Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnější a ekologičtější vozidla: Evropská komise zpřísňuje pravidla

Brusel 27. ledna 2016

Legislativní návrhy předložené Evropskou komisí pomohou zajistit, aby výrobci automobilů zcela dodržovali všechny požadavky EU týkající se bezpečnosti, ekologičnosti a výroby.

Komise navrhuje zásadní přepracování rámce pro tzv. „EU schválení typu“. Podle současných pravidel nesou vnitrostátní orgány výhradní odpovědnost za potvrzení, že vozidlo splňuje všechny požadavky nutné pro uvedení na trh, a za kontrolu dodržování právních předpisů EU ze strany výrobců. Návrh, který dnes Komise předložila, zvýší nezávislost zkoušek vozidel a dohled nad těmi vozidly, jež jsou již v provozu. Širší dohled na evropské úrovni posílí celý tento systém.

Přezkumem rámce pro EU schválení typu motorových vozidel se Komise zabývala již před odhaleními týkajícími se společnosti Volkswagen. Došla mezitím k závěru, že případům opakovaného porušování pravidel lze zabránit pouze tehdy, provede-li se rozsáhlejší reforma. Dnes předložený návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi je součástí snahy o zavedení spolehlivějších zkoušek emisí z motorových vozidel (zkoušky emisí v reálném provozu).

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Na jednotném trhu, kde probíhá volný pohyb zboží, musí všichni dodržovat pravidla. Odhalení týkající se společnosti Volkswagen podtrhují, že systém pro povolování uvádění automobilů na trh je ještě třeba zdokonalit. Důvěru zákazníků v tomto důležitém odvětví získáme nejen tak, že zpřísníme pravidla, ale že současně zajistíme i jejich dodržování. Je zcela zásadní obnovit na trhu rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Na jednotném trhu je nutné důsledně prosazovat pravidla ve všech odvětvích, včetně automobilového průmyslu. Návrhy, které dnes předkládáme, pomohou zvýšit kvalitu a nezávislost zkoušek vozidel a zlepšit dohled nad vozidly, která jsou již v provozu. Přispívají tak k našemu úsilí zavést celosvětově nejspolehlivější zkušební postupy pro emise z motorových vozidel, které budeme dále zlepšovat a přezkoumávat, aby byly nejpřísnější emisní limity skutečně plněny.“

Současný systém schvalování typu je založen na vzájemné důvěře: jakmile je vozidlo schváleno v jednom členském státě, může se volně pohybovat v celé EU. Právní rámec stanovuje EU, ovšem za kontrolu souladu s požadavky na straně výrobců automobilů jsou plně odpovědné vnitrostátní orgány. Návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi zachovává zásadu vzájemného uznávání, která je základem jednotného trhu EU, ale současně usiluje o odstranění nedostatků v systému.

Navrhované nařízení pomůže dosáhnout tří cílů:

  • Posílit nezávislost a kvalitu zkoušek, na jejichž základě lze vozidlo uvést na trh: Pro zkoušky a kontroly souladu vozidla s požadavky EU na schválení typu určuje většina členských států technické zkušebny, jež jsou placeny přímo výrobci automobilů. Komise navrhuje tento systém změnit, aby nedocházelo k finančním vazbám mezi technickými zkušebnami a výrobci, které by mohly způsobovat střety zájmů a ohrožovat nezávislost zkoušek. Návrh rovněž počítá s většími nároky na tyto technické zkušebny, které by měly podléhat pravidelným a nezávislým kontrolám, aby mohly obdržet své určení nebo si je udržet. Schvalovací orgány členských států se budou vzájemně posuzovat, aby byla příslušná pravidla prováděna a důsledně uplatňována v celé EU.
  • Zavést účinný systém dozoru nad trhem, v jehož rámci se bude kontrolovat soulad vozidel, která jsou již v provozu. Zatímco současná pravidla se týkají zejména kontrol ex ante, v budoucnu budou členské státy a Komise provádět kontroly na místě u vozidel již uvedených na trh. To umožní zjistit případnou neshodu již v rané fázi a zajistit okamžité a důkladné zjednání nápravy u vozidel, která jsou posouzena jako nevyhovující a/nebo představují závažné riziko pro bezpečnost nebo ohrožují životní prostředí. Všechny členské státy by měly mít možnost přijmout ochranná opatření vůči nevyhovujícím vozidlům na svém území, aniž by musely čekat, až tak učiní stát, který schválení typu vydal. Členské státy budou muset pravidelně přezkoumávat své činnosti v oblasti dozoru nad trhem a výsledky přezkumů zveřejňovat.
  • Posílit systém schvalování typu díky většímu evropskému dohledu: Komise bude mít pravomoc pozastavit, omezit nebo odejmout určení technické zkušebně, která uplatňuje pravidla nedostatečně a příliš laxně. V budoucnosti bude Komise moci provádět ověřovací zkoušky ex-post (prostřednictvím Společného výzkumného střediska) a v případě nutnosti iniciovat stažení z trhu. Podle návrhu bude Komise moci ukládat finanční sankce, což odradí výrobce a technické zkušebny od toho, aby umožnily vstup nevyhovujících vozidel na trh. Komise bude také předsedat fóru o prosazování, které spolu s členskými státy vytvoří společné strategie pro ověřování shody, a zorganizuje společné kontroly technických zkušeben a vzájemná posuzování schvalovacích orgánů.

Návrh Komise zachovává současný zákaz odpojovacích zařízení, na nějž jsou vnitrostátní orgány dlouhodobě povinny dohlížet a prosazovat ho, ale jde ještě o krok dál. Podle návrhu nařízení bude muset výrobce poskytnout přístup k softwarovým protokolům vozidla. Toto opatření doplňuje balíček pro zkoušky emisí v reálném provozu, který velmi ztíží obcházení požadavků na emise a zahrnuje povinnost výrobců informovat o své strategii ke snižování emisí, jako je tomu v USA.

Další kroky

Návrh nařízení bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě k přijetí. Jakmile bude přijat, nařízení bude přímo použitelné. Zruší a nahradí směrnici 2007/46/ES („rámcovou směrnici“).

Další informace

Návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi, zkoušky v podmínkách skutečného provozu: otázky a odpovědi

Návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi

Pracovní dokument útvarů Komise: hodnocení dopadu

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

IP/16/167

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar