Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Europese Commissie scherpt de regels voor veiligere en schonere auto's aan

Brussel, 27 januari 2016

De Europese Commissie heeft wetgevingsvoorstellen ingediend om ervoor te zorgen dat autofabrikanten zich strikt houden aan alle veiligheids-, milieu- en productievoorschriften van de EU.

De Commissie stelt een aanzienlijke hervorming van het EU-typegoedkeuringskader voor. Volgens de huidige regels zijn de nationale autoriteiten als enige verantwoordelijk voor de controle of een voertuig aan alle voorschriften voor het in de handel brengen voldoet, en of fabrikanten zich aan de EU-wetgeving houden. In de voorstellen van vandaag wordt het testen van voertuigen onafhankelijker en zal er meer toezicht plaatsvinden op auto's die reeds in het verkeer zijn gebracht. Door breder Europees toezicht wordt het systeem als geheel sterker.

De Commissie was al vóór de onthullingen omtrent Volkswagen bezig met een herziening van het EU-typegoedkeuringskader voor motorvoertuigen. Inmiddels heeft zij geconcludeerd dat er een ingrijpendere hervorming nodig is om ervoor te zorgen dat dergelijke gevallen van niet-naleving in het vervolg niet meer mogelijk zijn. Het voorstel van vandaag voor een verordening betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen vormt een aanvulling op de inspanningen die zijn geleverd voor robuustere procedures voor het testen van emissies (testen van emissies onder werkelijke rijomstandigheden).

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei in een reactie: "In een eengemaakte markt met vrij verkeer van goederen moet iedereen zich aan de regels houden. De onthullingen omtrent Volkswagen hebben benadrukt dat er verdere verbeteringen nodig zijn van het systeem voor het in de handel brengen van auto's. Om het vertrouwen van de consument in deze belangrijke sector te herstellen, moeten wij de regels aanscherpen, maar er ook voor zorgen dat die regels ook daadwerkelijk worden nageleefd. Het is uitermate belangrijk dat wij opnieuw zorgen voor een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie op de markt."

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, verantwoordelijk voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, zei hierover: "De eengemaakte markt vereist strenge handhaving in alle sectoren, ook in de autosector. Met de voorstellen die wij vandaag doen, verhogen wij de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de voertuigtests en verbeteren wij het toezicht op de auto's die reeds in het verkeer zijn gebracht. De voorstellen vormen een aanvulling op de inspanningen die wij reeds hebben geleverd voor de invoering van de meest robuuste testprocedures voor emissies ter wereld, die wij zullen blijven verfijnen en herzien om te garanderen dat ook daadwerkelijk aan de strengste emissienormen wordt voldaan."

Het huidige typegoedkeuringsstelsel is gebaseerd op wederzijds vertrouwen: een auto die in één lidstaat is gecertificeerd kan in de hele EU worden gebruikt. Hoewel de EU het wetgevingskader vaststelt, dragen de nationale autoriteiten de volledige verantwoordelijkheid voor de nalevingscontrole van autofabrikanten. In de ontwerpverordening betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen blijft het beginsel van wederzijdse erkenning, dat de kern van de eengemaakte markt in de EU vormt, gehandhaafd, maar wordt getracht de tekortkomingen van het huidige systeem te corrigeren.

Het voorstel voor een verordening zal bijdragen aan het vervullen van de volgende drie doelstellingen:

  • Versterking van de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de tests voor het in de handel brengen van een auto: in de meerderheid van de lidstaten worden technische diensten aangewezen die rechtstreeks door autofabrikanten worden betaald voor de tests en keuringen van het voertuig ten aanzien van naleving van de EU-typegoedkeuringsvoorschriften. De Commissie stelt voor om het betalingssysteem aan te passen om financiële verbanden tussen technische diensten en fabrikanten te vermijden, aangezien die zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling en de onafhankelijkheid van de tests in het gedrang zouden kunnen brengen. Het voorstel voorziet ook in strengere prestatiecriteria voor die technische diensten, die regelmatig en onafhankelijk zullen moeten worden gecontroleerd voor het verkrijgen en behouden van een aanwijzing. De nationale typegoedkeuringsinstanties worden onderworpen aan intercollegiale toetsing om ervoor te zorgen dat de betrokken regels in de gehele EU strikt worden toegepast en gehandhaafd.
  • Invoering van een doeltreffend markttoezichtsysteem voor de conformiteitscontrole van auto's die reeds in het verkeer zijn gebracht: hoewel de huidige regels voornamelijk betrekking hebben op controles vooraf, zullen de lidstaten en de Commissie in de toekomst steekproefsgewijze controles verrichten van voertuigen die reeds in de handel zijn gebracht. Zo kunnen mogelijke gevallen van non-conformiteit in een vroeg stadium worden opgespoord en kan worden gezorgd voor onmiddellijke en robuuste corrigerende maatregelen tegen voertuigen die non-conform blijken te zij en/of een ernstig veiligheidsrisico of schade voor het milieu inhouden. Alle lidstaten zouden beschermende maatregelen moeten kunnen nemen tegen non-conforme voertuigen op hun grondgebied, zonder daarbij te moeten wachten op actie van de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend. De lidstaten zullen de werking van hun markttoezichtactiviteiten regelmatig moeten evalueren, en de resultaten daarvan openbaar maken.
  • Versterking van het typegoedkeuringsstelsel met meer toezicht op Europees niveau: de Commissie krijgt de bevoegdheid om de aanwijzing van technische diensten op te schorten, te beperken of in te trekken, wanneer die diensten niet naar behoren functioneren of de regels niet strikt genoeg toepassen. In de toekomst zal de Commissie nalevingscontroles achteraf kunnen uitvoeren (via haar Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek) en waar nodig voertuigen terug kunnen roepen. In de ontwerpverordening wordt de Commissie de bevoegdheid verleend om financiële sancties op te leggen, die fabrikanten en technische diensten ervan zullen weerhouden non-conforme voertuigen in de handel te brengen. De Commissie zal tevens optreden als voorzitter van een forum inzake handhaving, dat samen met de lidstaten gemeenschappelijke strategieën voor nalevingscontroles zal ontwikkelen en gezamenlijke audits van technische diensten en intercollegiale toetsing van typegoedkeuringsinstanties zal organiseren.

In het voorstel van de Commissie wordt het huidige verbod op manipulatie-instrumenten gehandhaafd, dat de nationale autoriteiten verplicht moeten controleren en handhaven, maar wordt nog een verdere stap genomen. Volgens de ontwerpverordening moet de fabrikant toegang verlenen tot de softwareprotocollen van zijn voertuigen. Deze maatregel is een aanvulling op het pakket voor emissietests onder werkelijke rijomstandigheden, waarmee het zeer moeilijk zal worden om de emissievoorschriften te omzeilen, en dat fabrikanten zal verplichten hun emissiereductiestrategieën kenbaar te maken, zoals in de VS het geval is.

Volgende stappen

De ontwerpverordening wordt nu voor goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Na goedkeuring is de verordening direct van toepassing. De verordening zal leiden tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (de "kaderrichtlijn").

Meer informatie

Vraag en antwoord: voorstel voor een verordening inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en het testen van emissies onder werkelijke rijomstandigheden

Voorstel voor een verordening inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Effectbeoordeling

Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf 


 

 

IP/16/167

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar