Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija atzinīgi novērtē vienošanos padarīt pieejamākas publiskā sektora tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes

Briselē, 2016. gada 3. maijā

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas sarunu risinātāji šovakar vienojās par pirmajiem ES mēroga noteikumiem, lai padarītu publiskā sektora struktūru tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes pieejamākas, jo īpaši neredzīgiem, nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem.

Internets ir kļuvis par būtisku veidu, kā piekļūt informācijai un pakalpojumiem, kā arī to sniegšanai. Tādēļ ir vēl jo svarīgāk nodrošināt, ka ikviens var uztvert un saprast tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes, kā arī attiecīgi tās izmantot.

ES ir aptuveni 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti. Gaidāms, ka līdz 2020. gadam, ES iedzīvotājiem novecojot, šis skaitlis varētu pieaugt līdz 120 miljoniem. Kopīga pieeja, lai nodrošinātu tīmekļa pieejamību, sniegs ieguldījumu iekļaujošā digitālā sabiedrībā un digitālā vienotā tirgus priekšrocību izmantošanā visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Direktīva attieksies uz publiskā sektora struktūru tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm, sākot ar pārvaldēm, tiesām un policijas nodaļām līdz publiskajām slimnīcām, universitātēm un bibliotekām. Tādejādi tās tiks padarītas pieejamas visiem Eiropas iedzīvotājiem, jo īpaši neredzīgiem, nedzirdīgiem, vājdzirdīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus lietās Andruss Ansips atzinīgi novērtēja vienošanos, sacīdams: "Ikvienam jābūt piekļuvei internetam. Miljoniem cilvēku atstāšana bez interneta nav pieļaujama. Šovakar panāktā vienošanās ir nozīmīgs solis ceļā uz digitālo vienoto tirgu, kura uzdevums ir likvidēt šķēršļus, lai visi Eiropas iedzīvotāji varētu izmantot labāko, ko digitāla pasaule piedāvā."

Komisijas loceklis digitālās ekonomikas un sabiedrības lietās Ginters Etingers sacīja: "Ir nepieņemami, ka miljoni Eiropas iedzīvotāju ir atstāti ārpus digitālās sabiedrības. Mūsu tikko panāktā vienošanās nodrošinās visiem vienādas iespējas baudīt interneta un mobilo lietotņu priekšrocības, pilntiesīgāk līdzdarboties sabiedrībā un dzīvot neatkarīgāk."

Direktīvas redakcija, par ko panākta vienošanās:

  •               attiecas uz publiskā sektora struktūru tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm ar nelieliem izņēmumiem (piemēram, raidorganizācijas, straumēšana);
  •               atsaucas uz standartiem, kas palīdzēs publiskā sektora struktūrām padarīt savas tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes pieejamākas. Piemēram, šādi standarti paredz, ka pie attēliem jābūt tekstam vai ka tīmekļa vietnēm jābūt pārlūkojamām bez peles, kuru dažiem cilvēkiem ar invaliditāti var būt grūti izmantot;
  •               liek dalībvalstīm veikt regulāru uzraudzību un ziņot par savām publiskā sektora tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm. Šie ziņojumi jādara zināmi Komisijai un jāpublisko. Direktīva par tīmekļa pieejamību līdztekus 2015. gada decembrī ierosinātajam Eiropas Pieejamības aktam (paziņojums presei), kas attiecas uz daudz plašāku produktu un pakalpojumu klāstu, ir daļa no Komisijas centieniem palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti pilntiesīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē.

 

 

Turpmākie pasākumi

Pēc šovakar panāktās politiskās vienošanās (trialogā starp Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas sarunu risinātājiem) Eiropas Parlamentam un Padomei būs oficiāli jāapstiprina teksta redakcija. Pēc tam tā tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un stāsies spēkā. Dalībvalstīm 21 mēneša laikā būs jātransponē teksts savos tiesību aktos.

 

Priekšvēsture

2012. gada decembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu Direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību (paziņojums presei).

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9. pants paredz dalībvalstīm un ES veikt atbilstošus pasākumus, lai vienlīdzīgi ar citiem personām ar invaliditāti cita starpā nodrošinātu piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tostarp internetam.

Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā (2010.–2020. g.) pamatā ir ANO Konvencija, un tajā ir ietverti pasākumi vairākās prioritārās jomās, tostarp tīmekļa pieejamības jomā, ar mērķi “personām ar invaliditāti nodrošināt brīvu preču, pakalpojumu, to skaitā publisko pakalpojumu, un atbalsta ierīču pieejamību."

Komisija ir stingri apņēmusies nodrošināt savu tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu pieejamību un, lai to panāktu, ir pieņēmusi augstus starptautiskus standartus. Tie atspoguļoti Rokasgrāmatā informācijas sniedzējiem — Komisijas vadlīnijās publikācijām internetā. Komisija turpina ieguldīt informētības palielināšanā un tīmekļa administratoru apmācīšanā par tīmekļa pieejamību.

 

 

 

 

 

 

IP/16/1654

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar