Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija palankiai vertina susitarimą dėl prieinamesnių viešojo sektoriaus interneto svetainių ir taikomųjų programų

Briuselis, 2016 m. gegužės 3 d.

Šįvakar Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybininkai susitarė dėl pirmųjų visoje ES taikomų taisyklių, kurių tikslas – padaryti viešojo sektoriaus institucijų interneto svetaines ir taikomąsias programas prieinamesnes, visų pirma akliesiems, kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.

Internetas tapo pagrindine informacijos ir paslaugų teikimo bei gavimo priemone. Todėl šiandien kaip niekad svarbu užtikrinti, kad visi galėtų suprasti interneto svetaines ir taikomąsias programas, suvokti jų turinį ir tinkamai jomis naudotis.

Europos Sąjungoje gyvena apie 80 mln. neįgaliųjų. Manoma, kad dėl ES gyventojų senėjimo iki 2020 m. šis skaičius padidės iki 120 mln. Suderinus veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti interneto prieinamumą, bus prisidėta prie įtraukios skaitmeninės visuomenės ir visi Europos piliečiai galės naudotis bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamais pranašumais.

Direktyva bus taikoma visų viešojo sektoriaus institucijų (administracijų, teismų, policijos tarnybų, valstybinių ligoninių, universitetų, bibliotekų ir kt.) interneto svetainėms ir mobiliosioms taikomosioms programoms. Jos taps prieinamos visiems piliečiams, visų pirma akliesiems, neprigirdintiesiems, kurtiesiems, silpnaregiams ir judėjimo negalią turintiems asmenims.

Susitarimą palankiai įvertino už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas: „Prieiga prie interneto turi būti užtikrinta visiems. Nepateisinama, kad internetu negali naudotis milijonai europiečių. Šiandienos susitarimas – svarbus žingsnis į bendrąją skaitmeninę rinką, kuris pašalins kliūtis ir leis visiems europiečiams naudotis skaitmeninio pasaulio teikiamomis galimybėmis.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Negalime už skaitmeninės visuomenės ribų palikti milijonų Europos piliečių. Ką tik pasiektu susitarimu visiems bus užtikrintos vienodos galimybės naudotis interneto ir mobiliųjų taikomųjų programų teikiamais privalumais, aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti autonomiškesniems.“

Direktyva, dėl kurios susitarta:

  • taikoma viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėms ir mobiliosioms taikomosioms programoms, išskyrus keletą išimčių (pvz., transliuotojus, tiesioginę transliaciją internetu);
  • joje nustatyti standartai, padėsiantys padaryti interneto svetaines ir mobiliąsias taikomąsias programas prieinamesnes. Pavyzdžiui, šiuose standartuose numatyta, kad vietoj paveikslėlio būtų pateikiamas alternatyvusis tekstas arba kad interneto svetainėse būtų galima naršyti nenaudojant pelės, nes ją naudoti kai kuriems neįgaliesiems sudėtinga;
  • reikalaujama, kad valstybės narės vykdytų nuolatinę savo viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir taikomųjų programų prieigos kontrolę ir teiktų ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti teikiamos Komisijai ir skelbiamos viešai. Direktyva dėl interneto svetainių prieinamumo ir 2015 m. gruodžio mėn. pateiktu Europos prieinamumo akto pasiūlymu (žr. pranešimą spaudai), kuris taikomas ir kitiems produktams bei paslaugoms, Komisija įgyvendina savo siekį padėti neįgaliesiems visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Tolesni veiksmai

Šiandien Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos trišalėse derybose pasiekto politinio susitarimo tekstą oficialiai turės patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba. Po to jis bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir oficialiai įsigalios. Valstybės narės turės jį perkelti į nacionalinę teisę per 21 mėnesį. 

Pagrindiniai faktai

2012 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė Direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo pasiūlymą (žr. pranešimą spaudai).

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsniu valstybės narės ir ES įpareigojamos imtis reikiamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų užtikrintas informacijos ir ryšių technologijų, taip pat ir interneto, prieinamumas.

2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios, grindžiamoje JT konvencija, numatyta imtis veiksmų keliose prioritetinėse srityse, tarp jų ir interneto svetainių prieinamumo, siekiant „užtikrinti prekių, paslaugų, įskaitant viešąsias paslaugas, ir pagalbinių įtaisų prieinamumą neįgaliesiems.“

Komisija yra tvirtai įsipareigojusi užtikrinti savo interneto svetainių bei mobiliųjų taikomųjų programų prieinamumą ir siekdama šio tikslo patvirtino aukštus tarptautinius standartus. Jie nurodyti Informacijos teikėjų vadove – Komisijos parengtose informacijos skelbimo internete gairėse. Be to, Komisija ir toliau investuoja į veiklą, skirtą interneto svetainių valdytojų sąmoningumui didinti, ir į jiems skirtus mokymus apie interneto svetainių prieinamumą.

IP/16/1654

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar