Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията актуализира правилата на ЕС в областта на аудио-визията и представя целенасочен подход към онлайн платформите

Брюксел, 25 май 2016 r.

Днес Европейската комисия предложи актуализиране на правилата на ЕС в областта на аудио-визията, за да бъдат създадени по-справедливи условия за всички участници в сектора, да се популяризират европейските филми, да се защитават децата и да се вземат по-ефективни мерки във връзка със словото на омразата. Това предложение отразява също така един нов подход към онлайн платформите, отговарящ на предизвикателствата в различни области.

В рамките на своята стратегия за цифров единен пазар днес Комисията представи актуализирана Директива за аудио-визуалните медийни услуги — общите правила, които уреждат работата на аудио-визуалните медии, гарантират културното многообразие и свободното движение на съдържание в ЕС вече почти 30 години. В днешно време зрителите не само гледат видеосъдържание по телевизионни канали, но и все повече ползват услуги за видео по заявка (като Netflix и MUBI) и платформи за споделяне на видеоматериали (като YouTube и Dailymotion). Затова Комисията иска да постигне по-добър баланс на правилата, които в момента са в сила за традиционните излъчващи оператори, доставчици на видео по заявка и платформи за споделяне на видеоматериали, и по-специално когато става дума за защита на децата. Преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги също така засилва популяризирането на културното многообразие в Европа, гарантира независимостта на аудио-визуалните регулаторни органи и дава по-голяма гъвкавост на излъчващите оператори по отношение на рекламите.

Това предложение отразява новия подход на Комисията към онлайн платформите — онлайн места за търговия, търсачки, системи за извършване на плащания, социални медии, сайтове за споделяне на видеоматериали и на друго съдържание. След влизането в действие на стратегията за цифровия единен пазар през май 2015 г. Комисията направи мащабна оценка на социалната и икономическата роля на тези нови участници. Днес тя заключи, че унифицираният подход не е подходящ, за да могат потребителите да се възползват от възможностите и за да могат правилата да отговорят на различните предизвикателства, създавани от силно различаващите се видове онлайн платформи. Основавайки се на този подход, Комисията ще се опита да отговори с авангардни решения на всички конкретни проблеми за всички пазарни участници във всички сектори, в които тя може да действа — като се започне от далекосъобщенията и се стигне до правилата за авторските права.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Бих желал онлайн платформите, аудио-визуалният и творческите сектори да бъдат движеща сила в цифровата икономика, а не да ги обременяваме с ненужни правила. Те се нуждаят от сигурността на една съвременна и справедлива законова среда: именно това предоставяме днес. Това означава да не променяме съществуващите правила, които работят добре, като правилата във връзка с отговорността на доставчиците на онлайн услуги. Това означава също така да дерегулираме, когато това е необходимо, в традиционни сектори като телевизионното и радиоразпръскване, или да разширим обхвата на някои задължения, включвайки в него платформите и други участници от цифровия сектор, за да се подобри защитата на потребителите и да се постигнат еднакви условия на конкуренция“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Начинът, по който гледаме телевизия или видеоматериали, може и да се е променил, но не и нашите ценности. С тези нови правила ние ще подкрепим медийния плурализъм, независимостта на регулаторните органи в областта на аудио-визията и ще гарантираме, че в платформите за споделяне на видеоматериали няма място за подклаждане на омраза. Също така искаме да гарантираме еднакви условия на конкуренция, отговорно поведение, доверие и равноправие, що се отнася до работата на онлайн платформите — в днешното ни съобщение е изразено нашето виждане по този въпрос“.

Медийна рамка за XXI век

Комисията направи оценка на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги от 2010 г. и въз основа на нея предложи:

 • Отговорни платформи за споделяне на видеоматериали: за платформи, които организират и маркират голямо количество видеоматериали, ще трябва да се осигури защита на непълнолетните лица от вредно съдържание (като порнография и насилие), а на гражданите като цяло — от подклаждане на омраза. Сред конкретните мерки са инструменти, даващи възможност на потребителите да маркират вредно съдържание и да докладват за него, системи за проверка на възрастта или за родителски контрол. За да се гарантира, че мерките са авангардни и ефективни, Комисията ще покани всички платформи за споделяне на видеоматериали да работят в рамките на Алианса за по-добра защита на непълнолетните лица в интернет, като целта е да се подготви кодекс за поведение на индустрията. Вместо да бъдат просто саморегулиращи се, националните органи в областта на аудио-визията ще имат правомощията да прилагат правилата, което — в зависимост от националното законодателство — може да доведе и до налагане на глоби.
 • Засилване на ролята на аудио-визуалните регулаторни органи: директивата вече ще гарантира, че регулаторните органи са действително независими от правителствата и индустрията и могат да изпълняват оптимално своята роля: да гарантират, че аудио-визуалните медии работят в интерес на зрителите. Ролята на Групата на европейските регулатори на аудио-визуални медийни услуги (ERGA), включваща всички 28 национални регулаторни органа в областта на аудио-визията, ще бъде определена в законодателството на ЕС. Тази група ще оценява кодексите за поведение във връзка със съвместното регулиране и ще консултира Европейската комисия.
 • Стимулиране на творчеството в Европа: в момента излъчващите телевизионни оператори инвестират около 20 % от приходите си в оригинално съдържание, а доставчиците на услуги по заявка — по-малко от 1 %. Комисията иска излъчващите телевизионни оператори да продължат да отделят най-малко половината от ефирното време за европейски произведения и ще задължи доставчиците на услуги по заявка да гарантират поне 20 % дял на европейско съдържание в каталозите си. В предложението освен това се пояснява, че страните членки могат да изискват достъпните на тяхна територия услуги по заявка да подпомагат финансово европейски произведения.
 • По-голяма гъвкавост на излъчващите телевизионни оператори: Зрителите, които се дразнят от твърде многото телевизионни реклами, могат да превключват на онлайн канали без реклами, които не съществуваха преди едно десетилетие. Преразгледаните правила в областта на аудио-визията отговарят на тази и на други нови реалности. В преразгледаната директива на излъчващите оператори се дава повече гъвкавост по отношение на това кога могат да се излъчват реклами. Общото ограничение — 20 % от ефирното време — се запазва в часовия пояс между 7:00 и 23:00 часа, но вместо по 12 минути на час, както е в момента, излъчващите оператори имат по-голяма свобода да решават по кое време на деня да бъдат показвани реклами. Излъчващите оператори и доставчиците на услуги по заявка също така ще могат по-гъвкаво да използват позиционирането на продукти и спонсорството, като в същото време ще продължат да информират зрителите.

Очаква се всички тези разнообразни мерки да имат положително въздействие върху доставчиците на медийни услуги — предимно ТВ оператори — и да доведат до повишаване на техния капацитет да инвестират в аудио-визуално съдържание. Това е важно за конкурентоспособността на аудио-визуалната индустрия в ЕС.

Онлайн платформи: възможности и предизвикателства за Европа

Онлайн платформите играят ключова роля за иновациите и растежа на цифровия единен пазар. Те промениха из основи достъпа до информация и допринесоха за по-добрата и по-ефективна връзка между купувачи и продавачи. Необходимо е ЕС да предприеме действия, за да бъде създадена подходяща среда за привличане, задържане и растеж на нови и новаторски онлайн платформи.

Комисията очерта целенасочен, основан на принципи подход за справяне с проблемите, отбелязани от респондентите на публичната консултация на Комисията по време на продължилото една година оценяване на платформите (вижте въпросите и отговорите). Комисията ще подкрепи усилията на индустрията и заинтересованите страни за саморегулиране и съвместно регулиране, за да се гарантира запазването на гъвкавостта и актуалността на този подход. Областите на действие са:

 • Сравними правила за сравними цифрови услуги: сравнимите цифрови услуги трябва да следват същите или подобни правила, а когато това е възможно, Комисията трябва да намалява мащаба и обхвата на съществуващото регулиране. Комисията ще прилага тези принципи в текущите преразглеждания на законодателството на ЕС в областта на далекосъобщенията и на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, например когато обмисля дали правилата за поверителност следва да важат за доставчиците на онлайн далекосъобщителни услуги, както и за традиционните далекосъобщителни компании.
 • Задължение за отговорно поведение на онлайн платформите: Съществуващият режим на отговорност, определен в Директивата за електронната търговия, следва да бъде запазен. Отговори на конкретни проблеми ще се търсят чрез целенасочени инструменти, като правила за аудио-визуалния сектор или за авторските права (съобщение за медиите), или по-активни доброволни усилия от страна на индустрията.
  Така например, Комисията работи усилено с големите онлайн платформи по кодекс за поведение във връзка с борбата със словото на омразата и ще представи резултатите през следващите седмици.
 • Доверието е задължително: Сътрудничеството при трансграничното прилагане ще гарантира, че платформите изпълняват задълженията си във връзка с правата на потребителите, например да посочват ясно спонсорираните резултати от търсене (съобщение за медиите). Комисията също така ще насърчи индустрията да засили доброволните усилия за борба с практики като фалшиви или подвеждащи онлайн отзиви. Комисията ще насърчи онлайн платформите да признават различни видове сигурна електронна идентификация (eID), които дават същите гаранции като техните собствени системи за електронна идентификация.
 • Отворени пазари за основана на данни икономика: инициативата за свободно движение на данни, насрочена за края на 2016 г., ще улесни превключването от работата с данни от една онлайн платформа на друга и преносимостта им между тях, както и при компютърните услуги в облак.
 • Равноправна и благоприятна за иновации бизнес среда: Комисията ще събере информация по въпросите, повдигнати в публичната консултация от предприятия и доставчици, които работят директно с платформите. Някои от тях например са свързани с опасения във връзка с несправедливи договорни условия, по-специално що се отнася до достъпа до важни бази данни, пазарния достъп и цялостната липса на прозрачност. Въз основа на това до пролетта на 2017 г. Комисията ще вземе решение дали са необходими допълнителни действия на ЕС в тази област.

В бъдещата европейска програма за икономика на споделянето Комисията също така ще предостави насоки във връзка с приложимото законодателство на ЕС и ще направи препоръки за страните членки.

Контекст

Тези нови инициативи в рамките на стратегията за цифров единен пазар са представени днес заедно с пакет от мерки в подкрепа на електронната търговия в ЕС (съобщение за медиите).

Днешните мерки последваха редица инициативи за цифровизация на европейската индустрия (съобщение за медиите), предложения във връзка с авторските права (съобщение за медиите) и цифровите договори (съобщение за медиите), както и проект за решение за координация по отношение на радиочестотния спектър (съобщение за медиите). В стратегията за цифров единен пазар са включени 16 инициативи, които трябва да бъдат представени до края на тази година.

За повече информация

Въпроси и отговори за онлайн платформите и правилата на ЕС в областта на аудио-визията

Документи, приети днес:

Предложение за преразглеждане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

Съобщение за онлайн платформите и цифровия единен пазар

Работен документ на службите за онлайн платформите и цифровия единен пазар

В социалните медии

#DigitalSingleMarket

#AVMSD

#Platforms

IP/16/1873

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar