Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU vammaisten asialla: Julkisen sektorin sivustojen ja sovellusten saavutettavuutta parannetaan

Bryssel 3. toukokuuta 2016

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelijat pääsivät tänä iltana sopimukseen EU:n laajuisista säännöistä, joilla parannetaan julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta erityisesti näkö- ja kuulovammaisille.

Säännöt sisältävä direktiivi koskee lähes kaikkia julkisen sektorin elinten sivustoja ja mobiilisovelluksia – hallinnosta, tuomioistuimista ja poliisista julkisiin sairaaloihin, yliopistoihin ja kirjastoihin.

Internetistä on tullut välttämätön väline, jonka kautta tietoja ja palveluja saadaan ja tarjotaan. Siksi on tärkeää varmistaa, että kaikki käyttäjäryhmät pystyvät hahmottamaan, ymmärtämään ja käyttämään sivustoja ja sovelluksia.

Noin 80 miljoonalla ihmisellä EU:ssa on jonkinlainen vamma tai toimintarajoite. Väestön ikääntyessä luvun odotetaan kasvavan 120 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Kun verkkosivustojen saavutettavuus varmistetaan kattavasti, kaikki kansalaisryhmät EU:ssa pääsevät osallisiksi digitaalisesta yhteiskunnasta ja digitaalisten sisämarkkinoiden etujen hyödyntäminen helpottuu.

Direktiivillä on määrä parantaa julkisten sivustojen ja sovellusten käytettävyyttä kaikkien kansalaisten, mutta erityisesti näkö- ja kuulovammaisten sekä muulla tavoin toimintarajoitteisten kannalta.

"Internetin pitäisi olla kaikkien ulottuvilla”, muistuttidigitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip. ”Miljoonia eurooppalaisia ei saa jättää digitaalisen kehityksen ulkopuolelle. Tänä iltana tehty sopimus on tärkeä askel kohti digitaalisia sisämarkkinoita. Jotta alan sisämarkkinat voivat toteutua, on poistettava tekijät, jotka estävät eurooppalaisia hyödyntämästä digitaalisia palveluja tehokkaasti."

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger puolestaan totesi, ettei miljoonien kansalaisten jäämistä digitaalisen yhteiskunnan jalkoihin voida hyväksyä. "Nyt syntynyt sopimus varmistaa, että kaikilla on samat mahdollisuudet hyödyntää internetiä ja mobiilisovelluksia, osallistua suuremmassa määrin yhteiskunnan toimintaan ja elää itsenäistä elämää", hän jatkoi.

Direktiiviluonnos

  •               kattaa julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (esimerkiksi yleisradioyhtiöt, suorat verkkolähetykset);
  •               perustuu standardeihin, joilla sivustojen saavutettavuutta parannetaan.Standardien mukaan sivustoilla pitäisi esimerkiksi olla kuville vastineet tekstimuodossa ja sivustoja pitäisi voida selata ilman hiirtä, jonka käyttö voi olla joillekin ihmisille vamman vuoksi vaikeaa;
  •               velvoittaa jäsenvaltiot valvomaan säännöllisesti julkisen sektorin sivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta ja raportoimaan siitä. Nämä raportit on toimitettava komissiolle ja julkaistava.

Verkkosisältöjen saavutettavuutta koskeva direktiivi ja joulukuussa 2015 ehdotettu EU:n esteettömyyssäädös (lehdistötiedote), joka kattaa tuotteita ja palveluja huomattavasti laajemmalti, ovat esimerkkejä komission toimista, joilla parannetaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan täysipainoisesti.

Seuraavat vaiheet

Poliittisen sopimuksen synnyttyä tänä iltana Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa direktiivin teksti on nyt muodollisesti hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Sen jälkeen säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee virallisesti voimaan. Jäsenvaltioilla on 21 kuukautta aikaa saattaa teksti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Tausta

Euroopan komissio teki joulukuussa 2012 ehdotuksen direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta.

Vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 9 artikla velvoittaa jäsenvaltiot ja EU:n varmistamaan, että vammaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää muun muassa internetiä ja muita tieto- ja viestintäteknologisia järjestelmiä.

YK:n yleissopimukseen pohjautuva Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 sisältää muun muassa verkon saavutettavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Strategian tavoitteena on varmistaa vammaisille esteettömät mahdollisuudet käyttää tavaroita, julkisia ja muita palveluja ja apuvälineitä.

Komissio on sitoutunut huolehtimaan omien sivustojensa ja mobiilisovellustensa saavutettavuudesta ja noudattaa alan kansainvälisiä standardeja. Standardit sisältyvät komission sivustojen laatijoille tarkoitettuun Information Providers Guide -oppaaseen. Komissio jatkaa myös verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvää tiedottamista ja sivustovastaavien koulutusta.

IP/16/1654

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar