Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija razpravlja o osnutku schengenskega ocenjevalnega poročila o Grčiji

Bruselj, 27. januarja 2016

Komisija razpravlja o osnutku schengenskega ocenjevalnega poročila o Grčiji

Kolegij komisarjev se je danes, ob upoštevanju ugotovitev in njihovega pomena, seznanil z osnutkom schengenskega ocenjevalnega poročila o Grčiji in o njem razpravljal. Schengenski ocenjevalni mehanizem, ustanovljen oktobra 2013, predvideva, da skupine strokovnjakov iz držav članic in agencije Frontex pod vodstvom Komisije preverjajo uporabo schengenskih pravil z nadzornimi obiski v določeni državi članici. Osnutek schengenskega ocenjevalnega poročila o Grčiji, ki so ga skupaj pripravili strokovnjaki držav članic in predstavniki Komisije, bo zdaj poslan schengenskemu ocenjevalnemu odboru, ki bo podal svoje mnenje. Komisija bo nato poročilo sprejela z izvedbenim aktom.

Komisar za migracije in notranje zadeve Dimitris Avramopoulos je povedal: „Če želimo ohraniti notranje območje prostega gibanja, moramo bolje upravljati zunanje meje. To pomeni, da bomo schengensko območje rešili le z uporabo schengenskega pravnega reda. Komisija stalno spremlja izvajanje schengenskih pravil v vseh schengenskih državah članicah. Osnutek schengenskega ocenjevalnega poročila o Grčiji obravnava upravljanje zunanje meje med novembrskim ocenjevalnim obiskom strokovnjakov držav članic in Komisije v Grčiji. Poročilo kaže na resne pomanjkljivosti pri upravljanju zunanje meje v Grčiji. Vemo, da si je Grčija medtem začela prizadevati za odpravo pomanjkljivosti in izpolnitev schengenskih pravil. Potrebne so znatne izboljšave, da se zagotovi pravilno sprejemanje, registracija, preselitev in vračanje migrantov ter normalno delovanje schengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah. To je naš končni skupni cilj.“

Osnutek poročila, ki ni javen, temelji na nenapovedanih obiskih grško-turške kopenske meje ter otokov Ios in Samos, ki so potekali od 10. do 13. novembra 2015. Poročilo obravnava prisotnost policije in obalne straže na preverjenih lokacijah, učinkovitost postopkov identifikacije in registracije, varovanje meje na morju ter sodelovanje s sosednjimi državami. Poročilo sicer priznava, da so grški organi pod pritiskom, vendar predvsem ugotavlja, da ni učinkovite identifikacije in registracije nezakonitih migrantov, da se prstni odtisi ne vnašajo sistematično v sistem in da ni sistematičnega preverjanja pristnosti potnih listin ali njihovega preverjanja v ključnih bazah podatkov s področja varnosti, kot so baze podatkov schengenskega informacijskega sistema, Interpola in nacionalne baze podatkov. Na podlagi tega je bilo v osnutku poročila ugotovljeno, da Grčija resno zanemarja svoje obveznosti in da obstajajo resne pomanjkljivosti pri izvajanju nadzora na zunanjih mejah, ki jih morajo grški organi odpraviti.

Schengenski ocenjevalni mehanizem

Schengenska ocenjevanja se opravljajo v državah članicah na podlagi večletnega in letnega ocenjevalnega programa. Taki obiski so lahko napovedani ali nenapovedani.

Po vsakem obisku se pripravi poročilo, ki opredeljuje morebitne pomanjkljivosti in vsebuje priporočila za popravne ukrepe, vključno z rokom za njihovo izvedbo. Priporočila Komisija predloži Svetu v sprejetje. Kot nadaljnji ukrep mora zadevna država članica predložiti akcijski načrt, kako namerava odpraviti opredeljene pomanjkljivosti. Državam članicam se lahko pomaga pri izpolnjevanju priporočil s praktičnimi in/ali finančnimi ukrepi Komisije, agencije Frontex ali drugih organov EU.

V osmem polletnem poročilu o delovanju schengenskega območja z dne 15. decembra 2015 je bilo že napovedano, da bodo glede na rezultate schengenskih ocenjevanj v Grčiji morda priporočeni posebni ukrepi iz členov 19a in 26 Zakonika o schengenskih mejah.

Postopki v primeru izjemnih okoliščin

Če se v schengenskem ocenjevalnem poročilu ugotovi, da ocenjevana država članica „resno zanemarja svoje obveznosti v skladu s schengenskimi pravili“, in če obstajajo „resne pomanjkljivosti pri izvajanju nadzora na zunanjih mejah“, lahko Komisija predloži Svetu v sprejetje priporočila za popravne ukrepe za odpravo kakršnih koli pomanjkljivosti, ugotovljenih med ocenjevanjem. Da se zagotovi skladnost s temi priporočili, lahko Komisija na podlagi člena 19a Zakonika o schengenskih mejah ocenjevani državi članici priporoči, naj sprejme nekatere posebne ukrepe, ki lahko vključujejo napotitev evropskih mejnih patrulj ali predložitev strateškega načrta, kako bo država članica uporabila svoje osebje in opremo za obravnavo pomislekov. Predloge Komisije mora sprejeti odbor držav članic, ki odloča s kvalificirano večino. Ocenjevana država članica mora nato v treh mesecih izvesti popravne ukrepe.

Če po treh mesecih še vedno obstajajo resne pomanjkljivosti in se sprejeti ukrepi niso izkazali kot zadostni za učinkovito odpravo teh pomanjkljivosti, lahko Komisija začne postopek iz člena 26 Zakonika o schengenskih mejah.

V skladu s členom 26 Zakonika o schengenskih mejah lahko Svet, če ukrepi na podlagi člena 19a niso bili učinkoviti, na predlog Komisije priporoči, naj ena ali več držav članic kot zadnjo možnost ponovno uvede nadzor na vseh ali posameznih delih svojih notranjih mej, da se zaščiti skupni interes schengenskega območja. Priporočilo Sveta mora biti sprejeto s kvalificirano večino.

V skladu s členom 26 in v zgoraj opisanih izjemnih okoliščinah se lahko nadzor ponovno uvede za največ šest mesecev. Ta ukrep se lahko večkrat podaljša za dodatnih šest mesecev, vendar lahko traja največ dve leti.

Več informacij

Zakonik o schengenskih mejah

Osmo polletno poročilo o delovanju schengenskega območja (z dne 15. decembra 2015)

Schengenski ocenjevalni in spremljevalni mehanizem

Spletišče Generalnega direktorata za notranje zadeve

IP/16/174

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar