Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija griežtina taisykles, kad automobiliai būtų saugesni ir ekologiškesni

Briuselis, 2016 m. sausio 27 d.

Anonsas. Europos Komisija pateikė teisės aktų pasiūlymus, kuriais būtų užtikrinta, kad automobilių gamintojai griežtai laikytųsi visų ES saugos, aplinkos ir gamybos reikalavimų.

Komisija siūlo iš esmės pertvarkyti vadinamąją ES tipo patvirtinimo sistemą. Pagal šiuo metu galiojančias taisykles už patvirtinimą, kad transporto priemonė atitinka visus pateikimo rinkai reikalavimus, ir už kontrolę, kaip gamintojai laikosi ES teisės aktų, atsakingos tik nacionalinės valdžios institucijos. Šiandien pateiktais pasiūlymais bus užtikrinta, kad transporto priemonių bandymai taptų labiau nepriklausomi, o jau apyvartoje esantys automobiliai bus prižiūrimi atidžiau. Geresnė europinė priežiūra sustiprins visą sistemą.

Komisija jau vykdė motorinių transporto priemonių ES tipo patvirtinimo sistemos peržiūrą iki informacijos apie bendrovę „Volkswagen“ atskleidimo. Nuo to laiko ji padarė išvadą, jog būtina platesnio masto reforma, kad teisės aktų nesilaikymo atvejai nesikartotų. Šiandien teikiamas reglamento dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros pasiūlymas papildo pastangas nustatyti griežtesnius išmetamųjų teršalų kiekio bandymus (įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymus).

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Bendrojoje rinkoje, kurioje prekės keliauja laisvai, laikytis taisyklių privalo kiekvienas. „Volkswagen“ atskleista informacija parodė, kad sistemą, leidžiančią pateikti automobilius rinkai, dar reikia tobulinti. Kad atgautume klientų pasitikėjimą šiame svarbiame sektoriuje, turime ne tik sugriežtinti taisykles, bet ir užtikrinti, kad jų būtų veiksmingai laikomasi. Būtina rinkoje atkurti vienodas veiklos sąlygas ir sąžiningą konkurenciją.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Bendrojoje rinkoje taisyklės turi būti griežtai vykdomos visuose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. Šiandien pateiktais pasiūlymais pagerinsime transporto priemonių bandymų kokybę, nepriklausomumą ir jau esančių apyvartoje automobilių priežiūrą. Tai papildo mūsų pastangas nustatyti pasaulyje griežčiausias išmetamųjų teršalų kiekio bandymų procedūras, kurias toliau tobulinsime ir persvarstysime, siekdami užtikrinti, kad griežčiausių išmetamųjų teršalų ribų būtų iš tiesų paisoma.“

Dabartinė tipo patvirtinimo sistema yra grindžiama tarpusavio pasitikėjimu – vienoje valstybėje narėje patvirtintas automobilis gali laisvai judėti visoje ES. ES nustato teisinę sistemą, tačiau visa atsakomybė už tikrinimą, ar automobilių gamintojai laikosi reikalavimų, tenka nacionalinėms valdžios institucijoms. Reglamento dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros projekte tarpusavio pripažinimo principas, kuris yra ES bendrosios rinkos pagrindas, yra išlaikomas, tačiau siekiama pašalinti sistemos trūkumus.

Siūlomas reglamentas padės pasiekti tris pagrindinius tikslus:

  • stiprinti bandymų, kuriais remiantis leidžiama automobilį pateikti rinkai, nepriklausomumą ir gerinti jų kokybę. Dauguma valstybių narių paskiria technines tarnybas, kurioms už transporto priemonės atitikties ES tipo patvirtinimo reikalavimams bandymus ir tikrinimą tiesiogiai sumoka automobilių gamintojai. Komisija siūlo pakeisti atlyginimo sistemą, kad būtų išvengta techninių tarnybų ir gamintojų finansinių sąsajų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktų ir pavojus bandymų nepriklausomumui. Pasiūlyme taip pat numatyti griežtesni šių techninių tarnybų, kurios turi būti reguliariai tikrinamos nepriklausomų auditorių, kad būtų paskirtos ir šį paskyrimą išlaikytų, veiklos kriterijai. Siekiant užtikrinti, kad atitinkamos taisyklės būtų griežtai įgyvendinamos ir vykdomos visoje ES, bus atliekamas nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų tarpusavio vertinimas;
  • įdiegti veiksmingą rinkos priežiūros sistemą,, kad būtų kontroliuojama jau esančių apyvartoje automobilių atitiktis reikalavimams. Dabartinės taisyklės visų pirma yra susijusios su ex ante kontrole, tačiau ateityje valstybės narės ir Komisija atliks jau esančių rinkoje transporto priemonių patikras vietoje. Taip bus galima ankstyvu etapu nustatyti reikalavimų nesilaikymą ir užtikrinti, kad būtų skubiai imtasi ryžtingų taisomųjų veiksmų dėl transporto priemonių, kurios, kaip nustatyta, neatitinka reikalavimų ir (arba) kelia rimtą pavojų saugai arba daro žalą aplinkai. Visoms valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė imtis apsaugos priemonių dėl jų teritorijoje esančių reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, nelaukiant, kol veiksmų imsis tipą patvirtinusi institucija. Valstybės narės turės reguliariai tikrinti, kaip veikia jų vykdoma rinkos priežiūra, ir rezultatus skelbti viešai;
  • stiprinti tipo patvirtinimo sistemą, numatant platesnio masto europinę priežiūrą. Komisija turės įgaliojimus sustabdyti, apriboti ar panaikinti techninių tarnybų, kurios veikia nepakankamai gerai ir nepakankamai griežtai taiko taisykles, paskyrimą. Ateityje Komisija galės atlikti ex post tikrinamuosius bandymus (per savo Jungtinį tyrimų centrą) ir prireikus inicijuoti atšaukimą. Komisijai suteikus įgaliojimus taikyti finansines nuobaudas, pasiūlymu bus užtikrinama, kad gamintojai ir techninės tarnybos neleistų reikalavimų neatitinkančioms transporto priemonėms patekti į rinką. Komisija taip pat pirmininkaus vykdymo užtikrinimo forumui, kuriame su valstybėmis narėmis bus parengtos bendros atitikties reikalavimams patikros strategijos, ir organizuos bendrus techninių tarnybų auditus ir tipo patvirtinimo institucijų tarpusavio vertinimus.

Komisijos pasiūlyme išlaikomas dabar galiojantis draudimas naudoti išderinimo įtaisus, kurio laikymąsi nuolat kontroliuoti ir užtikrinti įpareigotos nacionalinės valdžios institucijos, tačiau juo žengiamas dar vienas žingsnis. Pagal reglamento projektą gamintojas turės leisti susipažinti su automobilio programinės įrangos protokolais. Ši priemonė papildo teisės aktų, reglamentuojančių įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekį, rinkinį, kurį priėmus bus labai sunku išvengti išmetamųjų teršalų reikalavimų, ir numato pareigą gamintojams atskleisti savo išmetamųjų teršalų mažinimo strategiją, kaip tai daroma JAV.

Tolesni veiksmai

Reglamento projektas bus nusiųstas Europos Parlamentui ir Tarybai priimti. Priimtas šis reglamentas bus taikomas tiesiogiai. Juo bus panaikinta ir pakeista Direktyva 2007/46/EB (Pagrindų direktyva).

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai. Reglamento dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros, įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų pasiūlymas

Reglamento dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros pasiūlymas

Komisijos tarnybų darbo dokumentas. Poveikio vertinimas

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas

IP/16/167

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar