Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Atpakaļceļš uz Šengenu: Komisija veic nākamos soļus, tiecoties atcelt iekšējo robežu pagaidu kontroli

Briselē, 2016. gada 4. maijā

Atpakaļceļš uz Šengenu: Komisija veic nākamos soļus, tiecoties atcelt iekšējo robežu pagaidu kontroli

Komisija šodien nāca klajā ar ieteikumu, par ko jālemj Padomei, pagarināt samērīgu dažu Šengenas valstu iekšējo robežu kontroli, proti, Vācijā, Austrijā, Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā maksimāli uz sešu mēnešu laikposmu. Šajās valstīs jau ir ieviesti valsts līmeņa pasākumi, lai novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai un iekšējai drošībai, ko rada neatbilstīgu migrantu sekundārā kustība. Šodienas ieteikuma projektā ierosināts šos pasākumus pagarināt saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu, jo un neraugoties uz Grieķijas panākto ievērojamo progresu, noteiktajā trīs mēnešu laikā atbilstoši un visaptveroši ir atrisināti ne visi konstatētie nopietnie trūkumi.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Grieķijas iestādes ir veikušas milzu centienus, un rezultāts ir redzams. Turklāt ES un Turcijas vienošanās rezultātā ir krasi samazinājusies ieceļošana Grieķijā. Tomēr joprojām pastāv ievērojams migrācijas spiediens pie mūsu ārējām robežām, un Grieķijā uzturas liels skaits migrantu. Tāpēc — kamēr robežu pārvaldībā pastāv ievērojami trūkumi, būtu jāturpina atsevišķi iekšējo robežu kontroles pasākumi. Mums ir skaidrs ceļvedis, lai līdz gada beigām atgrieztos pie normālas Šengenas zonas funkcionēšanas, un mums pie tās ir jāatgriežas pienācīgā veidā. Mēs saglabāsim Šengenu, piemērojot Šengenu.

Migrācijas un iekšlietu komisārs Dimitris Avramopuls teica: “Šengena ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības panākumiem, un galvenais mūsu nemainīgais uzdevums ir atjaunot kārtību Šengenas zonā. Tā kā mēs joprojām saskaramies ar trūkumiem pie mūsu ārējām robežām, pagaidām mums ir jāveic pagaidu pasākumi, lai izņēmuma kārtā atļautu paplašināt iekšējo robežu kontroli. Jo īpaši Grieķija, kā arī Rietumbalkānu maršruta valstis joprojām uzņem lielu skaitu patvēruma meklētāju un neatbilstīgo migrantu, kas var radīt sekundārās kustības risku. Grieķija, atrodoties uz pareizā ceļa, ir guvusi būtiskus panākumus, un Eiropas Komisija turpina sniegt visaptverošu atbalstu Grieķijas iestādēm.

Kopš Šengenas 2015. gada novembra novērtējuma, kurā tika konstatēti nopietni trūkumi Grieķijas ārējo robežu pārvaldībā, ir sasniegts ievērojams progress, risinot daudzus no šiem jautājumiem, proti, strauji uzlabots neatbilstīgo migrantu reģistrācijas process gan aprīkojuma, gan cilvēkresursu ziņā. ES un Turcijas vienošanās īstenošanas uzsākšana līdztekus notiekošajām NATO un Frontex operācijām ļāva krasi samazināt neatbilstīgo migrantu un patvēruma meklētāju skaitu, kas šķērsoja Egejas jūru ceļā uz Grieķiju.

Tomēr Komisijas konstatējumi, kas ir pamatoti arī uz Grieķijā 10.-16. aprīlī notikušās Šengenas izvērtējuma vizītes secinājumiem, šobrīd liecina, ka saistībā ar atsevišķiem ilgstošiem trūkumiem joprojām pastāv ievērojams sekundārās kustības risks, kas dažas dalībvalstis piespieda ieviest iekšējo robežu pagaidu kontroles. Turklāt ir jāgūst pārliecība par straujā pēdējās nedēļās piedzīvotā skaita krituma ilgtspēju.

Šengenas zonas vispārējā darbība joprojām ir apdraudēta, un tāpēc Komisija, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju, ierosināja Padomei pieņemt ieteikumu tām dalībvalstīm, kuras pašlaik veic iekšējo robežu kontroles, tās aicinot turpināt mērķorientētas un samērīgas kontroles uz konkrētām robežām uz ierobežotu sešu mēnešu laikposmu, lai novērstu konstatēto nopietno apdraudējumu. Šajā laikposmā šīm dalībvalstīm vajadzētu regulāri pārskatīt kontroles pasākumus un tos pieskaņot noteiktajam apdraudējuma līmenim.

Komisija īpaši ierosina, lai Padome iesaka šīm piecām valstīm veikt sekojošas iekšējās robežas kontroles turpmāko sešu mēnešu laikposmā:

  • Austrija — pie Austrijas un Ungārijas un Austrijas un Slovēnijas sauszemes robežas;

  • Vācija — pie Vācijas un Austrijas sauszemes robežas;

  • Dānija — Dānijas ostās ar prāmju satiksmi no Vācijas un pie Dānijas un Vācijas sauszemes robežas;

  • Zviedrija — Zviedrijas ostās policijas dienvidu un rietumu reģionā un pie Ēresunda tilta;

  • Norvēģija — Norvēģijas ostās ar prāmju satiksmes savienojumiem ar Dāniju, Vāciju un Zviedriju.

Šie pasākumi, kas ir paredzēti saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu, veic aizsardzības līdzekļa funkcijas, lai nodrošinātu Šengenas zonas vispārējo darbību, kurā nepastāv robežu iekšējās kontroles. Komisijas mērķis ir atgriezties pie Šengenas zonas normālas darbības un līdz 2016. gada beigām atcelt visas iekšējās robežkontroles saskaņā ar dokumentu “Atpakaļceļš uz Šengenu — Ceļvedis”.

Priekšvēsture

Šengenas Robežu kodekss (29. pants — bijušais 26. pants) paredz īpašu procedūru ārkārtas apstākļos, ja Šengenas zonas vispārēja darbība ir apdraudēta pie ES ārējām robežām pastāvošu nopietnu un pastāvīgu risku dēļ. Šīs procedūras mērķis nav noteikt sankcijas kādai dalībvalstij vai to izolēt, nedz arī kādu dalībvalsti izslēgt no Šengenas zonas.

Saskaņā ar Šengenas izvērtēšanas mehānismu, kas izveidots 2013. gada oktobrī, šādas izvērtēšanas dalībvalstīs veic, pamatojoties uz daudzgadu un ikgadējo izvērtēšanas programmu. Šādi apmeklējumi var būt gan iepriekš paziņoti, gan arī nepaziņoti, un tos veic Komisijas vadītas darba grupas, kurās ir eksperti no dalībvalstīm un Frontex.

Pēc katra apmeklējuma tiek sagatavots ziņojums, tajā norādot visas nepilnības un sniedzot ieteikumus darbībām, lai tos labotu, kā arī nosakot termiņus šo priekšlikumu īstenošanai. Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņem ieteikumus. Pēc tam minētās dalībvalsts pienākums ir iesniegt darbību plānu, tajā izklāstot, kā tā ir iecerējusi novērst konstatētos trūkumus.

Ja ārējo robežu pārvaldībā tiek konstatēti nopietni trūkumi, Komisija var turklāt ieteikt izvērtētajai dalībvalstij veikt dažus īpašus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Padomes ieteikumam.

Šengenas noteikumu piemērošanas izvērtējums ārējo robežu pārvaldības jomā Grieķijā tika veikts 2015. gada novembrī. Izvērtējuma ziņojumu, kurā tika konstatēti nopietni trūkumi Grieķijas veiktajās ārējās robežkontrolēs, Komisija pieņēma 2016. gada 2. februārī. Korektīvo darbību ieteikumus Padome pieņēma 2016. gada 12. februārī.

Tā kā izvērtējuma ziņojumā tika konstatēti nopietni trūkumi, Komisija 2016. gada 24. februārī pieņēma īstenošanas lēmumu, ar kuru izklāstīja ieteikumus par īpašiem pasākumiem, kas jāveic Grieķijai. Ieteikumu mērķis ir nodrošināt, ka Grieķija piemēro visus Šengenas noteikumus saistībā ar ārējo robežu pārvaldību.

Grieķija 2016. gada 12. martā iesniedza savu rīcības plānu, lai novērstu izvērtējuma ziņojumā konstatētos trūkumus un saņemtu Padomes ieteikumus. Komisija 2016. gada 12. aprīlī sniedza savu novērtējumu par sagatavotā rīcības plāna piemērotību. Grieķija 2016. gada 29. aprīlī sniedza ziņojumu rīcības plāna īstenošanu.

Saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu Komisijai, pamatojoties uz Grieķijas ziņojumu, kas iesniegts trīs mēnešu laikā pēc Padomes ieteikumiem, jānovērtē, vai nopietnie trūkumi vēl arvien pastāv. Komisija veic savu pienākumu, sniedzot šo priekšlikumu ieteikumam.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes. Koordinēta ES pieeja iekšējo robežu pagaidu kontrolei

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par iekšējām robežkontrolēm

Komisijas novērtējums Grieķijas rīcības plānam, lai risinātu trūkumus robežu pārvaldībā

Komisijas paziņojums: Assessment of Greece’s Action Plan to remedy the serious deficiencies identified in the 2015 evaluation on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border (Novērtējums Grieķijas rīcības plānam, lai novērstu nopietnos trūkumus, kas konstatēti 2015. gada izvērtējuma ziņojumā par Šengenas acquis piemērošanu ārējo robežu pārvaldības jomā)

FAKTU LAPA: Šengenas noteikumu skaidrojums

Komisijas paziņojums: Atpakaļceļš uz Šengenu — Ceļvedis

FAKTU LAPA: Bēgļu krīzes risināšana — ES finanšu atbalsts Grieķijai

IP/16/1627

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar