Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

H Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για την καλύτερη πρόσβαση στους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές του δημόσιου τομέα

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ενέκριναν απόψε τους πρώτους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τη μεγαλύτερη πρόσβαση στους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ιδίως για τους τυφλούς, τους κωφούς και τους βαρήκοους

Το διαδίκτυο έχει μετατραπεί σε αναπόδραστο μέσο για την πρόσβαση και την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών. Επομένως, είναι σημαντικότερο από ποτέ να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν ιστοσελίδες και κινητές εφαρμογές, καθώς και να αλληλεπιδρούν με αυτές με τον κατάλληλο τρόπο.

Περίπου 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ πάσχουν από κάποια αναπηρία. Με τη γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 120 εκατομμύρια έως το 2020. Μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της διαδικτυακής προσβασιμότητας θα συμβάλει σε μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και στην ελευθέρωση του δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η οδηγία θα καλύπτει τους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, από τις δημόσιες διοικήσεις, τα δικαστήρια και τις αστυνομικές υπηρεσίες έως τα δημόσια νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τις βιβλιοθήκες. Θα επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές, ιδίως στους τυφλούς, στους βαρήκοους, στους κωφούς, καθώς και στα άτομα με χαμηλή όραση και λειτουργικές αναπηρίες.

Ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία και δήλωσε σχετικά: «Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να αποτελεί πραγματικότητα για όλους. Το να αφήσουμε εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες πίσω δεν είναι λύση. Η αποψινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία προς την ενιαία ψηφιακή αγορά, η οποία αποβλέπει στην εξάλειψη των εμποδίων, έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να αντλούν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τον ψηφιακό κόσμο».

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε τα εξής: «Είναι απαράδεκτο που εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες μένουν στο περιθώριο της ψηφιακής κοινωνίας. Η συμφωνία που μόλις συνήψαμε θα δίνει σε όλους τη δυνατότητα να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου και των κινητών εφαρμογών, να εντάσσονται περισσότερο στην κοινωνία και να ζουν πιο ανεξάρτητα.»

Το κείμενο της οδηγίας που έχει συμφωνηθεί:

  • καλύπτει ιστότοπους και κινητές εφαρμογές των φορέων του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. φορέων τηλεοπτικών μεταδόσεων, ζωντανών αναμεταδόσεων),
  • παραπέμπει στα πρότυπα που επιτρέπουν την καλύτερη πρόσβαση των ιστότοπων και των κινητών εφαρμογών. Για παράδειγμα, τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι κάθε εικόνα θα περιλαμβάνει κείμενο ή ότι οι ιστότοποι μπορούν να φυλλομετρούνται χωρίς ποντίκι, η χρήση του οποίου μπορεί να είναι δύσκολη για ορισμένα άτομα με αναπηρίες,
  • απαιτεί από τα κράτη μέλη τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές του δημόσιου τομέα. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και να δημοσιοποιούνται. Η οδηγία για την ιστο-προσβασιμότητα, καθώς και η Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα που προτάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 (βλ. Δελτίο Τύπου), η οποία καλύπτει πολύ ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, εντάσσονται αμφότερες στις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. 

Επόμενα στάδια

Μετά την αποψινή πολιτική συμφωνία (με «τριμερή διάλογο», μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής), το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στη συνέχεια, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και θα τεθεί επισήμως σε ισχύ. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία 21 μηνών για να μεταφέρουν το κείμενο στην εθνική τους νομοθεσία. 

Ιστορικό

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (Δελτίο Τύπου).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα κράτη μέλη και η ΕΕ υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, σε ισότιμη βάση με τους άλλους.

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, 2010-2020, βασίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και περιλαμβάνει δράσεις σε διάφορα πεδία προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής προσβασιμότητας, με στόχο «να εξασφαλιστεί δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών και των υποβοηθητικών συσκευών για άτομα με αναπηρία».

Η Επιτροπή είναι απόλυτα αποφασισμένη να διασφαλίσει την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των κινητών εφαρμογών της και έχει θεσπίσει υψηλά διεθνή πρότυπα ως στόχους στον τομέα αυτό. Τα πρότυπα αυτά αντικατοπτρίζονται στον οδηγό για παρόχους πληροφοριών, τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο. Η Επιτροπή εξακολουθεί, επίσης, να επενδύει σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των διαχειριστών των δικτυακών τόπων για τη διαδικτυακή προσβασιμότητα.

IP/16/1654

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar