Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

По-строги правила на Европейската комисия с цел по-безопасни и по-екологосъобразни автомобили

Брюксел, 27 януари 2016 r.

Европейската комисия представи законодателни предложения, чиято цел е да се гарантира, че производителите на автомобили стриктно спазват всички изисквания на ЕС в областта на безопасността, околната среда и производството.

Комисията предлага радикално преразглеждане на нормативната уредба на ЕС за т. нар. одобрение на типа. Според настоящите правила единствено националните органи носят отговорност за удостоверяването, че дадено превозно средство отговаря на всички изисквания, за да бъде пуснато на пазара, и за контролирането на спазването от производителите на законите на ЕС. Днешните предложения ще допринесат за по-голяма независимост на изпитването на превозни средства и за увеличаване на контрола върху автомобилите, които вече са в движение. По-силен надзор на европейско равнище ще укрепи системата като цяло.

Още преди разкритията за Volkswagen Комисията преразглеждаше нормативната уредба на ЕС за одобрение на типа за моторни превозни средства. След това тя стигна до заключение, че е нужна по-широкообхватна реформа за предотвратяване на нови случаи на неспазване на правилата. Днешното предложение за регламент относно одобряването и наблюдението на пазара на моторни превозни средства допълва усилията за въвеждане на по-сериозно изпитване по отношение на емисиите (тестване на реалните емисии при шофиране).

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „На единен пазар, където стоките се движат свободно, всички трябва да спазват правилата. Разкритията във връзка с Volkswagen подчертаха необходимостта от по-нататъшно подобряване на системата, която позволява пускането на автомобили на пазара. За да спечелим отново доверието на потребителите в този важен промишлен сектор, трябва да направим правилата по-строги, а също така и да гарантираме ефективността на тяхното спазване. Много важно е да възстановим еднаквите условия на конкуренция и лоялната конкуренция на пазара“.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, каза: „Единният пазар изисква стриктно прилагане на правилата във всички сектори, включително автомобилната промишленост. Днешните ни предложения ще доведат до повишаване на качеството и независимостта на изпитването на превозни средства и до подобряване на надзора на автомобилите, които вече са на пазара. Това допълва усилията ни за въвеждане на най-строгите процедури за изпитване на емисии в света. Ние ще продължим да усъвършенстваме и преразглеждаме тези процедури, за да бъдем сигурни, че най-стриктните ограничения за емисиите наистина се спазват“.

Настоящата система за одобрение на типа се основава на взаимно доверие: след като даден автомобил е сертифициран в една страна от ЕС, той може да се движи свободно в целия Съюз. Въпреки че ЕС определя правната рамка, националните органи носят цялата отговорност за проверката на спазването на правилата от страна на производителите на автомобили. В проекта за Регламент относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства е запазен принципът на взаимно признаване, който е в основата на единния пазар на ЕС, но се прави опит да се коригират недостатъците на системата.

Предложението за регламент ще помогне за постигането на три цели:

  • Засилване на независимостта и качеството на изпитването, което позволява пускането на даден автомобил на пазара: Повечето страни от ЕС определят технически служби, на които производителите на автомобили плащат директно, за извършване на изпитване и проверка на спазването от даден автомобил на изискванията на ЕС за одобрение на типа. Комисията предлага промяна на системата за възнаграждение, за да се избегнат финансови връзки между техническите служби и производителите, които могат да доведат до конфликт на интереси и да компрометират независимостта на изпитването. В предложението също така се предвиждат по-строги критерии за ефективност на тези технически служби, които трябва да бъдат подлагани на редовни и независими проверки, за да им бъдат възлагани задачи за извършване на изпитване или да запазят вече възложените им такива задачи. Националните органи по одобрение на типа ще бъдат подлагани на партньорски оценки, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия ЕС.
  • Въвеждане на ефективна система за наблюдение на пазара с цел контролиране на съответствието на автомобилите, които вече са в движение: Докато настоящите правила се отнасят предимно до предварителните проверки, в бъдеще страните членки и Комисията ще извършват проверки на пуснатите в продажба на пазара автомобили. Това ще направи възможно откриването на ранен етап на всеки евентуален проблем, свързан с липса на съответствие, и ще гарантира предприемане на незабавни и сериозни коригиращи действия спрямо превозните средства, при които е открита липса на съответствие и/или които представляват сериозен риск за безопасността или вредят на околната среда. Всички страни членки трябва да могат да вземат на своя територия предпазни мерки срещу превозни средства, които не отговарят на изискванията, без да чакат издалият одобрение на типа орган да направи това. Страните членки ще трябва да преразглеждат редовно функционирането на дейностите си по наблюдение на пазара и да оповестяват резултатите.
  • Подсилване на системата за одобрение на типа със засилен надзор на европейско равнище: Комисията ще има правото да суспендира, ограничава или оттегля определянето за извършители на изпитване на технически служби, чиито резултати са незадоволителни и които не прилагат достатъчно строго правилата. В бъдеще Комисията ще може да извършва последващи проверки на изпитването (чрез Съвместния изследователски център) и, ако е необходимо, да инициира изтегляния. Като дава право на Комисията да налага финансови санкции, предложението ще възпира производителите и техническите служби да допускат на пазара автомобили, които не отговарят на изискванията. Комисията също така ще председателства Форума по правоприлагането, който ще разработи заедно със страните членки общи стратегии за проверка на съответствието и ще организира съвместни проверки на техническите служби и партньорски проверки на органите, занимаващи се с одобряване на типа.

В предложението на Комисията се запазва настоящата забрана върху измервателно-коригиращите устройства, чието контролиране и прилагане е постоянно задължение на националните власти. В предложението обаче се отива още по-далеч. Съгласно проекта за регламент производителят ще трябва да предостави достъп до софтуерните протоколи на автомобила. Тази мярка е допълнение към пакета относно емисиите при реални условия, който ще затрудни значително заобикалянето на изискванията за емисии и който включва задължение за производителите да обявяват стратегията си за намаляване на емисиите, както е в САЩ.

Следващи стъпки

Предстои проектът за регламент да бъде изпратен на Европейския парламент и на Съвета за приемане. След това той ще се прилага пряко. С него ще бъде отменена и заменена Директива 2007/46/ЕО („Рамковата директива“).

За повече информация

Въпроси и отговори: Предложение за Регламент относно относно одобряването и наблюдението на пазара на моторни превозни средства, тестване на реалните емисии при шофиране

Предложение за Регламент относно относно одобряването и наблюдението на пазара на моторни превозни средства

Работен документ на службите на Комисията: Оценка на въздействието

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

IP/16/167

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar