Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Skärpta EU-regler för säkrare och renare bilar

Bryssel den 27 januari 2016

Europeiska kommissionen lägger fram lagstiftningsförslag som försäkrar att biltillverkarna följer alla EU:s säkerhets-, miljö- och produktionsregler.

EU-kommissionen föreslår att man ska göra en ordentlig översyn av EU:s system för typgodkännande. I dag är det de nationella myndigheterna som ensamma intygar att ett fordon uppfyller alla krav för att få släppas ut på marknaden. De kontrollerar också att tillverkarna följer EU-lagstiftningen. Med dagens förslag kommer fordonsprovningen att bli mer oberoende. Man kommer också att i större utsträckning kontrollera bilar som redan finns på marknaden. En ökad europeisk tillsyn kommer att stärka systemet i sin helhet.

Kommissionen höll redan på att se över EU:s system för typgodkännande av motorfordon när avslöjandena om Volkswagen kom. Därefter har den kommit fram till att det behövs en mer långtgående reform för att förhindra nya överträdelser. Dagens förslag till förordning om godkännande av och marknadstillsyn för motorfordon bygger vidare på försöken att införa en tuffare provning av utsläpp (under faktiska körförhållanden).

– På en inre marknad där varor kan röra sig fritt måste alla följa reglerna, säger sysselsättningskommissionär Jyrki Katainen. Avslöjandena om Volkswagen visar att vi måste förbättra systemet som gör det möjligt att släppa ut bilar på marknaden. För att vi ska återfå konsumenternas förtroende för denna viktiga näring måste vi inte bara skärpa reglerna, utan även se till att de faktiskt efterlevs. Det är viktigt att vi återupprättar lika villkor och rättvis konkurrens på marknaden.

– För att den inre marknaden ska fungera måste vi tillämpa befintliga regler inom alla sektorer, även inom bilindustrin, säger industrikommissionär Elżbieta Bieńkowska. Med våra förslag kommer vi att öka fordonsprovningens kvalitet och oberoende och förbättra tillsynen av de bilar som redan finns på marknaden. Detta bygger vidare på våra försök att införa världens strängaste provningsförfaranden för utsläpp, som vi kommer att fortsätta att utveckla och se över så att vi verkligen har de hårdaste utsläppsgränserna.

Det nuvarande systemet för typgodkännande grundar sig på ömsesidigt förtroende: när en bil har godkänts i ett EU-land får den röra sig fritt i hela EU. Det är EU som fastställer den rättsliga ramen, men det är de nationella myndigheterna som ensamma ansvarar för att kontrollera att biltillverkarna uppfyller kraven. I förslaget till förordning om godkännande av och marknadstillsyn för motorfordon håller man fast vid principen om ömsesidigt erkännande, som är kärnan i EU:s inre marknad, men försöker komma till rätta med nuvarande brister i systemet.

Förordning ska bidra till tre mål:

  • Stärka oberoendet hos och höja kvaliteten på den provning som gör att en bil kan släppas ut på marknaden. De flesta medlemsstaterna utser tekniska tjänster som biltillverkarna betalar direkt för provning och kontroll att fordonet uppfyller kraven för EU-typgodkännande. Kommissionen föreslår att man ska ändra ersättningssystemet för att undvika ekonomiska band mellan de tekniska tjänsterna och tillverkarna, vilket skulle kunna leda till intressekonflikter och äventyra oberoendet vid provning. Förslaget innehåller också strängare prestationskriterier för dessa tekniska tjänster. Vidare ska de inspekteras regelbundet och på ett oberoende sätt för att erhålla och behålla sin utnämning. De nationella typgodkännandemyndigheterna ska genomgå inbördes utvärdering för att man ska försäkra sig om att reglerna tillämpas konsekvent i hela EU.
  • Införa ett effektivt system för marknadstillsyn som kontrollerar att bilar som redan finns på marknaden efterlever kraven. Medan de nuvarande reglerna huvudsakligen rör förhandskontrollerna, kommer medlemsstaterna och kommissionen i framtiden att utföra stickprovskontroller av fordon som redan finns på marknaden. Detta kommer att göra det möjligt att upptäcka eventuella överträdelser i ett tidigt skede och se till att man omedelbart vidtar kraftfulla åtgärder mot fordon som inte uppfyller kraven eller utgör en allvarlig säkerhetsrisk eller kan skada miljön. Alla medlemsstater bör kunna vidta skyddsåtgärder mot fordon på deras territorium utan att behöva vänta på att den myndighet som utfärdat typgodkännandet vidtar åtgärder. Medlemsstaterna måste regelbundet se över hur marknadstillsynen fungerar och offentliggöra resultaten.
  • Stärka system för typgodkännande med ökad europeisk tillsyn. Kommissionen kommer att ha befogenhet att upphäva, begränsa eller återkalla utnämningen av tekniska tjänster som inte håller måttet och slarvar med tillämpningen av reglerna. I framtiden kommer kommissionen att kunna kontrollera en provning i efterhand (via Gemensamma forskningscentret) och vid behov återkalla fordon. Genom att kommissionen nu får tillåtelse att påföra straffavgifter, kommer förslaget att avskräcka tillverkarna och de tekniska tjänsterna från att släppa ut fordon som inte följer kraven på marknaden. Kommissionen kommer också att leda ett forum som ska utveckla gemensamma kontrollstrategier tillsammans med medlemsstaterna och anordna gemensamma inspektioner av de tekniska tjänsterna och inbördes utvärdering av typgodkännandemyndigheterna.

Kommissionens förslag innebär att man behåller och stärker det nuvarande förbudet mot manipulationsanordningar. De nationella myndigheterna är skyldiga att fortlöpande övervaka tillämpningen av detta förbud och se till att det efterlevs. Enligt förslaget till förordning måste tillverkaren ge tillgång till bilens programvaruprotokoll. Denna åtgärd kompletterar kontrollerna av utsläpp under faktiska körförhållanden. Det innebär att det blir svårt att kringgå utsläppskraven och att tillverkarna blir skyldiga att redovisa sin strategi för utsläppsbegränsningar, precis som i USA.

Nästa steg

Kommissionen kommer nu att lämna in förslaget till förordning till Europaparlamentet och rådet för antagande. När förordningen antas blir den direkt tillämplig. Den upphäver och ersätter direktiv 2007/46/EG (ramdirektivet).

Vill du veta mer?

Frågor och svar:

Förslag till förordning om godkännande av och marknadstillsyn för motorfordon, provning av utsläpp vid verklig körning

Förslag till förordning om godkännande av och marknadstillsyn för motorfordon

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – konsekvensbedömning

Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

 

 

 

IP/16/167

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar