Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen vill förbättra arbetstagarnas skydd mot cancerframkallande kemikalier

Bryssel den 13 maj 2016

Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Den står för 53 % av alla sådana dödsfall och utgör därför den största hälsorisken för EU:s arbetstagare.

Kommissionen vill förbättra arbetstagarnas skydd mot cancerframkallande kemikalier och lägger därför idag fram ändringar till direktivet om carcinogener och mutagena ämnen (2004/37/EG) för att begränsa exponeringen för 13 cancerframkallande kemikalier i arbetet.

EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen välkomnar förslaget: – Cancer har enorma konsekvenser för arbetstagarna, deras familjer, näringslivet och samhället. Genom förslaget kan vi rädda 100 000 liv de närmaste femtio åren. Arbetstagarskyddet är en hörnstenen i kommissionens åtagande för ett starkt socialt Europa.

I förslaget inför kommissionen nya eller ändrade gränsvärden i direktivet för att minska exponeringen för 13 cancerframkallande kemikalier. Dessa gränsvärden anger hur mycket kemiska carcinogener som får finnas i luften på en arbetsplats. Förslaget grundar sig på vetenskapliga rön och ingående diskussioner med vetenskapsmän, arbetstagare och arbetsgivare, företrädare för medlemsstaterna samt arbetsmiljöinspektörer.

T.ex. föreslår kommissionen att respirabel kristallin kvarts ska införas i direktivet som ett ämne som bildas under en process. Med det avses damm som bildas genom arbetsprocesser såsom gruvdrift, stenbrytning, tunneldrivning, skärning, krossning eller malning av material som innehåller kvarts, såsom betong, tegel eller sten. Även om lufthalten av denna kemikalie kontrolleras noga av många företag, med stöd av ett särskilt avtal mellan arbetsmarknadens parter, är den ändå en av huvudorsakerna till stendammslunga (silikos) och arbetsrelaterad lungcancer. Kommissionens förslag kommer att skydda arbetstagare inom hela EU, inklusive inom byggbranschen där nästan 70 % av alla de arbetstagare som exponeras för respirabel kristallin kvarts finns.

Gränsvärdena kommer att leda till färre fall av arbetsrelaterad cancer. Dessutom främjar EU:s gränsvärden enhetlighet genom att definiera lika villkor för alla användare och ett gemensamt mål för arbetsgivare, arbetstagare och tillsynsmyndigheter. Förslaget leder därför till en bättre arbetsmiljö och mer rättvisa på den inre marknaden.

Bakgrund

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är cancer den näst största dödsorsaken i de flesta industriländer, och den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Årligen beror 53 procent av de arbetsrelaterade dödsfallen på cancer, jämfört med 28 procent för hjärt- och kärlsjukdomar och 6 procent för sjukdomar i andningsorganen.

Exponering för vissa kemiska agenser i arbetet kan orsaka cancer. Även om cancer är en komplex sjukdom och orsakerna i vissa fall är svåra att identifiera, är det uppenbart att arbetsrelaterad cancer kan förebyggas genom att minska eller begränsa exponering som förorsakar sjukdomen.

EU antog 2004 direktivet om carcinogener och mutagena ämnen för att skydda arbetstagarna för dessa risker. I direktivet fastställs åtgärder för att förebygga eller begränsa exponering för cancerframkallande kemiska agenser, och det hjälper på så sätt att förebygga arbetsrelaterad cancer och relaterade sjukdomar.

För att kunna fastställa gränsvärden för en del av carcinogenerna i direktivet har kommissionen inlett en vetenskaplig och ekonomisk utvärdering av mer än 20 viktiga kemiska agenser. I EU exponeras cirka 20 miljoner arbetstagare för minst en av dem.

Genom förslaget införs gränsvärden för 13 av dessa viktigaste kemiska agenser. För de tolv övriga kemiska agenserna återstår ännu förberedande arbete, och ett förslag om dessa kommer att läggas fram före slutet av 2016.

Vissa av de 13 carcinogenerna, såsom respirabel kristallin kvarts, krom (VI)-föreningar, damm från hårda träslag eller hydrazin, påverkar ett mycket stort antal arbetstagare. Användningen av vissa andra agenser kan vara lägre, men dessa kemikalier anses vara prioriterade, eftersom förhållandet mellan antalet exponerade arbetstagare och cancerfall är högt.

Mer information

MEMO

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

Följ Marianne Thyssen på Facebook och twitter

Prenumerera gratis på EU-kommissionens newsletter on employment, social affairs and inclusion

IP/16/1656

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar