Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa työntekijöille parempaa suojaa syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

Bryssel 13. toukokuuta 2016

Syöpä on EU:ssa yleisin (53 %) työperäisten kuolemantapausten aiheuttaja ja tämän vuoksi selvästi suurin työntekijöiden terveysriski Euroopan unionissa.

Parantaakseen työntekijöiden suojelua syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta komissio ehdottaa karsinogeeneista ja mutageeneista annettuun direktiiviin 2004/37/EY muutoksia, joilla rajoitetaan työpaikalla tapahtuvaa altistumista 13:lle syöpää aiheuttavalle kemikaalille.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen muistuttaa syövän valtavista vaikutuksista työntekijöihin, heidän perheenjäseniinsä, yrityksiin ja yhteiskuntaan. "Tällä ehdotuksella säästetään seuraavien 50 vuoden kuluessa 100 000 ihmishenkeä", sanoo Thyssen. "Komissio haluaa vahvan sosiaalisen Euroopan, ja työntekijöiden suojelu on tässä keskeisellä sijalla."

Komissio ehdottaa toimenpiteitä, joilla vähennetään altistumista kaikkiaan 13:lle syöpää aiheuttavalle kemikaalille. Sitä varten sisällytetään karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin uusia tai tarkistettuja raja-arvoja. Näillä raja-arvoilla määritellään kemiallisen karsinogeenin enimmäispitoisuus työpaikan hengitysilmassa. Ehdotus perustuu tieteelliseen näyttöön, ja sen pohjaksi on käyty laajat keskustelut tutkijoiden, työnantajien, työntekijöiden, jäsenvaltioiden edustajien ja työsuojelutarkastajien kanssa.

Yksi direktiiviin lisättävistä kemiallisista tekijöistä on hengitettävä kiteinen piidioksidi, jonka komissio haluaa lisätä direktiivissä lueteltuihin "prosesseissa syntyviin aineisiin". Sillä tarkoitetaan pölyä, jota syntyy esimerkiksi betonin, tiilien tai kiven käsittelyyn liittyvässä kaivostoiminnassa, louhinnassa, tunneloinnissa ja leikkauksissa, murskaamisessa tai jauhamisessa. Vaikka tämän kemikaalin pitoisuutta ilmassa rajoitetaan joissakin yrityksissä jo hyvin – työmarkkinaosapuolten sopimuksen tuella – se on keuhkojen silikoosin ja työperäisen keuhkosyövän suurin aiheuttaja. Komission ehdotus suojaa työntekijöitä kaikkialla EU:ssa, myös rakennusalalla, jolla työskentelee lähes 70 prosenttia hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistuvista työntekijöistä.

Ehdotettujen raja-arvojen ansiosta pystytään vähentämään työperäisiä syöpätapauksia. Lisäksi EU:n tason raja-arvoilla yhtenäistetään tilannetta. Niillä määritellään kaikille käyttäjille tasapuoliset toimintaedellytykset ja asetetaan työnantajille, työntekijöille ja valvontaviranomaisille yhteinen tavoite. Tämän ansiosta ehdotuksella tehostetaan työntekijöiden terveyden suojelua ja parannetaan tasapuolisuutta sisämarkkinoilla.

Tausta

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan syöpä on toiseksi yleisin kuolinsyy useimmissa kehittyneissä maissa. Euroopan unionissa syöpä on yleisin työperäisten kuolemantapausten aiheuttaja. Vuosittain työperäisistä kuolemantapauksista 53 prosentin katsotaan johtuvan syövästä, 28 prosentin verenkiertoelinten sairauksista ja 6 prosentin hengityselinsairauksista.

Altistuminen eräille kemiallisille tekijöille työssä voi aiheuttaa syöpää. Syöpä on monimutkainen sairaus, ja joitakin sitä aiheuttavia tekijöitä on vaikea yksilöidä. On kuitenkin selvää, että työn aiheuttamia syöpiä voidaan ehkäistä poistamalla sairastumiseen johtava altistuminen tai vähentämällä sitä.

Varmistaakseen, että työntekijöitä suojellaan näiltä vaaroilta, EU hyväksyi vuonna 2004 karsinogeeneja ja mutageeneja koskevan direktiivin. Siinä esitetään toteutettavat toimet, joilla ehkäistään altistuminen karsinogeenisille kemiallisille tekijöille tai rajoitetaan sitä ja jotka siten auttavat ehkäisemään työperäisiä syöpiä ja niihin liittyviä sairauksia.

Jotta direktiivissä voitaisiin asettaa raja-arvot eräille karsinogeeneille, komissio on käynnistänyt tieteellisen ja taloudellisen arvioinnin yli 20:stä ensisijaiseksi katsotusta kemiallisesta tekijästä. EU:ssa noin 20 miljoonaa työntekijää altistuu ainakin yhdelle näistä kemiallisista tekijöistä.

Ehdotuksen mukaan vahvistettaisiin raja-arvo 13:lle näistä ensisijaisiksi katsotuista kemiallisista tekijöistä. Jäljelle jäävien tekijöiden osalta on vielä tehtävä valmistelevaa työtä, ja niitä koskeva ehdotus on määrä antaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Osa näistä 13 karsinogeenista – kuten hengitettävä kiteinen piidioksidi, kromi(VI)yhdisteet, kovapuupöly ja hydratsiini – on sellaisia, joille altistuu hyvin suuri määrä työntekijöitä. Joidenkin muiden tekijöiden käyttö saattaa olla vähäisempää, mutta kyseisiä kemikaaleja kohdellaan prioriteetteina, koska syöpätapauksia voi olla paljon suhteessa altistuneiden työntekijöiden määrään.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE

Uutinen työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston verkkosivustolla

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote.

IP/16/1656

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar