Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje lepší ochranu pracovníků před chemickými látkami způsobujícími rakovinu

Brusel 13. května 2016

Nádorová onemocnění jsou hlavní příčinu úmrtí souvisejících s výkonem zaměstnání v Evropské unii, přičemž na jejich celkovém počtu podílejí 53 %, a jsou tedy jasně největší zdravotní hrozbou pro pracovníky EU.

Komise se snaží zlepšit ochranu pracovníků před chemickými látkami způsobujícími rakovinu, a proto dnes navrhla změny ve směrnici o karcinogenech a mutagenech (2004/37/ES), které povedou k omezení expozice 13 rakovinotvorným látkám na pracovišti.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu uvedla: „Rakovina má závažný dopad na pracovníky, jejich rodiny, průmyslová odvětví i společnost jako celek. Díky dnes předloženému návrhu pomůžeme v příštích 50 letech zachránit 100 000 životů. Komise se při svém úsilí o vytvoření silné sociální Evropy soustřeďuje především na ochranu pracovníků.“

Komise řeší expozici 13 karcinogenním chemikáliím, konkrétně zavedení nových nebo pozměněných limitních hodnot do směrnice o karcinogenech a mutagenech. Tyto limitní hodnoty stanoví nejvyšší koncentrace konkrétní karcinogenní chemické látky ve vzduchu na pracovišti. Návrh vychází z vědeckých důkazů a navazuje na širší debatu s vědci, zaměstnavateli, pracovníky, zástupci členských států a inspektory práce.

Příkladem nově doplněné chemické látky je „respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého“ (RCS), který Komise navrhuje přidat do směrnice jako látku „vytvářenou při postupu“. Jde o prach vznikající při pracovních postupech, jako je těžba, dobývání nebo tunelování či řezání, drcení, případně mletí materiálů obsahujících oxid křemičitý, například betonu, cihel nebo kamene. Přestože některé společnosti koncentrace poletavého prachu této chemické látky důsledně kontrolují, s podporou konkrétních dohod se sociálními partnery, zůstává hlavní příčinou plicní choroby „silikózy“ a rakoviny plic související s výkonem zaměstnání. Návrh Komise zaručí ochranu pracovníků v celé EU, a to i ve stavebnictví, v němž pracuje takřka 70 % všech pracovníků vystavených „respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého“.

Zavedení těchto limitních hodnot sníží počet případů rakoviny jako nemoci z povolání. Limitní hodnoty EU navíc podporují konzistentnost tím, že definují „rovné podmínky“ pro všechny uživatele a stanoví společný cíl pro zaměstnavatele, pracovníky a donucovací orgány. Návrh proto povede k vytvoření účinnějšího systému ochrany zdraví pracovníků a ke zvýšení spravedlivosti na jednotném trhu.

Souvislosti

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí ve většině rozvinutých zemích, a v Evropské unii představuje hlavní příčinu úmrtí souvisejících s výkonem zaměstnání. Celých 53 % takovýchto úmrtí se každoročně přičítá rakovině, 28 % pak chorobám oběhové soustavy a 6 % respiračním chorobám.

Expozice některým chemickým látkám v práci může způsobit rakovinu. Přestože je rakovina komplexní choroba a některé příčiny je těžké odhalit, je zřejmé, že rakovině související s výkonem zaměstnání lze předejít omezením či odstraněním expozice, která vede ke vzniku tohoto onemocnění.

Za účelem zajištění ochrany pracovníků před těmito riziky přijala EU v roce 2004 směrnici o karcinogenech a mutagenech. Směrnice stanoví kroky, které je třeba přijmout pro odstranění či omezení expozice karcinogenním chemickým látkám, a přispívá tak k prevenci rakoviny jako nemoci z povolání a souvisejících chorob.

Aby bylo možné stanovit v rámci směrnice limitní hodnoty karcinogenů, Komise zahájila vědecké a ekonomické posouzení více než 20 prioritních chemických látek. V EU je alespoň jedné z těchto chemických látek vystaveno přibližně 20 milionů pracovníků.

Dnes předložený návrh zavede limitní hodnoty pro 13 z vybraných prioritních chemických látek. Pro zbývající chemické látky je třeba provést další přípravné práce a návrh, který je bude upravovat, by měl být předložen do konce roku 2016.

Některé z uvedených 13 karcinogenů, jako je „respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého“ (RSC), sloučeniny chromu (VI), prach z tvrdého dřeva nebo hydrazin, mají dopad na velmi vysoký počet pracovníků. U některých dalších látek existují náznaky, že modely jejich používání představují nižší zátěž, avšak dotčené chemické látky jsou považovány za prioritu, protože poměr mezi počtem jim vystavených pracovníků a počtem případů rakoviny je vysoký.

Další informace

MEMO

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Marianne Thyssenová na Facebooku a twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se zde

IP/16/1656

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar