Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija pastiprina noteikumu prasības, lai uzlabotu automobiļu drošību un nekaitīgumu videi

Briselē, 2016. gada 27. janvārī

Eiropas Komisija iesniegusi tiesību aktu priekšlikumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka automobiļu ražotāji stingri ievēro visas ES prasības drošības, vides aizsardzības un ražošanas jomā.

Komisija ierosina vērienīgi pārstrādāt tā dēvēto "ES tipa" apstiprināšanas tiesisko regulējumu. Saskaņā ar patlaban spēkā esošajiem noteikumiem valstu iestādes vienīgās atbild par sertificēšanu, ar ko apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst visām prasībām tā laišanai tirgū, un uzrauga ražotāju atbilstību attiecīgo ES tiesību aktu prasībām. Šodien iesniegtie priekšlikumi transportlīdzekļu testēšanu padarīs neatkarīgāku un pastiprinās apritē jau nonākušo automobiļu uzraudzību. Labāka pārraudzība Eiropas līmenī nostiprinās sistēmu kopumā.

 

Komisija, jau pirms gaismā nāca fakti par Volkswagen rīcību, bija uzsākusi ES tipa apstiprināšanas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. Kopš tā laika Komisija secinājusi, ka, lai novērstu pārkāpumu atkārtošanos, ir vajadzīgas tālejošākas reformas. Šodien klajā laistais regulas priekšlikums par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību papildina centienus ieviest stingrākus emisiju testus (emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos).

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kura pārziņā ir darbvietas, izaugsme, investīcijas un konkurētspēja, teica: "Vienotajā tirgū, kurā ir brīva preču aprite, visiem jāievēro spēles noteikumi. Volkswagen gadījums ir atklājis, ka sistēmā, ar ko atļauj automobiļu laišanu tirgū, nepieciešami uzlabojumi. Lai atgūtu klientu uzticību šai svarīgajai nozarei, noteikumi ne tikai jāpadara stingrāki, bet arī jānodrošina to faktiska izpilde. Ir ļoti svarīgi atjaunot vienādus nosacījumus un godīgu konkurenci tirgū."

Par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU atbildīgā Komisijas locekle Elžbeta Beņkovska sacīja: "Vienotajā tirgū vajadzīga strikta noteikumu izpilde visās nozarēs, arī automobiļu rūpniecībā. Šodien iesniegtie priekšlikumi uzlabos transportlīdzekļu testēšanas kvalitāti un neatkarīgumu un apritē jau nonākušo automobiļu uzraudzību. Tie papildina mūsu centienus ieviest pasaulē stingrāko emisiju testēšanas procedūru, kura tiks pastāvīgi pilnveidota un pārskatīta, lai nodrošinātu visstriktāko emisiju robežvērtību faktisku ievērošanu."

Pašreizējās tipa apstiprināšanas sistēmas pamatā ir savstarpēja uzticēšanās: ja automobilis ir sertificēts vienā dalībvalstī, tas var brīvi pārvietoties visā ES. ES nosaka tiesisko regulējumu, savukārt valstu iestādes pilnībā atbild par automobiļu ražotāju atbilstības pārbaudi. Regulas projekts par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību saglabā savstarpējas atzīšanas principu, kas ir ES vienotā tirgus balsts, bet tiecas novērst sistēmas pašreizējos trūkumus.

Regulas priekšlikums palīdzēs īstenot trīs mērķus:

  • nostiprināt testēšanas neatkarīgumu un uzlabot tās kvalitāti, pirms tiek dota atļauja automobili laist tirgū. Lielākā daļa dalībvalstu pilnvaro tehniskos dienestus, kuriem automobiļu ražotāji nepastarpināti maksā par testēšanu un pārbaudēm, kas apliecina automobiļa atbilstību ES tipa apstiprināšanas prasībām. Komisija ierosina pārveidot samaksas sistēmu, lai izvairītos no finansiālām saiknēm starp tehniskajiem dienestiem un ražotājiem, kuras varētu izraisīt interešu konfliktus un apdraudēt testēšanas neatkarīgumu. Priekšlikumā paredzēti arī stingrāki šo tehnisko dienestu darbības kritēriji un tas, ka neatkarīgiem revidentiem būtu jāveic regulāras šo dienestu revīzijas, kas ir priekšnoteikums to pilnvarojuma iegūšanai un saglabāšanai. Lai nodrošinātu attiecīgo noteikumu precīzu īstenošanu un izpildi visā ES, tiks veikta valstu tipa apstiprinātāju iestāžu salīdzinoša izvērtēšana;
  • ieviest efektīvu tirgus uzraudzības sistēmu, ar ko kontrolē apritē jau nonākušo automobiļu atbilstību. Patlaban noteikumos paredzētas galvenokārt iepriekšējas pārbaudes, savukārt nākotnē dalībvalstis un Komisija veiks izlases veida pārbaudes transportlīdzekļiem, kuri jau ir tirgū. Tās dos iespēju jau agrīnā posmā konstatēt neatbilstību un nekavējoties veikt stingrus korektīvus pasākumus, ja tiks konstatēts, ka transportlīdzekļi neatbilst prasībām un/vai nopietni apdraud drošību vai kaitē videi. Visām dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai savā teritorijā veikt aizsardzības pasākumus pret neatbilstīgiem transportlīdzekļiem, negaidot, kamēr rīkosies iestāde, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu. Dalībvalstīm būs regulāri jāpārskata savu tirgus uzraudzības darbību norise un jāpublicē rezultāti;
  • papildināt tipa apstiprināšanas sistēmu, ieviešot plašāku pārraudzību Eiropas līmenī. Komisijai būs tiesības apturēt, ierobežot vai anulēt pilnvarojumu tehniskajiem dienestiem, kuri nestrādā pietiekami kvalitatīvi un pārāk pavirši piemēro noteikumus. Nākotnē Komisijai būs iespēja (ar Kopīgā pētniecības centra palīdzību) veikt retrospektīvus pārbaudes testus un vajadzības gadījumā uzsākt transportlīdzekļu atsaukšanu. Ļaujot Komisijai piemērot finansiālas sankcijas, priekšlikums atturēs ražotājus un tehniskos dienestus no neatbilstīgu transportlīdzekļu laišanas tirgū. Komisija arī vadīs izpildes forumu, kas kopā ar dalībvalstīm izstrādās vienotu atbilstības pārbaudes stratēģiju un organizēs kopīgas tehnisko dienestu revīzijas un tipa apstiprinātāju iestāžu salīdzinošu izvērtēšanu.

Komisijas priekšlikums patur spēkā pārveidošanas ierīču pašreizējo aizliegumu, kura uzraudzība un izpilde ir valstu iestāžu pastāvīgs pienākums, un iet vēl vienu soli uz priekšu. Saskaņā ar regulas projektu ražotāja pienākums būs nodrošināt piekļuvi automobiļu lietojumprogrammu protokoliem. Šis pasākums papildina tiesību aktu kopumu par emisijām reālos braukšanas apstākļos, kurš ļoti sarežģīs iespēju apiet emisiju prasības un ietvers pienākumu ražotājiem publiskot emisiju samazināšanas stratēģiju, kā tas jau notiek ASV.

Nākamie posmi

Regulas projektu tagad nosūtīs Eiropas Parlamentam un Padomei pieņemšanai. Pēc pieņemšanas regula kļūs tieši piemērojama. Tā atcels un aizstās Direktīvu 2007/46/EK ("pamatdirektīva").

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes: Regulas priekšlikums par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, emisiju testēšana reālos braukšanas apstākļos

Regulas priekšlikums par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

Komisijas dienestu darba dokuments: Ietekmes novērtējums

IP/16/167

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar