Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår bedre beskyttelse af arbejdstagerne mod kræftfremkaldende kemikalier

Bruxelles, den 13. maj 2016

Kræft er den største årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU og tegner sig for 53 % af det samlede antal dødsfald og er dermed den største enkeltstående sundhedsrisiko for arbejdstagere i Den Europæiske Union.

For at forbedre arbejdstagernes beskyttelse mod kræftfremkaldende kemikalier foreslår Kommissionen i dag en række ændringer til direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener (2004/37/EF) for at begrænse eksponeringen for 13 kræftfremkaldende kemikalier på arbejdspladsen.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Kræft har enorme konsekvenser for arbejdstagerne, deres familier, erhvervslivet og samfundet. Med dette forslag vil vi redde 100 000 liv over de næste 50 år. Beskyttelse af arbejdstagerne er kernen i Kommissionens engagement for et stærkt socialt Europa."

Konkret foreslår Kommissionen at behandle eksponering for 13 kræftfremkaldende kemikalier ved at optage nye eller ændrede grænseværdier i direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Disse grænseværdier fastsætter en maksimumskoncentration for kemiske kræftfremkaldende stoffer i luften på arbejdspladsen. Forslaget er baseret på videnskabelig dokumentation og er en opfølgning på omfattende drøftelser med videnskabsfolk, arbejdsgivere, arbejdstagere, medlemsstaternes repræsentanter og arbejdsinspektører.

Et specifikt eksempel på en ny kemisk agens, der skal tilføjes, er "respirabelt krystallinsk silikatstøv", som Kommissionen foreslår at optage i direktivet som "et stof, der frigøres under en arbejdsproces", dvs. støv, der frigøres under arbejdsprocesser som f.eks. minebrud, stenbrud, tunnelbyggeri eller skæring, knusning og formaling af materialer, der indeholder silikater, som f.eks. beton, mursten eller klipper. Selv om nogle virksomheder er gode til at kontrollere de luftbårne koncentrationer af dette kemikalie med udgangspunkt i en engageret overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter, er det ikke desto mindre en af hovedårsagerne til både lungesygdommen "silikose" og arbejdsrelateret lungekræft. Kommissionens forslag vil beskytte arbejdstagere i EU, herunder også byggesektoren, som tegner sig for næsten 70 % af alle arbejdstagere, der udsættes for "respirabelt krystallinsk silikatstøv".

Indførelsen af disse grænseværdier vil føre til færre tilfælde af arbejdsrelateret kræft. Derudover skaber EU's grænseværdier større konsekvens, idet der skabes "lige vilkår" for alle brugere og et fælles mål for arbejdsgivere, arbejdstagere og retshåndhævende myndigheder. Forslaget skaber således et mere effektivt system for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og større retfærdighed i det indre marked.

Baggrund

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er kræft den næststørste dødsårsag i de fleste udviklede lande — og i Den Europæiske Union er kræft den største årsag til arbejdsrelaterede dødsfald. 53 % af de årlige arbejdsbetingede dødsfald skyldes kræft, sammenlignet med 28 % for kredsløbssygdomme og 6 % for luftvejssygdomme.

Eksponering for visse kemiske agenser på arbejdspladsen kan forårsage kræft. Kræft er en kompleks sygdom, og visse årsagsfaktorer er vanskelige at fastslå, men det står klart, at arbejdsrelateret kræft kan forebygges ved at mindske eller fjerne de eksponeringer, der fører til sygdommen.

I 2004 vedtog EU direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener for at beskytte arbejdstagerne mod disse risici. Direktivet omfatter en række foranstaltninger for at eliminere eller begrænse eksponering for kræftfremkaldende kemiske agenser og dermed forebygge arbejdsrelateret kræft og relaterede sygdomme.

Med henblik på at fastsætte grænseværdier for en række kræftfremkaldende stoffer i direktivet har Kommissionen iværksat en videnskabelig og en økonomisk vurdering af mere end 20 prioriterede kemiske agenser. I EU eksponeres ca. 20 mio. arbejdstagere for mindst én af disse kemiske agenser.

Med forslaget indføres der grænseværdier for 13 af disse identificerede prioriterede kemiske agenser. For de resterende kemiske agenser skal der gennemføres yderligere forberedende arbejde, og der fremsættes et forslag vedrørende disse agenser inden udgangen af 2016.

Nogle af disse 13 kræftfremkaldende stoffer f.eks. "respirabelt krystallinsk silikatstøv", chrom (VI) -forbindelser, støv fra løvtræer eller hydrazin påvirker et meget stort antal arbejdstagere. For andre er der tegn på, at anvendelsesmønstret kan være lavere, men disse kemikalier betragtes som en prioritet, da forholdet mellem antallet af eksponerede arbejdstagere og kræfttilfælde er højt.

Yderligere oplysninger

MEMO

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

IP/16/1656

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar