Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Att återvända till Schengen: Kommissionens åtgärder för att slopa de tillfälliga inre gränskontrollerna

Bryssel den 4 maj 2016

Att återvända till Schengen: Kommissionens åtgärder för att slopa de tillfälliga inre gränskontrollerna

Rådet ska fatta beslut om den rekommendation som kommissionen idag har lagt fram om att förlänga de proportionella kontrollerna vid vissa inre Schengengränser, nämligen i Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Norge under högst sex månader. Nationella åtgärder har redan införts av dessa länder för att ta itu med hotet mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten som beror på irreguljära migranters sekundära förflyttningar. I utkastet till rekommendation föreslår man idag en förlängning av dessa åtgärder, i linje med kodexen om Schengengränserna, trots att Grekland har gjort betydande framsteg. Detta beror på att alla allvarliga brister inte kunnat åtgärdas på ett lämpligt och övergripande sätt inom tremånadersfristen.

Förste vice ordförande Frans Timmermans säger så här: De grekiska myndigheterna har gjort enorma insatser och det har gjorts verkliga framsteg på fältet. Dessutom har avtalet mellan EU och Turkiet lett till en dramatisk minskning av personer som anländer till Grekland. Vid våra yttre gränser är migrationstrycket dock fortfarande högt och i Grekland finns det ett stort antal migranter. Så länge de allvarliga bristerna i gränsförvaltningen kvarstår bör man därför behålla vissa inre gränskontroller. Vi har en tydlig färdplan för att Schengenområdet åter ska fungera på ett normalt sätt senast i slutet av året och vi bör åstadkomma detta på ett välordnat sätt. Vi behåller Schengen genom att tillämpa Schengen.

Kommissionären för migration och inrikes frågor Dimitris Avramopoulos sade: "Schengen är en av Europeiska unionens största framgångar och vårt oförändrade mål är att återställa normala förhållanden i Schengenområdet. Eftersom vi fortfarande har brister vid våra yttre gränser måste vi vidta tillfälliga åtgärder för att undantagsvis möjliggöra en förlängning av de inre gränskontrollerna. Särskilt Grekland, och andra länder längs västra Balkanrutten, står fortfarande värd för ett stort antal asylsökande och irreguljära migranter, och de kan utgöra en risk för sekundära förflyttningar. Grekland har gjort stora framsteg och är på rätt väg. Europeiska kommissionen tillhandahåller kontinuerligt ett omfattande stöd till de grekiska myndigheterna.

Efter att man i Schengenutvärderingen i november 2015 noterat allvarliga brister i Greklands förvaltning av de yttre gränserna har betydande framsteg gjorts när det gäller att åtgärda många problem – särskilt har registreringen av irreguljära migranter förbättrats mycket, både när det gäller utrustning och personal. Det inledande genomförandet av avtalet mellan EU och Turkiet tillsammans med de pågående Nato- och Frontex-operationerna har också lett till en kraftig minskning i antalet irreguljära migranter och asylsökande som tar sig via Egeiska havet till Grekland.

För närvarande visar dock kommissionens slutsatser – som också grundas på ett Schengenutvärderingsbesök i Grekland den 10–16 april – att det fortfarande finns risk för betydande sekundära förflyttningar vilket hade fått flera medlemsstater att tillfälligt återinföra inre gränskontroller. Dessutom behövs det en bekräftelse på huruvida den kraftiga nedgången i antalet förflyttningar som skett under de senaste veckorna håller i sig.

Schengenområdets övergripande funktion är därför fortfarande hotad och därför har kommissionen, på grundval av de uppgifter den förfogar över, föreslagit att rådet antar en rekommendation till de medlemsstater som för närvarande utför kontroller vid de inre gränserna, och uppmanar dem att fortsätta att genomföra riktade och väl avvägda kontroller vid vissa gränser under en begränsad period på sex månader för att ta itu med det allvarliga hot som konstaterats. Dessa medlemsstater bör under denna period regelbundet se över kontrollerna, och anpassa dem till den hotnivå som konstaterats.

Kommissionen föreslår särskilt att rådet rekommenderar att fem länder upprätthåller följande inre gränskontroller för en ytterligare period på sex månader:

  • Österrike vid den österrikisk-ungerska landgränsen och den österrikisk-slovenska landgränsen.

  • Tyskland vid den tysk-österrikiska landgränsen.

  • Danmark i danska hamnar med färjeförbindelser till Tyskland och vid den dansk-tyska landgränsen.

  • Sverige i svenska hamnar i polisregionerna Syd och Väst och vid Öresundsbron.

  • Norge i norska hamnar med färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland.

Dessa åtgärder, som regleras i kodexen om Schengengränserna, är en garanti för den övergripande funktionen för området utan inre gränskontroller. Kommissionens mål är att återgå till ett Schengenområde som fungerar normalt och att avskaffa alla inre gränskontroller senast i slutet av 2016, i enlighet med färdplanen ”Att återvända till Schengen”.

Bakgrund

I kodexen om Schengengränserna (artikel 29 - f.d. artikel 26) föreskrivs ett särskilt förfarande vid exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet på grund av allvarliga och ihållande brister vid en av EU:s yttre gränser. Detta förfarande innebär varken att man bestraffar eller isolerar en medlemsstat eller att man utesluter en medlemsstat från Schengenområdet.

Inom ramen för utvärderingsmekanismen för Schengen, som inrättades i oktober 2013, genomförs Schengenutvärderingar i medlemsstaterna på grundval av ett flerårigt och ett årligt utvärderingsprogram. Sådana besök kan vara förhandsanmälda eller oanmälda och genomförs av grupper med experter från medlemsstaterna och Frontex som leds av kommissionen.

Efter varje besök utarbetas en rapport som kartlägger eventuella brister och ger rekommendationer till åtgärder för att avhjälpa dessa brister som ska genomföras inom en viss tid. Rådet antar rekommendationerna på förslag av kommissionen. Den aktuella medlemsstaten måste följa upp rekommendationerna genom att lämna in en handlingsplan med de åtgärder som ska avhjälpa de konstaterade bristerna.

Om det identifieras allvarliga brister i förvaltningen av de yttre gränserna, kan kommissionen dessutom rekommendera att den utvärderade medlemsstaten vidtar vissa specifika åtgärder för att säkerställa att rådets rekommendation efterlevs.

En utvärdering av tillämpningen av Schengenreglerna på området förvaltning av de yttre gränserna av Grekland utfördes i november 2015. Utvärderingsrapporten, som avslöjade allvarliga brister i Greklands kontroll av de yttre gränserna, antogs av kommissionen den 2 februari 2016. Rekommendationer till åtgärder för att avhjälpa bristerna antogs av rådet den 12 februari 2016.

Eftersom det enligt utvärderingsrapporten fanns allvarliga brister antog kommissionen den 24 februari 2016 ett genomförandebeslut med rekommendationer om specifika åtgärder som Grekland ska vidta. Syftet med rekommendationerna är att Grekland ska tillämpa alla Schengenregler som rör förvaltning av den yttre gränsen.

Grekland lade den 12 mars 2016 fram sin handlingsplan för att avhjälpa de brister som konstaterats i utvärderingsrapporten och som omfattas av rådets rekommendationer. Den 12 april 2016 lade kommissionen fram sin bedömning av handlingsplanen. Den 29 april 2016 lade Grekland fram sin rapport om genomförandet av handlingsplanen.

I enlighet med kodexen om Schengengränserna ska kommissionen, på grundval av Greklands rapport som ska läggas fram senast tre månader efter rådets rekommendationer, bedöma om de allvarliga bristerna kvarstår. Dagens förslag till rekommendation är svaret på denna rättsliga skyldighet.

Mer information

Frågor och svar: En samordnad EU-strategi för tillfälliga inre gränskontroller

Kommissionens förslag till rådets rekommendation om kontroller vid de inre gränserna

Kommissionens bedömning av den grekiska handlingsplanen för att åtgärda bristerna i gränsförvaltningen

Meddelande från kommissionen: Bedömning av Greklands handlingsplan för att åtgärda de allvarliga brister som konstaterats i 2015 års utvärdering av tillämpningen av Schengenregelverket på området förvaltning av de yttre gränserna

Faktablad: Förklaring till Schengenreglerna

Meddelande från kommissionen: Att återvända till till Schengen – en färdplan

Faktablad: Hanteringen av flyktingkrisen – EU:s finansiella stöd till Grekland

IP/16/1627

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar