Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija poostrila pravila za varnejše in čistejše avtomobile

Bruselj, 27. januarja 2016

Evropska komisija je predstavila zakonodajne predloge za zagotovitev, da bodo proizvajalci avtomobilov dosledno upoštevali vse varnostne, okoljske in proizvodne zahteve EU.

Evropska komisija predlaga korenito preoblikovanje homologacijskega okvira EU. V skladu z veljavnimi pravili so za potrjevanje, da vozilo izpolnjuje vse zahteve za dajanje na trg, in za preverjanje, ali proizvajalci upoštevajo ustrezno zakonodajo EU, pristojni izključno nacionalni organi. Z današnjimi predlogi bo preskušanje vozil postalo bolj neodvisno, več pa bo tudi nadzora nad avtomobili, ki so že v prometu. Z več nadzora na evropski ravni se bo okrepil celotni sistem.

Komisija je že pred razkritji v zvezi s Volkswagnovimi vozili pregledovala homologacijski okvir EU za motorna vozila. Medtem je ugotovila, da je za preprečitev ponovnih primerov neskladnosti potrebna daljnosežnejša reforma. Današnji predlog uredbe o homologaciji in tržnem nadzoru motornih vozil dopolnjuje prizadevanja za uvedbo zanesljivejšega preskušanja emisij (preskušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo).

Podpredsednik za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen je povedal: „Na enotnem trgu, za katerega je značilen prost pretok blaga, se morajo vsi držati pravil.Razkritja v zvezi s Volkswagnovimi vozili so pokazala, da je sistem, ki omogoča dajanje avtomobilov na trg, treba dodatno izboljšati.Za ponovno pridobitev zaupanja potrošnikov v tem pomembnem gospodarskem sektorju je treba poostriti pravila in hkrati zagotoviti, da se dejansko upoštevajo.Treba je vzpostaviti enake pogoje in pošteno konkurenco na trgu.“

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska pa je dodala: „Za enotni trg je potrebno dosledno izvajanje zakonodaje v vseh gospodarskih sektorjih, vključno z avtomobilsko industrijo.Z današnjimi predlogi bomo povečali kakovost in neodvisnost preskušanja vozil ter izboljšali nadzor nad avtomobili, ki so že v prometu.To dopolnjuje naša prizadevanja za uvedbo najzanesljivejših postopkov preskušanja emisij na svetu, ki jih bomo še naprej izboljševali in pregledovali, da bi zagotovili dejansko spoštovanje najstrožjih mejnih vrednosti emisij.“

Sedanji homologacijski sistem temelji na medsebojnem zaupanju: ko je avtomobil potrjen v eni državi članici, lahko prosto kroži po vsej EU. EU določa pravni okvir, za preverjanje skladnosti proizvajalcev avtomobilov pa so v celoti odgovorni nacionalni organi. Osnutek uredbe o homologaciji in tržnem nadzoru motornih vozil ohranja načelo vzajemnega priznavanja, ki je temelj enotnega trga EU, vendar si hkrati prizadeva odpraviti pomanjkljivosti v sistemu.

Predlog uredbe bo pomagal doseči tri cilje:

  • Okrepitev neodvisnosti in kakovosti preskušanja, ki je pogoj za dajanje avtomobilov na trg: Večina držav članic za preskušanje in preverjanje skladnosti vozil z zahtevami EU-homologacije imenuje tehnične službe, ki jih neposredno plačujejo proizvajalci avtomobilov. Komisija predlaga spremembo plačnega sistema, da bi se izognili finančnim povezavam med tehničnimi službami in proizvajalci, ki bi lahko privedle do navzkrižij interesov in ogrozile neodvisnost preskušanja. Predlog določa tudi strožja merila uspešnosti za tehnične službe, ki bi jih bilo treba za imenovanje ali ohranitev imenovanja redno in neodvisno revidirati. Nacionalni homologacijski organi se bodo pregledovali z medsebojnimi strokovnimi pregledi za zagotovitev doslednega uvajanja in izvajanja ustreznih pravil po vsej EU.
  • Uvedba učinkovitega sistema za nadzor trga za preverjanje skladnosti avtomobilov, ki so že v prometu: Medtem ko sedanja pravila obravnavajo zlasti predhodno preverjanje, bodo v prihodnosti države članice in Komisija izvajale naključne preglede vozil, ki so že na trgu. To bo omogočilo zgodnje odkrivanje neskladnosti ter zagotavljanje takojšnjih in zanesljivih popravnih ukrepov za vozila, pri katerih se ugotovi neskladnost in/ali resno varnostno tveganje ali škoda za okolje. Vse države članice bi morale imeti možnost, da sprejmejo zaščitne ukrepe proti neskladnim vozilom na svojem ozemlju, ne da bi jim bilo treba čakati na ukrepanje organa, ki je izdal homologacijo. Države članice bodo morale redno pregledovati delovanje svojih dejavnosti nadzora trga in rezultate javno objavljati.
  • Okrepitev homologacijskega sistema z več nadzora na evropski ravni: Komisija bo pooblaščena, da začasno odvzame, omeji ali prekliče imenovanje tehnične službe, ki ni dovolj uspešna in je preveč popustljiva pri uporabi pravil. Lahko bo izvedla naknadno preverjanje (prek Skupnega raziskovalnega središča) in po potrebi sprožila odpoklic. Predlog Komisiji omogoča, da naloži finančne kazni, kar naj bi proizvajalce in tehnične službe odvrnilo od dopuščanja, da se na trg dajejo neskladna vozila. Komisija bo prav tako predsedovala forumu za izvrševanje, v okviru katerega se bodo ob sodelovanju z državami članicami razvile skupne strategije za preverjanje skladnosti ter organizirali skupne revizije tehničnih služb in medsebojni strokovni pregledi homologacijskih organov.

Predlog Komisije ohranja trenutno prepoved odklopnih naprav, ki jo morajo nacionalni organi nadzorovati in uveljavljati, vendar gre še korak dlje. V skladu z osnutkom uredbe bo proizvajalec moral zagotoviti dostop do protokolov programske opreme v avtomobilu. Ta ukrep dopolnjuje sveženj o dejanskih emisijah, ki nastajajo med vožnjo, kar bo zelo otežilo izogibanje zahtevam glede emisij, vključuje pa tudi obveznost proizvajalcev, da razkrijejo svojo strategijo zmanjšanja emisij, kot na primer v ZDA.

Naslednji koraki

Osnutek uredbe bo zdaj predložen v sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu. Po sprejetju se bo uredba začela neposredno uporabljati. Razveljavila in nadomestila bo Direktivo 2007/46/ES („okvirna direktiva“).

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Predlog uredbe o homologaciji in tržnem nadzoru motornih vozil, preskušanje dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo

Predlog uredbe o homologaciji in tržnem nadzoru motornih vozil

Delovni dokument služb Komisije: Ocena učinka

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

IP/16/167

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar