Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon avaldab heameelt kokkuleppe üle, mille eesmärk on lihtsustada juurdepääsu veebisaitidele ja mobiiliäppidele

Brüssel, 3. mai 2016

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajad leppisid täna õhtul kokku esimestes kogu ELi hõlmavates eeskirjades, mille eesmärk on lihtsustada juurdepääsu avaliku sektori asutuste veebisaitidele ja mobiiliäppidele, pidades eelkõige silmas pimedaid, kurte ja vaegkuuljaid.

Internetist on saanud oluline vahend teabele ja teenustele juurdepääsemiseks ning nende edastamiseks. Seepärast on üha olulisem tagada, et kõik inimesed oleksid veebisaitidest ja mobiiliäppidest teadlikud, saaksid nendest aru ning suudaksid neid asjakohaselt kasutada.

ELis elab praegu umbes 80 miljonit puudega inimest. Kuna ELi elanikkond vananeb, peaks puudega inimeste arv prognooside kohaselt kasvama 2020. aastaks 120 miljonini. Ühtse lähenemisviisi kasutuselevõtt veebile juurdepääsu lihtsustamisel aitab edendada kaasavat digiühiskonda ning lubab digitaalse ühtse turu võimalusi veelgi paremini ära kasutada.

Direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad avaliku sektori asutuste, sealhulgas haldusasutuste, kohtute ja politseijaoskondade, riiklike haiglate ning ülikoolide ja raamatukogude veebisaidid ja mobiiliäpid. See lihtsustab kõikide kodanike, eelkõige pimedate, vaegkuuljate, kurtide, vaegnägijate ja tegutsemispuudega inimeste juurdepääsu avaliku sektori asutustele.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip avaldas kokkuleppe üle heameelt: „Internet peaks olema kõigile kättesaadav. Me ei tohi miljoneid eurooplasi sellest ilma jätta. Tänane kokkulepe on oluline samm digitaalse ühtse turu suunas, mille eesmärk on kõrvaldada kõik takistused, mis ei luba eurooplastel digitaalse maailma võimalusi täielikult ära kasutada.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „On lubamatu, et miljonid Euroopa kodanikud on digitaalühiskonna arengust kõrvale jäänud. Äsja sõlmitud kokkuleppe eesmärk on tagada, et kõikidel oleks võrdsed võimalused kasutada interneti ja mobiiliäppide pakutavaid eeliseid, osaleda täisväärtuslikumalt ühiskondlikus elus ning saada veelgi iseseisvamaks.“

Direktiivi kokkulepitud tekst:

  • hõlmab avaliku sektori asutuste veebisaite ja mobiiliäppe, välja arvatud mõned erandid (näiteks ringhäälinguorganisatsioonid, otseülekannete veebisaidid);
  • käsitleb standardeid, mis lihtsustavad juurdepääsu veebisaitidele ja mobiiliäppidele. Näiteks nähakse nende standarditega ette, et piltidele tuleks lisada ka asjakohane tekst ja et veebisaite peaks saama sirvida ilma hiireta, mille kasutamine võib teatavate puuete puhul olla keeruline;
  • nõuab liikmesriikidelt avaliku sektori veebisaitide ja mobiiliäppide korrapärast kontrollimist ning asjakohaste aruannete esitamist. Need aruanded tuleb edastada komisjonile ja avaldada. 2015. aasta detsembris esitatud ettepanekud, milles käsitletakse veebisaitide juurdepääsetavuse direktiivi ja Euroopa juurdepääsetavuse akti (pressiteade), hõlmavad oluliselt rohkem tooteid ja teenuseid ning mõlemad moodustavad osa komisjoni püüdlustest aidata puudega inimestel ühiskondlikus elus täisväärtuslikult osaleda. 

Järgmised sammud

Pärast täna saavutatud poliitilist kokkulepet (millele jõuti Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni kolmepoolsete läbirääkimiste käigus) peavad Euroopa Parlament ja nõukogu direktiivi teksti ametlikult heaks kiitma. Seejärel avaldatakse kokkuleppe tekst Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub ametlikult. Liikmesriikidele antakse 21 kuud kokkuleppe teksti ülevõtmiseks siseriiklikesse õigusaktidesse. 

Taustteave

Euroopa Komisjon esitas 2012. aasta detsembris direktiivi ettepaneku, milles käsitletakse juurdepääsu avaliku sektori asutuste veebisaitidele(pressiteade)

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 9 kohustatakse liikmesriike ja ELi võtma asjakohaseid meetmeid, millega puuetega inimestele tagatakse teistega võrdsetel alustel juurdepääs muu hulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele, sealhulgas internetile.

Puudega inimesi käsitlev Euroopa strateegia 2010–2020Puudega inimesi käsitlev Euroopa strateegia 2010–2020 põhineb ÜRO konventsioonil ja hõlmab eri prioriteetsete valdkondadega, sealhulgas veebi juurdepääsetavusega seotud meetmeid, et „tagada puuetega inimestele juurdepääs toodetele, teenustele, sealhulgas avalikele teenustele ja abivahenditele”.

Komisjon on võtnud kindla kohustuse tagada juurdepääs veebisaitidele ja mobiiliäppidele ning kehtestanud selle eesmärgi saavutamiseks ranged rahvusvahelised standardid. Need standardid on esitatud dokumendis Andmeesitajate juhised, mis sisaldab komisjoni suuniseid teabe avaldamise kohta internetis. Komisjon jätkab tööd teadlikkuse suurendamisel ja veebihaldurite koolitamisel veebile juurdepääsu lihtsustamise küsimustes.

IP/16/1654

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar