Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията приветства споразумението за подобряване на достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения в обществения сектор

Брюксел, 3 май 2016 r.

Тази вечер преговарящите от Европейския парламент, Съвета и Комисията се договориха за първите общоевропейски правила за подобряване на достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, особено за хората със зрителни и слухови увреждания.

Интернет вече се е превърнал в основен начин за предоставяне на информация и услуги и за достъп до тях. Затова е по-важно от всякога всеки да може да разбира уебсайтовете и мобилните приложения и да работи добре с тях.

Около 80 милиона души в ЕС страдат от някаква форма на увреждане. Със застаряването на населението се очаква този брой да се увеличи до 120 милиона през 2020 г. Общият подход за осигуряване на достъпност на интернет пространството ще допринесе за изграждането на приобщаващо цифрово общество и за реализирането на потенциала на цифровия единен пазар за всички европейски граждани.

С директива ще бъдат обхванати уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – от администрациите, съдилищата и полицейските управления до обществените болници, университети и библиотеки. Те ще станат достъпни за всички граждани, особено за слепите, хората със слабо зрение, глухите, хората с увреден слух и хората с функционални увреждания.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, приветства споразумението: Достъпът до интернет трябва да е реалност за всекиго.Пренебрегването на милиони европейци не е вариант.Постигнатото тази вечер споразумение е важен етап от изграждането на цифровия единен пазар, чиято цел е да се премахнат пречките, за да може всички европейци да се възползват максимално от цифровия свят“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Не е приемливо милиони европейски граждани да не могат да участват в цифровото общество.Благодарение на постигнатото от нас споразумение всички ще имат еднаква възможност да се радват на ползите от интернет и мобилните приложения, да участват по-пълноценно в обществото и да водят по-независим живот“.

Договореният текст на директивата:

  • обхваща уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор с ограничен брой изключения (напр. излъчващи оператори, видеоизлъчване на живо);
  • се отнася до стандартите за подобряване на достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения. Например в съответствие с някои от стандартите трябва да има текст за изображенията, а уебсайтовете трябва да могат да се разглеждат без мишка, защото за някои хора с увреждания използването ѝ е трудно.
  • предвижда редовен мониторинг и докладване от държавите членки за уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. Тези доклади трябва да се изпращат до Комисията и да бъдат публично достъпни. Директивата за достъпност на уебсайтовете и Европейският акт за достъпност, който бе предложен през декември 2015 г. (съобщение за медиите) и обхваща значително повече продукти и услуги, са част от усилията на Комисията да помогне на хората с увреждания да участват пълноценно в обществото. 

Следващи стъпки

След политическото споразумение от тази вечер (в рамките на тристранна среща на преговарящи от Европейския парламент, Съвета и Комисията) текстът трябва да бъде официално одобрен от Европейския парламент и от Съвета. След това той ще бъде публикуван в Официален вестник и ще влезе в сила. Държавите от ЕС ще разполагат с 21 месеца, за да въведат текста в своето национално законодателство. 

Контекст

През декември 2012 г. Европейската комисия представи предложение за Директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор (съобщение за медиите).

Съгласно член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания държавите членки и ЕС са длъжни да предприемат подходящи мерки за осигуряване на хората с увреждания на равен достъп до информационните и комуникационните технологии, включително интернет.

Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. се основава на конвенцията на ООН и включва действия в няколко приоритетни области, включително достъпност на уебсайтовете, с цел „осигуряване на достъпност на стоките и услугите, включително обществените услуги, и спомагателните уреди и пособия за хора с увреждания“.

Комисията е силно ангажирана с осигуряването на достъпност на своите уебсайтове и мобилни приложения и за целта е приела високи международни стандарти. Те са отразени в Наръчника за доставчиците на информация, насоките на Комисията за публикуване в интернет. Комисията също така продължава да инвестира в дейности за повишаване на осведомеността и в обучение на служителите, отговарящи за уебсайтове, относно достъпността на интернет пространството.

 

IP/16/1654

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar