Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio toteuttaa toimia väliaikaisten sisärajatarkastusten lopettamiseksi ja Schengen-alueen tilanteen normalisoimiseksi

Bryssel 4. toukokuuta 2016

Komissio toteuttaa toimia väliaikaisten sisärajatarkastusten lopettamiseksi ja Schengen-alueen tilanteen normalisoimiseksi

Komissio on tänään ehdottanut suositusta, joka koskee oikeasuhteisten tarkastusten jatkamista tietyillä Schengen-alueen sisärajojen osuuksilla Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa enintään kuuden kuukauden ajan. Lopullisen päätöksen asiasta tekee neuvosto. Kyseiset maat ovat jo toteuttaneet kansallisia toimenpiteitä torjuakseen yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa, joka aiheutuu sääntöjenvastaisesti maahan tulleiden henkilöiden luvattoman edelleen liikkumisen vuoksi. Tänään esitetyssä suositusluonnoksessa ehdotetaan näiden toimenpiteiden jatkamista Schengenin rajasäännöstön mukaisesti, koska Kreikka ei ole merkittävästä edistymisestä huolimatta pystynyt kolmen kuukauden määräajan kuluessa korjaamaan havaittuja vakavia puutteita asianmukaisesti ja kattavasti.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että Kreikan viranomaiset ovat tehneet valtavasti työtä ja saavuttaneet todellista käytännön edistystä. ”Lisäksi EU:n ja Turkin välinen sopimus on vähentänyt merkittävästi Kreikkaan saapujien määrää. Ulkorajoihimme kohdistuu kuitenkin edelleen merkittävää muuttopainetta, ja Kreikassa oleskelee suuri määrä maahantulijoita. Sen vuoksi joitakin sisärajavalvonnan toimenpiteitä olisi jatkettava niin kauan kuin rajaturvallisuudessa on vakavia puutteita. Olemme laatineet selkeän etenemissuunnitelman Schengen-alueen normaalin toiminnan palauttamiseksi vuoden loppuun mennessä, ja se on toteutettava järjestäytyneesti. Schengen-alue säilytetään soveltamalla Schengen-sääntöjä”, Timmermans sanoi.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos totesi, että Schengen-alue kuuluu Euroopan unionin suurimpiin saavutuksiin. ”Lopullisena tavoitteena on edelleen palauttaa sen tilanne normaaliksi. Koska EU:n ulkorajavalvonnassa on tällä hetkellä edelleen puutteita, on ryhdyttävä väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotta sisärajatarkastuksia voidaan poikkeuksellisesti jatkaa. Erityisesti Kreikassa mutta myös Länsi-Balkanin reitin varrella sijaitsevissa maissa on edelleen suuri määrä turvapaikanhakijoita ja sääntöjenvastaisesti maahan tulleita henkilöitä, ja riskinä on, että he liikkuvat luvattomasti edelleen muihin jäsenvaltioihin. Kreikka on edistynyt merkittävästi ja on oikealla tiellä. Euroopan komissio antaa jatkuvasti kattavaa tukea Kreikan viranomaisille”, Avramopoulos sanoi.

Sen jälkeen, kun marraskuussa 2015 suoritetussa Schengen-arvioinnissa havaittiin, että Kreikan ulkorajojen turvallisuudessa on vakavia puutteita, maassa on edistytty merkittävästi monien ongelmien ratkaisemisessa. Erityisesti sääntöjenvastaisesti maahan tulleiden henkilöiden rekisteröintiprosessi on parantunut huomattavasti sekä välineistön että henkilöresurssien suhteen. Myös EU:n ja Turkin välisen sopimuksen täytäntöönpanon alkaminen ja käynnissä olevat Naton ja Frontexin operaatiot ovat selvästi vähentäneet Egeanmeren ylitse Kreikkaan sääntöjenvastaisesti saapuvien henkilöiden ja turvapaikanhakijoiden määrää.

Komission havainnot osoittavat kuitenkin tällä hetkellä, myös Kreikkaan 10.–16. huhtikuuta tehdyn Schengen-arviointikäynnin perusteella, että eräiden edelleen vallitsevien puutteiden vuoksi on yhä olemassa merkittävä luvattoman edelleen liikkumisen riski, jonka vuoksi useat jäsenvaltiot palauttivat rajatarkastukset väliaikaisesti sisärajoille. Lisäksi on vielä seurattava, jääkö viime viikkojen aikana havaittu maahantulijoiden määrän selvä väheneminen pysyväksi suuntaukseksi.

Schengen-alueen yleinen toimivuus on näin ollen edelleen vaarassa, joten komissio on käytettävissään olevien tietojen perusteella ehdottanut, että neuvosto hyväksyy suosituksen jäsenvaltioille, jotka toteuttavat sisärajatarkastuksia tällä hetkellä. Suosituksessa kehotetaan niitä jatkamaan tietyillä sisärajoilla kohdennettuja ja harkittuja tarkastuksia havaitun vakavan uhkan torjumiseksi kuuden kuukauden ajan. Tämän ajanjakson aikana näiden jäsenvaltioiden olisi arvioitava näitä tarkastuksia säännöllisesti uudelleen ja mukautettava ne havaittuihin uhkiin.

Komissio ehdottaa, että neuvosto suosittaa viidelle maalle sisärajatarkastusten jatkamista vielä kuuden kuukauden ajan seuraavilla rajaosuuksilla:

  • Itävalta: Itävallan ja Unkarin sekä Itävallan ja Slovenian välisellä maarajalla;

  • Saksa: Saksan ja Itävallan välisellä maarajalla;

  • Tanska: Tanskan satamissa, joista on lauttayhteys Saksaan sekä Tanskan ja Saksan välisellä maarajalla;

  • Ruotsi: eteläisen ja läntisen poliisilaitoksen alueella sijaitsevissa satamissa sekä Juutinrauman sillalla;

  • Norja: Norjan satamissa, joista on lauttayhteys Tanskaan, Saksaan ja Ruotsiin.

Näillä Schengenin rajasäännöstön mukaisilla toimenpiteillä suojataan sisärajavalvonnasta vapaan alueen yleistä toimivuutta. Komission tavoitteena on palata normaalisti toimivaan Schengen-alueeseen ja poistaa kaikki sisärajatarkastukset vuoden 2016 loppuun mennessä Schengen-järjestelmän normaalin toiminnan palauttamiseksi laaditun etenemissuunnitelman mukaisesti.

Tausta

Schengenin rajasäännöstössä (29 artikla, aiempi 26 artikla) säädetään erityismenettelystä, jota sovelletaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun jatkuvat vakavat puutteet EU:n ulkorajoilla uhkaavat Schengen-alueen yleistä toimivuutta. Menettelyllä ei pyritä rankaisemaan tai eristämään mitään jäsenvaltiota, eikä sillä myöskään ole tarkoitus sulkea mitään jäsenvaltiota Schengen-alueen ulkopuolelle.

Lokakuussa 2013 perustetun Schengenin arviointimekanismin mukaisesti jäsenvaltioissa suoritetaan Schengen-arviointeja monivuotisen ja vuotuisen arviointiohjelman perusteella. Arviointikäynnit voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia, ja niiden toteuttajina ovat komission johtamat ryhmät, jotka kootaan jäsenvaltioiden ja Frontexin asiantuntijoista.

Jokaisen käynnin jälkeen laaditaan kertomus, jossa yksilöidään mahdolliset puutteet, ja siihen liitetään suosituksia korjaaviksi toimiksi ja määräaika niiden täytäntöönpanolle. Neuvosto antaa suositukset komission ehdotuksen perusteella. Jatkotoimena kyseisen jäsenvaltion on esitettävä toimintasuunnitelma havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Jos ulkorajavalvonnassa havaitaan vakavia puutteita, komissio voi lisäksi suosittaa, että arvioitu jäsenvaltio toteuttaa tiettyjä erityistoimenpiteitä neuvoston suositusten noudattamisen varmistamiseksi.

Kreikassa arvioitiin marraskuussa 2015 Schengenin sääntöjen soveltamista ulkorajavalvonnassa. Komissio hyväksyi arviointikertomuksen 2. helmikuuta 2016. Sen mukaan Kreikan ulkorajavalvonnassa esiintyy vakavia puutteita. Neuvosto hyväksyi korjaavia toimia koskevat suositukset 12. helmikuuta 2016.

Koska arviointikertomuksessa todettiin vakavia puutteita, komissio antoi 24. helmikuuta 2016 täytäntöönpanopäätöksen, jossa esitetään suosituksia erityistoimenpiteiksi, jotka Kreikan on toteutettava. Suositusten tarkoituksena on varmistaa, että Kreikka soveltaa kaikkia ulkorajavalvontaan liittyviä Schengenin sääntöjä.

Kreikka esitti 12. maaliskuuta 2016 toimintasuunnitelmansa arviointikertomuksessa määritettyjen puutteiden korjaamiseksi ja neuvoston suositusten perusteella. Komissio esitti 12. huhtikuuta 2016 arvionsa toimintasuunnitelman riittävyydestä. Kreikka esitti 29. huhtikuuta 2016 raporttinsa toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta.

Schengenin rajasäännöstön mukaisesti Kreikan on esitettävä kertomus kolmen kuukauden kuluessa neuvoston suositusten antamisesta. Komission on arvioitava sen perusteella, jatkuvatko kyseiset vakavat puutteet edelleen. Tänään esitetty ehdotus suositukseksi on vastaus tähän oikeudelliseen velvoitteeseen.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: väliaikaisia sisärajatarkastuksia koskeva EU:n koordinoitu lähestymistapa

Komission ehdotus sisärajavalvontaa koskevaksi neuvoston suositukseksi

Komission arvio Kreikan toimintasuunnitelmasta rajaturvallisuuden puutteiden korjaamiseksi

Komission tiedonanto: arvio Kreikan toimintasuunnitelmasta Schengenin säännöstön täytäntöönpanosta ulkorajojen valvonnan alalla vuonna 2015 tehdyssä arvioinnissa havaittujen vakavien puutteiden korjaamiseksi

TIETOSIVU: Schengenin säännöt

Komission tiedonanto: Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän normaalin toiminnan palauttamiseksi

TIETOSIVU: Pakolaiskriisin hallinta – EU:n taloudellinen tuki Kreikalle

IP/16/1627

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar