Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon karmistab eeskirju turvalisemate ja säästlikumate autode nimel

Brüssel, 27. jaanuar 2016

Euroopa Komisjon on esitanud seadusandlikud ettepanekud selle tagamiseks, et autotootjad täidaksid täpselt kõiki ELi ohutus-, keskkonna- ja tootmisnõudeid.

Komisjon kavatseb põhjalikult muuta nn ELi tüübikinnitusraamistikku. Praegu kehtivate eeskirjade kohaselt vastutavad riiklikud ametiasutused ainsatena selle eest, et sõiduk vastaks kõigile turulelaskmise nõuetele ja et tootjad järgiksid Euroopa Liidu õigusakte. Tänased ettepanekud muudavad sõidukite katsetamise sõltumatumaks ja aitavad tugevdada järelevalvet juba ringluses olevate sõiduautode üle. Tugevam Euroopa Liidu poolne järelevalve tugevdab ka süsteemi tervikuna.

Komisjon tegeles mootorsõidukite ELi tüübikinnitusraamistiku läbivaatamisega juba enne Volkswageni pettuse ilmsikstulekut. Nüüdseks on komisjon jõudnud järeldusele, et edasiste rikkumisjuhtumite ärahoidmiseks on vaja põhjalikumat reformi. Tänane määruse ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta toetab jõupingutusi töökindlama heitmekontrolli väljatöötamiseks (tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmine).

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen tegi järgmise avalduse: „Ühtsel turul, kus kaubad liiguvad vabalt, peavad kõik järgima reegleid. Volkswageni pettuse ilmsikstulek on toonud esile vajaduse täiendada sõiduautode turulelaskmist reguleerivat süsteemi. Taastamaks klientide usaldust selles tähtsas tööstusharus peame karmistama eeskirju, ent tagama ühtlasi nende tulemusliku järgimise. Esmatähtis on luua turul taas võrdsed võimalused ja õiglane konkurents.”

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Ühtne turg vajab ranget jõustamispoliitikat igas sektoris, kaasa arvatud autotööstus. Meie tänased ettepanekud aitavad parandada sõidukite katsetamise kvaliteeti ja suurendada selle sõltumatust, andes ühtlasi parema ülevaate juba ringluses olevatest sõiduautodest. See toetab meie jõupingutusi luua kõige töökindlamad heitkoguste mõõtmise menetlused maailmas ning täiustada ja kontrollida neid, et tagada kõige rangemate heite piirnormide reaalne järgimine.”

Praegu kehtiv tüübikinnitussüsteem põhineb vastastikusel usaldusel — kui sõiduauto saab tüübikinnituse ühes liikmesriigis, võib sellega vabalt sõita kogu ELis. Kuigi EL paneb paika õigusraamistiku, kannavad riiklikud ametiasutused täit vastutust autotootjate vastavuse kontrollimise eest. Mootorsõidukite tüübikinnitust ja turujärelevalvet käsitleva määruse eelnõu sisaldab vastastikuse tunnustamise põhimõtet, mis on ELi ühtse turu nurgakivi, kuid on suunatud praeguse süsteemi puudujääkide kõrvaldamisele.

Määruse ettepanekul on kolm eesmärki.

  • Sõiduauto turulelaskmiseks tehtavate katsete sõltumatuse suurendamine ja kvaliteedi parandamine Suurem osa liikmesriikidest määravad tehnilised teenistused, kes saavad otse autotootjatelt tasu sõiduki ELi tüübikinnitusnõuetele vastavuse kohaste katsetamiste ja ülevaatuste eest. Komisjon teeb ettepaneku muuta tasustamise süsteemi, et vältida finantssidemeid tehniliste teenistuste ja tootjate vahel, mis võib viia huvide konfliktideni ja kahjustada katsete sõltumatust. Lisaks on ettepanekus nimetatud tehnilistele teenistustele ette nähtud rangemad kvaliteedinõuded ning kohustus neid määramiseks ja määramise säilitamiseks regulaarselt ja sõltumatult auditeerida. Riiklikele tüübikinnitusasutustele tehakse vastastikuseid hindamisi, et tagada asjaomaste eeskirjade rakendamine ja range täitmine kogu Euroopa Liidus.
  • Tulemusliku turujärelevalvesüsteemi loomine ringluses olevate sõiduautode vastavuse kontrollimiseks Kui praegu kehtivates eeskirjades käsitletakse peamiselt eelkontrolli, siis tulevikus teevad liikmesriigid ja komisjon turul olevatele sõidukitele pistelisi kontrolle. See võimaldab juba varakult avastada mittevastavusi ning tagada koheste ja töökindlate parandusmeetmete võtmine sõidukite suhtes, millel on avastatud mittevastavus ja/või mis kujutavad endast tõsist ohtu või kahju keskkonnale. Kõik liikmesriigid peaksid suutma võtta kaitsemeetmeid nende territooriumil olevate mittevastavate sõidukite suhtes, ootamata ära tüübikinnituse andnud ametiasutuse meetmeid. Liikmesriigid peavad oma turujärelevalve tegevused regulaarselt läbi vaatama ja sellekohased tulemused avalikustama.
  • Tüübikinnitussüsteemi tugevdamine Euroopa Liidu poolse järelevalve suurendamisega Komisjonile antakse õigus ebatõhusate või eeskirju liiga lõdvalt kohaldavate tehniliste teenistuste määramine peatada, seda piirata või see tühistada. Tulevikus saab komisjon teha järelkontrolli katseid (oma Teadusuuringute Ühiskeskuse kaudu) ja algatada vajaduse korral tagasivõtmisi. Andes komisjonile õiguse määrata rahalisi karistusi, heidutab ettepanek tootjaid ja tehnilisi teenistusi nõuetele mittevastavaid sõidukeid turule laskmast. Komisjon juhib ka jõustamisfoorumit, kus töötatakse välja liikmesriikidega ühised vastavuse kontrollimise strateegiad ning korraldatakse tehniliste teenistuste ühisauditeid ja tüübikinnitusasutuste vastastikuseid hindamisi.

Komisjoni ettepanekuga säilitatakse ja karmistatakse senisest enam katkestusseadmete kasutamise keeldu, mida riiklikud ametiasutused on kohustatud kontrollima ja jõustama. Määruse eelnõu kohaselt on tootja kohustatud võimaldama juurdepääsu sõiduauto tarkvaraprotokollidele. See meede täiendab tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste paketti, muutes heitmenõuetest kõrvalehoidmise väga keerukaks ja sisaldades kohustust tootjatele avalikustada oma heitmete vähendamise strateegia, nagu USA puhul.

Edasised sammud

Määruse eelnõu saadetakse nüüd vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Pärast vastuvõtmist on see vahetult kohaldatav. Määrusega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse direktiiv 2007/46/EÜ („raamdirektiiv”).

Lisateave

Küsimused ja vastused: Määruse ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta (tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmine)

Määruse ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

Komisjoni talituste töödokument: Mõjuhinnang

Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

IP/16/167

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar