Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ny aftale skal gøre myndigheders websteder og applikationer mere tilgængelige

Bruxelles, den 3. maj 2016

Repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen blev i aftes enige om de første EU-regler, der skal gøre offentlige organers websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige, navnlig for blinde, døve og hørehæmmede.

Internettet er en af vores vigtigste informationskilder og giver adgang til en lang række tjenester. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at alle har adgang til websteder og mobilapplikationer og kan få fuld glæde af dem.

Omkring 80 millioner mennesker i EU er i et vist omfang ramt af et handicap. På grund af befolkningens aldring forventes dette tal at stige til 120 millioner i 2020. En harmoniseret politik for webtilgængelighed vil gøre det muligt at skabe et inklusivt digitalt samfund og udnytte fordelene ved det digitale indre marked – til gavn for alle EU's borgere.

Direktivet omfatter offentlige organers websteder og mobilapplikationer – lige fra forvaltninger, domstole og politi til offentlige hospitaler, universiteter og biblioteker. Formålet er at gøre dem tilgængelige for alle, især for blinde, hørehæmmede, døve og personer med nedsat syn eller andre former for funktionsnedsættelser.

Næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked Andrus Ansip hilser aftalen velkommen: "Alle bør have adgang til internettet. Vi kan ikke lade millioner af europæere stå udenfor. Aftenens aftale er et vigtigt skridt på vejen mod et digitalt indre marked. Det gælder om at fjerne hindringerne, så alle i EU kan nyde godt af den digitale verden."

Kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund Günther H. Oettinger udtaler: "Det er uacceptabelt, at millioner af EU-borgere lades i stikken i det digitale samfund. Den aftale, vi netop har indgået, vil sikre, at alle har de samme muligheder for at anvende internettet og mobilapplikationer, deltage i samfundet i større udstrækning og leve et mere selvstændigt liv."

Her er de vigtigste punkter i direktivet:

  • Direktivet omfatter offentlige organers websteder og mobilapplikationer med nogle få undtagelser (f.eks. radio, tv og livestreaming).
  • Det fastsætter standarder for at gøre websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige. Det betyder bl.a., at billeder skal forsynes med billedtekst, og at man skal kunne navigere på et websted uden mus, som kan være svær at bruge, hvis man har et handicap.
  • Medlemsstaterne skal føre tilsyn med og rapportere om de offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Rapporterne skal sendes til Kommissionen og offentliggøres. Direktivet om webtilgængelighed og den europæiske lov om tilgængelighed, som Kommissionen foreslog i december 2015 (pressemeddelelse), og som omfatter mange flere produkter og tjenester, indgår begge i Kommissionens indsats for at sætte handicappede i stand til at deltage fuldt ud i samfundet. 

Næste skridt

Efter aftenens politiske aftale (der blev indgået i "trilog" mellem repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen) skal teksten nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Derefter vil den blive offentliggjort i EU-Tidende og træde i kraft officielt. Medlemsstaterne har så 21 måneder til at gennemføre direktivet i deres egen lovgivning. 

Baggrund

I december 2012 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til et direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder (pressemeddelelse).

Ifølge artikel 9 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap skal medlemsstaterne og EU træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til bl.a. informations- og kommunikationsteknologi, herunder internettet.

Den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 bygger på FN's konvention og indeholder tiltag inden for en række højt prioriterede områder, herunder webtilgængelighed, med det formål at "sikre tilgængelighed i forbindelse med varer, tjenester, herunder offentlige tjenester, og hjælpemidler for handicappede."

Kommissionen gør sit bedste for at sikre adgangen til sine egne websteder og mobilapplikationer og har vedtaget høje internationale standarder, som de skal leve op til. De beskrives ivejledningen for informationsleverandører, der er Kommissionens retningslinjer for offentliggørelse på internettet. Kommissionen gør også en stor indsats for at informere om og uddanne webansvarlige i webtilgængelighed.

IP/16/1654

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar