Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Myndigheters webbplatser och appar ska bli mer tillgängliga enligt ny överenskommelse

Bryssel den 3 maj 2016

Företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen enades i kväll om de första EU-reglerna för att göra myndigheters webbplatser och mobilappar mer tillgängliga, särskilt för dem med nedsatt syn eller hörsel.

Internet är vår viktigaste informationskälla och ger tillgång till många tjänster. Det är därför viktigare än någonsin att alla med olika förutsättningar kan använda webbplatser och mobilappar.

Omkring 80 miljoner människor i EU har en funktionsnedsättning. I takt med att EU:s befolkning åldras beräknas siffran stiga till 120 miljoner fram till 2020. En gemensam strategi för webbtillgänglighet bidrar till att skapa ett inkluderande digitalt samhälle och ta tillvara fördelarna med den digitala inre marknaden – för alla i EU.

Direktivet gäller offentliga organs webbplatser och mobilappar – från myndigheter, domstolar och polis till sjukhus, universitet och bibliotek. Syftet är att göra dem tillgängliga för alla, särskilt för dem med nedsatt syn eller hörsel eller annan funktionsnedsättning.

– Internet har blivit en grundläggande rättighet som måste gälla alla i samhället, säger Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.Vi kan inte lämna miljontals människor utanför.Kvällens överenskommelse är ett viktigt steg på vägen mot en digital inre marknad, som handlar om att riva hinder så att alla i EU kan dra nytta av den digitala världen.

– Det är oacceptabelt att miljontals EU-invånare hamnar på efterkälken i det digitala samhället, instämmer Günther H. Oettinger, kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället.Det nya direktivet ska se till att alla har samma möjligheter att använda internet och appar, delta i samhället i större utsträckning och leva ett mer självständigt liv.

Här är de viktigaste punkterna:

  • Direktivet gäller offentliga organs webbplatser och mobilappar med några få undantag (t.ex. radio, tv och livestreaming).
  • Det anger standarder för att göra webbplatser och mobilappar mer tillängliga. Det ska till exempel finnas bildtexter och det ska gå att navigera på en webbplats utan mus, som kan vara svår att använda om man har en funktionsnedsättning.
  • EU-länderna ska följa och rapportera om den offentliga sektorns webbplatser och appar. Rapporterna ska skickas till kommissionen och offentliggöras. Direktivet om webbtillgänglighet och den tillgänglighetslag för produkter och tjänster som föreslogs i december 2015 (se pressmeddelandet) ingår i kommissions insatser för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhället. 

Nästa steg

Efter kvällens politiska överenskommelse måste direktivet nu godkännas formellt av Europaparlamentet och rådet. Därefter publiceras det i EU:s officiella tidning och kan träda i kraft. Medlemsländerna har sedan 21 månader på sig att införliva direktivet i sin egen lagstiftning. 

Bakgrund

I december 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (se pressmeddelandet).

Enligt artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste medlemsländerna och EU se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till bland annat internet på samma villkor som andra.

EU:s handikappstrategi 2010–2020 bygger på FN-konventionen och innehåller bland annat åtgärder för webbtillgänglighet för att ”skapa tillgänglighet till varor, tjänster (även offentliga tjänster) och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning”.

Kommissionen gör sitt bästa för att garantera tillgängligheten till sina webbplatser och mobilappar och har antagit höga internationella standarder för dem. De beskrivs i kommissionens riktlinjer för webbpublicering: Information Providers Guide. Kommissionen arbetar också på att öka medvetenheten och utbilda webbansvariga i tillgänglighetsfrågor.

 

IP/16/1654

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar