Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie ingenomen met akkoord om overheidswebsites en -apps toegankelijker te maken

Brussel, 3 mei 2016

De onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben vanavond een akkoord bereikt over de eerste EU-brede regels om overheidswebsites en -apps toegankelijker te maken, vooral voor blinden, doven en slechthorenden.

Het internet is een essentieel middel geworden om toegang te krijgen tot informatie en diensten, en om informatie en diensten te verstrekken. Daarom is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat iedereen kennis kan nemen van de inhoud van websites en apps, en er goed mee om kan gaan.

Ongeveer 80 miljoen mensen in de EU hebben een handicap. Aangezien de bevolking van de EU veroudert, zal dat aantal in 2020 naar verwachting 120 miljoen bedragen. Een gemeenschappelijke benadering om de toegankelijkheid van het internet te garanderen zal bijdragen tot een inclusieve digitale samenleving en tot de ontsluiting van de voordelen van de digitale eengemaakte markt voor alle Europese burgers.

De richtlijn dekt websites en mobiele apps van overheidsinstanties, gaande van gerechtshoven en politiediensten tot openbare ziekenhuizen, universiteiten en bibliotheken. Ze worden daardoor toegankelijk voor alle burgers, met name voor blinden en slechtzienden, voor doven en slechthorenden en voor mensen met andere handicaps.

Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor de digitale eengemaakte markt, begroette het akkoord aldus: "Toegang tot internet zou voor iedereen tot de mogelijkheden moeten behoren. Miljoenen Europeanen in de steek laten is geen optie. Met het akkoord van vanavond is een belangrijke stap gezet in de richting van een digitale eengemaakte markt, waartoe de obstakels die verhinderen dat alle Europanen zoveel mogelijk uit de digitale wereld kunnen halen, moeten worden weggenomen."

Günther H. Oettinger, commissaris voor digitale economie en samenleving, zei: "Het is onaanvaardbaar dat miljoenen Europese burgers in de digitale samenleving in de steek worden gelaten. De overeenkomst die we zojuist hebben bereikt, zorgt ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt om de voordelen van internet en mobiele apps te ervaren, uitgebreider aan de maatschappij deel te nemen en een onafhankelijker leven te leiden."

De overeengekomen tekst van de richtlijn:

  • dekt websites en apps van overheidsinstanties, met een beperkt aantal uitzonderingen (bijv. omroepen, livestreaming).
  • verwijst naar normen om websites en apps toegankelijker te maken. In die normen is bijvoorbeeld bepaald dat plaatjes een tekst moeten hebben of dat zonder muis door websites moet kunnen worden gebrowset, omdat het gebruik van de muis voor sommige gehandicapten moeilijk is;
  • vereist regelmatige controle van en rapportage over overheidswebsites en -apps door de lidstaten Deze verslagen moeten aan de Commissie worden toegezonden, en zij moeten ook openbaar worden gemaakt. De richtlijn inzake de toegankelijkheid van het internet en de in december 2015 voorgestelde Europese toegankelijkheidswet (persbericht) maken deel uit van de inspanningen van de Commissie om mensen met een handicap te helpen ten volle aan de samenleving deel te nemen. 

Volgende stappen

De eerste stap is dat de tekst na het politieke akkoord van vanavond (dat in gezamenlijkheid door onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie tot stand is gekomen) formeel moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Daarna wordt deze in het Publicatieblad bekendgemaakt en treedt deze officieel in werking. De lidstaten krijgen 21 maanden de tijd om de tekst in hun nationale wetgeving om te zetten. 

Achtergrond

In december 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties gepresenteerd (persbericht).

Overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap zijn de lidstaten en de EU verplicht passende maatregelen te nemen om mensen met een handicap op voet van gelijkheid met alle anderen de toegang tot onder meer informatie- en communicatietechnologieën, waaronder internet, te garanderen.

De Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 bouwt voort op dit VN-verdrag en bevat maatregelen op verscheidene prioritaire gebieden, waaronder toegankelijkheid van het internet, met als doelstelling "toegankelijkheid van goederen en diensten, waaronder publieke diensten en hulpmiddelen voor mensen met een handicap."

De Commissie is vastbesloten de toegankelijkheid van haar websites en haar mobiele apps te garanderen, en heeft hoge internationale normen vastgesteld waaraan die websites en apps moeten voldoen. Deze normen zijn terug te vinden in de Information Providers Guide, de richtsnoeren van de Commissie voor publicaties op internet. De Commissie blijft ook investeren in de bewustmaking en opleiding van webmanagers op het gebied van de toegankelijkheid van het internet.

 

IP/16/1654

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar