Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen strammer reglerne med hensyn til sikrere og renere biler

Bruxelles, den 27. januar 2016

Kommissionen har fremsat lovforslag med henblik på at sikre, at bilfabrikanterne overholder alle EU’s sikkerhedsmæssige, miljømæssige og produktionsmæssige krav.

Kommissionen foreslår en omfattende reform af lovrammen for den såkaldte EU-typegodkendelse. I henhold til de nuværende regler er de nationale myndigheder eneansvarlige for at attestere, at køretøjet opfylder alle krav for at kunne blive markedsført, og for at kontrollere, at fabrikanterne overholder EU-lovgivningen. Dagens forslag vil gøre prøvningen af køretøjer mere uafhængig og øge overvågningen af biler, der allerede er i brug. Et mere udbredt europæisk tilsyn vil styrke systemet som helhed.

Allerede før Volkswagen-afsløringerne var Kommissionen i færd med at revidere rammerne for EU-typegodkendelse af motorkøretøjer. Kommissionen har siden konkluderet, at der er behov for en mere vidtrækkende reform for at forhindre nye tilfælde af manglende overholdelse. Det aktuelle forslag til forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer supplerer bestræbelserne på at indføre en mere robust emissionsprøvning (prøvning af emissionerne under faktiske kørselsforhold).

Næstformand Jyrki Katainen (vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne) udtalte: "I et indre marked med fri bevægelighed for varer er det afgørende, at alle spiller efter samme regler. Volkswagen-afsløringerne har understreget, at systemet til godkendelse af biler, der skal bringes i omsætning, bør forbedres yderligere. For at genvinde forbrugernes tillid til denne vigtige industri, bør vi stramme reglerne, men også samtidig sikre os, at de faktisk overholdes. Det er af afgørende betydning at genskabe lige vilkår og fair konkurrence på markedet."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtalte: "Det indre marked kræver streng håndhævelse i alle sektorer, herunder i bilindustrien. De forslag, vi fremlægger i dag, vil øge kvaliteten og uafhængigheden af prøvningen af køretøjer og forbedre tilsynet med de biler, der allerede er i brug. Dette supplerer vores bestræbelser på at indføre verdens mest robuste emissionsprøvningsprocedurer, som vi vil fortsætte med at forbedre og revurdere for at sikre, at de strengeste emissionsgrænser virkelig er overholdt."

Det nuværende typegodkendelsessystem er baseret på gensidig tillid: Når en bil er attesteret i ét EU-land, kan den bevæge sig frit i hele EU. Mens EU fastlægger de retlige rammer, er det de nationale myndigheder, der har det fulde ansvar for kontrollen med bilfabrikanternes overholdelse af reglerne. Udkastet til forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer fastholder princippet om gensidig anerkendelse, der er kernen i EU’s indre marked, men forsøger også at rette op på de nuværende mangler i systemet.

Forslaget til forordning vil bidrage til opnåelsen af tre målsætninger:

  • Styrke uafhængigheden og kvaliteten af den prøvning, der tillader markedsføringen af en bil: De fleste EU-lande udpeger tekniske tjenester, der betales direkte af bilfabrikanterne, til prøvning og kontrol af køretøjets overensstemmelse med EU’s typegodkendelseskrav. Kommissionen foreslår, at vederlagssystemet ændres, for at undgå finansielle forbindelser mellem de tekniske tjenester og fabrikanterne, der vil kunne føre til interessekonflikter og kompromittere uafhængigheden af prøvningen. Forslaget indeholder også strengere krav til disse tekniske tjenester og foreskriver at de underkastes regelmæssige og uafhængige audit for at kunne opnå og opretholde deres udpegelse. De nationale typegodkendelsesmyndigheder vil blive underlagt peerevalueringer for at sikre, at de relevante regler gennemføres og håndhæves konsekvent i hele EU.
  • Indføre nationale markedsovervågningssystemer med henblik på at kontrollere overensstemmelsen for de biler, der allerede er taget i brug: Mens de nuværende regler hovedsagelig omhandler forudgående kontrol, vil EU-landene og Kommissionen fremover foretage stikprøvekontrol af køretøjer, der allerede er på markedet. Dette vil gøre det muligt at opdage manglende overholdelse på et tidligt tidspunkt og sikre, at der træffes omgående og effektive afhjælpende foranstaltninger over for køretøjer, der konstateres at være ikke-overensstemmende og/eller udgøre en alvorlig fare eller være til skade for miljøet. Alle EU-lande bør have mulighed for at træffe beskyttelsesforanstaltninger mod ikke-overensstemmende køretøjer på deres område uden at afvente, at den myndighed, der har udstedt typegodkendelsen, træffer foranstaltninger. EU-landene skal regelmæssigt vurdere, hvordan deres markedsovervågningsaktiviteter fungerer, og offentliggøre resultaterne af disse vurderinger.
  • Styrke typegodkendelsessystemet med mere tilsyn fra EU's side: Kommissionen får beføjelser til at suspendere, begrænse eller tilbagekalde udpegelsen af underpræsterende tekniske tjenester, som anvender reglerne for lempeligt. I fremtiden vil Kommissionen være i stand til at foretage efterfølgende prøvning af overholdelsen (gennem Det Fælles Forskningscenter) og, hvis det er nødvendigt, iværksætte tilbagekaldelser. Ved at tillade Kommissionen at pålægge økonomiske sanktioner, vil forslaget virke afskrækkende på fabrikanter og tekniske tjenester med hensyn til at lade køretøjer, der ikke opfylder kravene, komme ind på markedet. Kommissionen vil også lede et håndhævelsesforum, som skal udvikle fælles strategier for kontrol med overholdelsen sammen med EU-landene og organisere fælles audit af tekniske tjenester og peerevalueringer af de typegodkendende myndigheder.

Kommissionens forslag opretholder det nuværende forbud mod manipulationsanordninger, som de nationale myndigheder til enhver tid er forpligtede til at overvåge og håndhæve, men går også et skridt videre. I henhold til udkastet til forordning skal fabrikanten give adgang til køretøjets softwareprotokoller. Denne foranstaltning supplerer pakken vedrørende emissioner under faktiske kørselsforhold, som vil gøre det meget vanskeligt at omgå emissionskravene, og som omfatter en forpligtelse for fabrikanten til at oplyse om sin strategi for emissionsreduktion, som det er tilfældet i USA.

De næste skridt

Udkastet til forordning vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet til vedtagelse. Når forordningen er vedtaget, vil den være direkte gældende. Den vil ophæve og afløse direktiv 2007/46/EF ("rammedirektivet").

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: Forslag til forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer, prøvning af emissioner under reelle kørselsforhold

Forslag til forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer

Kommissionens arbejdsdokument: Konsekvensanalyse

Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er

IP/16/167

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar