Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia predkladá návrh na lepšiu ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

Brusel 13. máj 2016

Rakovina je s podielom 53 % v EÚ najčastejšou príčinou smrti súvisiacej so zamestnaním, a preto predstavuje najväčšie zdravotné riziko pre pracovníkov v Európskej únii.

V záujme zlepšenia ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami dnes Komisia navrhla zmeny v smernici o karcinogénoch a mutagénoch (2004/37/ES), ktoré majú viesť k obmedzeniu vystavenia účinkom 13 karcinogénnych chemikálií na pracovisku.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Rakovina má obrovský vplyv na pracovníkov, ich rodiny, priemysel a spoločnosť. Týmto návrhom v najbližších 50 rokoch zachránime100 000 životov. Komisia sa pri svojom úsilí o vytvorenie silnej sociálnej Európy zameriava najmä na to, aby bola ochrana pracovníkov stredobodom záujmu.“

Komisia konkrétne navrhuje riešiť problematiku vystavenia účinkom 13 karcinogénnych chemikálií tým, že sa do smernice o karcinogénoch a mutagénoch zapracujú nové alebo zmenené limitné hodnoty. Tieto limitné hodnoty stanovia maximálnu koncentráciu chemických karcinogénov v ovzduší na pracovisku. Návrh vychádza z vedeckých dôkazov, ako aj z rozsiahlych diskusií s vedcami, zamestnávateľmi, pracovníkmi, zástupcami členských štátov a inšpektormi práce.

Konkrétnym príkladom nového doplňovaného chemického faktora je „dýchateľný kryštalický kremík“, ktorý by Komisia chcela zaviesť do smernice ako „látku, ktorá vznikla počas procesu“; ide o prach vznikajúci pri pracovných procesoch, ako je dobývanie, ťažba či razenie alebo rezanie, drvenie príp. mletie materiálov s obsahom kremíka, napríklad betónu, tehál alebo kameňa. Aj keď niektoré spoločnosti koncentrácie tejto chemikálie úspešne kontrolujú, aj vďaka podpore osobitných dohôd so sociálnymi partnermi, stále je hlavnou príčinou pľúcnej choroby „silikóza“ a rakoviny pľúc spôsobenej zamestnaním. Návrhom Komisie sa zabezpečí ochrana pracovníkov v celej EÚ vrátane odvetvia stavebníctva, v ktorom pracuje takmer 70 % všetkých pracovníkov vystavených „dýchateľnému kryštalickému kremíku“.

Zavedením týchto limitných hodnôt sa zníži počet prípadov rakoviny spôsobenej zamestnaním. Okrem toho limitné hodnoty EÚ podporujú konzistentnosť tým, že vytvárajú pre všetkých používateľov rovnaké podmienky a pre zamestnávateľov, pracovníkov a orgány presadzovania práva stanovujú spoločný cieľ. Návrh preto vedie k efektívnejšiemu systému na ochranu zdravia pracovníkov a spravodlivejšiemu jednotnému trhu.

Súvislosti

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je rakovina druhou najčastejšou príčinou smrti vo väčšine rozvinutých krajín; v Európskej únii je najčastejšou príčinou smrti súvisiacej so zamestnaním. Ročne zapríčiní 53 % úmrtí súvisiacich so zamestnaním rakovina, 28 % choroby obehovej sústavy a 6 % choroby dýchacej sústavy.

Vystavenie účinkom niektorých chemických faktorov pri práci môže spôsobiť rakovinu. Rakovina je síce komplexná choroba, ktorej príčiny je ťažké identifikovať, je však jasné, že rakovinovým ochoreniam spôsobeným zamestnaním je možné zabrániť znížením alebo elimináciou vystavenia účinkom karcinogénnych chemikálií.

V záujme zabezpečenia ochrany pracovníkov pred takýmito rizikami prijala EÚ v roku 2004 smernicu o karcinogénoch a mutagénoch. Táto smernica obsahuje opatrenia na elimináciu alebo obmedzenie vystavenia účinkom karcinogénnych chemických faktorov, čím by sa v konečnom dôsledku podporila prevencia rakoviny spôsobenej zamestnaním a súvisiacich chorôb.

S cieľom stanoviť limitné hodnoty pre viaceré karcinogény, ktoré obsahuje smernica, Komisia iniciovala vedecké a ekonomické posúdenie viac než 20 prioritných chemických faktorov. V EÚ je aspoň jednému z týchto chemických faktorov vystavených asi 20 miliónov pracovníkov.

Týmto návrhom sa majú zaviesť limitné hodnoty pre 13 z uvedených identifikovaných prioritných chemických faktorov. V prípade ostatných chemických faktorov sú potrebné ďalšie prípravné práce; súvisiaci návrh sa má predložiť do konca roka 2016.

Niektoré z týchto 13 karcinogénov, ako napr. „dýchateľný kryštalický kremík“, zlúčeniny šesťmocného chrómu, prach z tvrdého dreva alebo hydrazín, majú vplyv na veľmi vysoký počet pracovníkov. V prípade niektorých ďalších existujú indície, že rozsah ich používania je možno menší, uvedené chemikálie sa však považujú za prioritu, pretože pomer medzi počtom vystavených pracovníkov a počtom prípadov rakoviny je vysoký.

Ďalšie informácie

OZNAM

Aktualita na webovom sídle GR pre zamestnanosť

Sledujte Marianne Thyssenovú Facebook a twitter

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení.

IP/16/1656

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar