropské filmy, lépe chránit děti a účinněji bojovat proti verbálním projevům nenávisti. Návrh také odráží nový přístup k on-line platformám zaměřující se na specifické potřeby jednotlivých oblastí.

V rámci své strategie pro jednotný digitální trh dnes Komise představila aktualizovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách. Tato směrnice již téměř 30 let stanoví společná pravidla pro audiovizuální média a zajišťuje kulturní rozmanitost a volný pohyb audiovizuálního obsahu v EU. Lidé dnes sledují videonahrávky nejen prostřednictvím televizního vysílání, ale stále častěji také prostřednictvím služeb videa na vyžádání (jako je například Netflix a MUBI) a platforem pro sdílení videonahrávek (jako je YouTube nebo Dailymotion). Proto chce Komise dosáhnout větší vyváženosti, co se týče pravidel, která se dnes vztahují na tradiční poskytovatele vysílání, poskytovatele služeb videa na vyžádání a platformy pro sdílení videonahrávek, zejména pokud jde o ochranu dětí. Revidovaná směrnice o audiovizuálních službách také posiluje evropskou kulturní rozmanitost, zajišťuje nezávislost regulačních orgánů pro audiovizuální služby a umožňuje poskytovatelům vysílání větší volnost, co se týče reklamy.

Návrh odráží nový přístup Komise k on-line platformám, jako jsou on-line tržiště, vyhledávače, platební systémy, sociální média, stránky pro sdílení videonahrávek a jiného obsahu a další platformy. Od zahájení strategie pro jednotný digitální trh v květnu 2015 provedla Komise komplexní posouzení společenské a hospodářské role těchto nových aktérů. Dospěla k závěru, že „univerzální“ přístup neumožňuje využívání možností současných internetových platforem ze strany spotřebitelů ani řešení problémů, které přináší různorodost těchto platforem. Na základě tohoto přístupu se Komise bude zabývat možnostmi zlepšení ve všech oblastech, od telekomunikací po autorské právo, s cílem řešit jakékoli specifické problémy všech účastníků trhu způsobem udržitelným do budoucna.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Mým přáním je, aby se on-line platformy a audiovizuální a tvůrčí odvětví staly motorem digitální ekonomiky a aby je neomezovala zbytečná pravidla. K tomu je zapotřebí jistota moderního a spravedlivého právního prostředí. A právě tu dnes přinášíme. To znamená, že se nemění stávající pravidla, která fungují, jako jsou pravidla týkající se odpovědnosti poskytovatelů on-line služeb. Rovněž to znamená v nutných případech deregulaci v tradičních odvětvích, jako je televizní vysílání, nebo rozšíření určitých požadavků na platformy a další digitální entity za účelem zlepšení ochrany uživatelů a dosažení spravedlivých podmínek."

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, uvedl: „Způsob, jakým sledujeme televizi nebo video, se změnil, ale naše hodnoty zůstávají stejné. Prostřednictvím těchto nových pravidel podpoříme pluralitu médií a nezávislost regulačních orgánů pro audiovizuální služby a zajistíme, že na platformách pro sdílení videonahrávek nebude žádný prostor pro podněcování k nenávisti. Rovněž chceme v prostředí on-line platforem zajistit rovné podmínky, odpovědné chování, důvěru a spravedlnost. Naši vizi, jak toho dosáhnout, obsahuje naše dnešní sdělení.“

Mediální rámec pro 21. století

Komise provedla hodnocení směrnice o audiovizuálních mediálních službách z roku 2010 a na jeho základě navrhla:

 • Odpovědné platformy pro sdílení videonahrávek: platformy, jež nabízejí velké množství videonahrávek zařazených do kategorií, budou povinny chránit nezletilé před škodlivým obsahem (jako je pornografie či násilí) a všechny občany před obsahem, jenž podněcuje k nenávisti. Navrhovaná opatření zahrnují nástroje, jejichž prostřednictvím mohou uživatelé nahlásit a označit škodlivý obsah, a také ověřování věku a systémy rodičovské kontroly. Aby bylo zajištěno, že tato opatření budou účinná a udržitelná do budoucna, vyzve Komise všechny platformy pro sdílení videonahrávek ke spolupráci prostřednictvím Aliance pro lepší ochranu nezletilých na internetu s cílem vypracovat kodex chování pro subjekty působící v daném odvětví. Nepůjde pouze o interní pravidla – národní regulační orgány pro audiovizuální služby budou mít pravomoc vymáhat jejich dodržování, což může v závislosti na příslušných vnitrostátních právních předpisech vést i k pokutám.
 • Posílení role regulačních orgánů pro audiovizuální služby: směrnice nyní zajišťuje, že regulační orgány jsou skutečně nezávislé na vládách i na audiovizuálním odvětví, a mohou tak nejlépe plnit svoji úlohu, jíž je zajistit provozování audiovizuálních médií v zájmu diváků. Role skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA), kterou tvoří všech 28 národních regulačních orgánů pro audiovizuální služby, bude vymezena v právních předpisech EU. Skupina posoudí koregulační kodexy chování a o výsledku zpraví Evropskou komisi.
 • Více evropské tvorby: v současnosti investují evropské televizní společnosti do původní tvorby přibližně 20 % svých příjmů a poskytovatelé služeb na vyžádání méně než 1 %. Komise chce, aby poskytovatelé televizního vysílání i nadále věnovali alespoň polovinu vysílacího času evropské tvorbě a pro poskytovatele služeb na vyžádání zavede povinnost zajistit ve své nabídce alespoň 20% podíl evropské tvorby. Návrh také jasně stanoví, že členské státy mohou požadovat, aby poskytovatelé nabízející na jejich území služby na vyžádání finančně přispívali na evropskou tvorbu.
 • Větší pružnost pro poskytovatele televizního vysílání: diváci, které v televizi obtěžuje příliš mnoho reklam, mohou dnes na internetu sledovat vysílání bez reklam, což ještě před deseti lety nebylo možné. Revidovaná pravidla pro audiovizuální služby na tuto skutečnost, jakož i na další nové skutečnosti reagují. Revidovaná směrnice dává poskytovatelům vysílání větší volnost, pokud jde o čas vysílání reklam – celkový limit 20 % vysílacího času mezi 7. hodinou ranní a 11. hodinou večerní zůstává zachován, ale namísto současných 12 minut za hodinu se televizní společnosti budou moci o zařazení reklam během dne rozhodovat svobodněji. Poskytovatelé televizního vysílání i pořadů na vyžádání budou mít rovněž větší volnost, pokud jde o reklamní umísťování produktů do pořadů a sponzorství, i nadále však budou povinni o nich diváky informovat.

Očekává se, že tato opatření budou mít pro poskytovatele mediálních služeb – zejména poskytovatele televizního vysílání – pozitivní ekonomické dopady a zvýší jejich možnosti investování do audiovizuálního obsahu. To je důležité pro konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu EU.

On-line platformy: příležitosti a výzvy pro Evropu

On-line platformy hrají klíčovou roli v oblasti inovací a růstu na jednotném digitálním trhu. Přinesly revoluci v přístupu k informacím a lépe a účinněji propojily zájemce o nákup a prodávající. Je zapotřebí přijmout opatření na úrovni EU, aby vzniklo prostředí, jež přitáhne a udrží inovátory on-line platforem a pomůže jim v rozvoji.

Komise v rámci hodnocení on-line platforem, které probíhalo celý rok, uspořádala veřejnou konzultaci. Pro řešení problémů, jež uváděli její respondenti, navrhla cílený přístup založený na dodržování určitých zásad (viz otázky a odpovědi). Komise bude podporovat úsilí všech zúčastněných stran o samoregulaci a koregulaci, aby se zajistilo, že si tento přístup uchová pružnost a aktuálnost. Mezi příslušná opatření patří:

 • Srovnatelná pravidla pro srovnatelné digitální služby: srovnatelné digitální služby by se měly řídit stejnými nebo obdobnými pravidly a Komise by měla tam, kde je to možné, omezit působnost a rozsah stávajících předpisů. Komise tyto zásady uplatní při probíhající revizi předpisů EU v oblasti telekomunikací a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, například při zvažování, zda by se pravidla týkající se důvěrnosti měla vztahovat na tradiční telekomunikační společnosti i na poskytovatele on-line komunikačních služeb.
 • Povinnost odpovědného provozování online platforem: stávající režim odpovědnosti zprostředkovatelů stanovený ve směrnici o elektronickém obchodu by měl být zachován. Specifické problémy budou řešeny prostřednictvím cílených nástrojů, jako jsou pravidla pro audiovizuální služby nebo pravidla v oblasti autorského práva (tisková zpráva), nebo prostřednictvím dobrovolných závazků odvětví.
  Komise například intenzivně spolupracuje s největšími on-line platformami na kodexu pro boj proti verbálním projevům nenávisti na internetu a v nadcházejících týdnech představí výsledky této spolupráce.
 • Důvěra je nutností: přeshraniční spolupráce při prosazování předpisů zajistí plnění povinností ze strany platforem, například v oblasti práv spotřebitelů povinnost jasně označit sponzorované výsledky vyhledávání (tisková zpráva). Komise bude rovněž podporovat provozovatele platforem v dobrovolném úsilí o potírání praktik, jako jsou podvodná nebo klamavá on-line hodnocení. Komise bude vybízet on-line platformy, aby uznávaly různé způsoby bezpečné elektronické identifikace (eID), jež poskytují stejnou úroveň zabezpečení jako jejich vlastní systémy eID.
 • Otevřené trhy pro ekonomiku založenou na datech: iniciativa pro volný tok dat plánovaná na konec roku 2016 usnadní přechod a přenositelnost údajů mezi různými on-line platformami a službami cloud computingu.
 • Spravedlivé podnikatelské prostředí příznivé pro inovace: Komise provede zjišťování údajů o problémech, jež při zmíněné veřejné konzultaci nadnesly podniky a poskytovatelé, kteří přímo jednají s platformami. Patří mezi ně například obavy ohledně nespravedlivých obchodních podmínek, zejména pro přístup k důležitým databázím, ohledně přístupu na trh a ohledně obecného nedostatku transparentnosti. Na tomto základě Komise do jara příštího roku rozhodne, zda jsou v této oblasti zapotřebí další opatření EU.

Ve své nadcházející evropské agendě pro ekonomiku sdílení poskytne Komise rovněž pokyny ohledně použitelných právních předpisů EU a vydá doporučení pro členské státy.

Souvislosti

Zmíněné nové iniciativy v rámci strategie pro jednotný digitální trh jsou dnes prezentovány společně s balíčkem na podporu elektronického obchodu v EU (tisková zpráva).

Dnešní opatření navazují na soubor iniciativ na digitalizaci evropského průmyslu (tisková zpráva), návrhy týkající se autorského práva (tisková zpráva) a digitálních smluv (tisková zpráva) a také na návrh rozhodnutí o koordinaci spektra (tisková zpráva). Strategie pro jednotný digitální trh zahrnuje 16 iniciativ, které mají být představeny do konce tohoto roku.

Bližší informace

Otázky a odpovědi ohledně on-line platforem a pravidel EU pro audiovizuální služby

Dnes přijaté dokumenty:

Návrh revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Sdělení o on-line platformách a jednotném digitálním trhu

Pracovní dokument útvarů Komise o on-line platformách a jednotném digitálním trhu

Sociální média

#DigitalSingleMarket

#AVMSD

#Platforms

IP/16/1873

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar